| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 2514   2 มิถุนายน 2566   การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0022 / ว 2513   2 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านห้วยคอม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0032 / ว 2512   2 มิถุนายน 2566   การคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปี 2566  คณะกรรมการฯ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0007 / ว 2511   2 มิถุนายน 2566   การสำรวจข้อมูลเพื่ดจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP สาขาประมง ปี 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอตรอน และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2510   2 มิถุนายน 2566   เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2509   2 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / ว 2508   2 มิถุนายน 2566   ่การเสนอคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์วัด กรณีวัดท่ีได้เสนอเรื่องขอรับงบประมาณนอกระยะเวลาการจัดทำแผนงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์(ม) เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 2507   2 มิถุนายน 2566   การดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 ไตรมาสที่ 3 (อนุมัติครั้งที่ 6)  นายอำเภอท่าปลา บ้านโคกและพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 2506   2 มิถุนายน 2566   คัดเลือกการส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต.0017.5 / ว 2505   2 มิถุนายน 2566   การดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MOI SMART Agent for CAST)  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด พัฒนาการจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2504   2 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566  คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจังหวัดอุตรดิตถ์ (PCIO)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.2 / ว 2503   2 มิถุนายน 2566   การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2502   2 มิถุนายน 2566   การประชุม ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2501   2 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2566  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2500   2 มิถุนายน 2566   การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2499   2 มิถุนายน 2566   การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมาหดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 (นายสุภกิณห์แวงชิน)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 2498   2 มิถุนายน 2566   แนวทางปฏิบัติในห้วงสัปดาห์ วันวิสาขบูชาโลก  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2497   2 มิถุนายน 2566   การรายงานกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของไทย ในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Repr) ระบบรานยงานผลการประฎิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.3 / ว 2496   1 มิถุนายน 2566   ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2566  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถื นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0009 / ว 2495   1 มิถุนายน 2566   ขอเชิญส่งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการคัดเลือก "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2566"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 2494   1 มิถุนายน 2566   โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2493   1 มิถุนายน 2566   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2492   1 มิถุนายน 2566   รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 2491   1 มิถุนายน 2566   การหารือเกี่ยวกับความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 2490   1 มิถุนายน 2566   ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการ "การออกแบบวัตกรรมและการจัดทำโครงการประกวด "ท้องถิ่นดิจิทัล" ปีงบประมาณ 2566 ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (CHATGPT) และการนำเสนอโครงการด้วยสื่อดิจิทัล (Motion Graphic) แบบมืออาชีพ"  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2489   1 มิถุนายน 2566   การสัมมนาวิชาการ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสุดขั้วเพื่อระงับเหตุภาวะฉุกเฉินจากสถานการณ์ที่มีความผันผวนขั้นรุนแรงของสภาพภูมิอากาศ  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.2 / ว 2488   1 มิถุนายน 2566   การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  คณะอนุกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2487   1 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลพื้นฐานตามตัวชี้วัด รวมถึงความเป็นไปได้ ปัญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบออนไลน์ VDO Conference ด้วยระบบ Application Zoom  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0018.1/ / ว 2486   1 มิถุนายน 2566   แนวทางขับเคลื่อนสุขภาพแห่งชาติ  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 2485   1 มิถุนายน 2566   เงินจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าจริยธรรม  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 2484   1 มิถุนายน 2566   ผู้ว่าพาเข้าวัด  หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2483   1 มิถุนายน 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด  คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมการมีและใช้วัตถุระเบิด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 2482   1 มิถุนายน 2566   เชิญชวนปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 2481   1 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาพันธ์ปลูกป่า  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0014.3/ / ว 2480   1 มิถุนายน 2566   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสารณุปโภค  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0003 / ว 2479   1 มิถุนายน 2566   การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เอกสารแนบท้าย  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0003 / ว 2478   1 มิถุนายน 2566   การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เอกสารแนบท้าย  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0003 / ว 2477   1 มิถุนายน 2566   การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2476   1 มิถุนายน 2566   การปรับปุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2475   1 มิถุนายน 2566   การปรับปุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ  คณะอนุกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2474   31 พฤษภาคม 2566   ประชุม คทช  แจ้งเวียน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 2473   31 พฤษภาคม 2566   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0003 / ว 2472   31 พฤษภาคม 2566   แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราววงเงินงบประมาณ  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0021 / ว 2471   31 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / ว 2470   31 พฤษภาคม 2566   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 2469   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “เสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยศาลปกครองให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ.2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0018.1/ว / ว 2468   31 พฤษภาคม 2566   ตัวชี้วดที่เกีี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2467   31 พฤษภาคม 2566   การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทยรอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / ว 2466   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)ในพื้นที่อำเภอท่าปลา  คณะกรรมการ กชภจ.อต  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.5 / ว 2465   31 พฤษภาคม 2566   การก่อหนี้ผูกพันโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซฒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการตรวจรับ ผู้ควบคุมงาน ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53