| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0035 / ว 1250   18 มีนาคม 2567   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัด จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการ(ตามบัญชีแนบ)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / ว 1249   18 มีนาคม 2567   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัด จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการ(ตามบัญชีแนบ)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / ว 1248   18 มีนาคม 2567   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัด จังหวัดอุตรดิตถ์  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์, เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / ว 1247   18 มีนาคม 2567   พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัรราชธิดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1246   18 มีนาคม 2567   การจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการฯ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1245   18 มีนาคม 2567   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เเละเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1244   18 มีนาคม 2567   การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1 / ว 1243   18 มีนาคม 2567   โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1242   18 มีนาคม 2567   ขอแจ้งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)  หน.ส่วนราชการ หน.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นอภ. อบจ. ทม.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1241   18 มีนาคม 2567   การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ 10933 ให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ เเละนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1240   18 มีนาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  จิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1239   18 มีนาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการฯ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1238   18 มีนาคม 2567   การจัดตั้งศูนย์เตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัด  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1237   18 มีนาคม 2567   การจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1236   18 มีนาคม 2567   การจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1235   18 มีนาคม 2567   เชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนมีนาคม 2567) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1 / ว 1234   18 มีนาคม 2567   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยฯ ปี 2567  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1233   18 มีนาคม 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1232   15 มีนาคม 2567   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 งวดที่ 1/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1231   15 มีนาคม 2567   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1230   15 มีนาคม 2567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1229   15 มีนาคม 2567   แจ้งประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ขั้นตอนการตั้งงบประมาณค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1228   15 มีนาคม 2567   หลักเกณฑ์เเละวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอทองเเสนขัน นายอำเภอท่าปลา เเละนายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1227   15 มีนาคม 2567   การขับเคลื่อนการดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ ประจำปี 2567  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / ว 1226   15 มีนาคม 2567   การจัดกิจกรรมเนื่องใน "วัน อปพร."ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / ว 1225   15 มีนาคม 2567   การลดใช้พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรีและการรายงานผลการดำเนินงาน  หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / ว 1224   15 มีนาคม 2567   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การดำเนินโครงการออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนมีนาคม 2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ทุกแห่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกสมาคม และประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสร ทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 1223   15 มีนาคม 2567   แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1222   15 มีนาคม 2567   การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1221   15 มีนาคม 2567   รับสมัครการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษฯ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 1220   15 มีนาคม 2567   รายงานผลกาปรระชุมดำเนินการแก้ไขปัญหาทางลักผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์  ส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / ว 1219   15 มีนาคม 2567   หารือเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตให้จำหน่ายสุรานอกเวลาที่กำหนดในพื้นที่ต่างจังหวัด  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1218   15 มีนาคม 2567   การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1217   15 มีนาคม 2567   แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1 / ว 1216   15 มีนาคม 2567   การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ฯ  คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1215   15 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประเภทองค์กรสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1214   15 มีนาคม 2567   นโยบายและแนวทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1213   15 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมชี้แจ้งการใช้งานในระบบรับแจ้งการควบคุมตัวตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0011 / ว 1212   15 มีนาคม 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่งและเอกสาร  นายนิพนธ์ แก้วพูลปกรณ์,นางสาววิจิตรา วุงนนโกเใย,นายวีระศักดิ์ ธรรมกันมา  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1211   15 มีนาคม 2567   การจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1210   15 มีนาคม 2567   ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) และคณะ  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1209   15 มีนาคม 2567   การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.5 / ว 1208   15 มีนาคม 2567   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระเเสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอลับเเล เเละนายอำเภอบ้านโคก)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1207   15 มีนาคม 2567   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดนหุนสำหรับการดำเนินงานตามเเนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1206   15 มีนาคม 2567   ขอให้จัดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1205   15 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke)  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 1204   15 มีนาคม 2567   สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1203   14 มีนาคม 2567   ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแสดงรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1202   14 มีนาคม 2567   การดำเนินโครงการ1จังหวัด1ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอพิชัย นายอำเภอลับแลและนายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 1201   14 มีนาคม 2567   อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการเพิ่มเติม ครั้งที่ 1  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2300 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46