| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.5 / ว 792   19 กุมภาพันธ์ 2567   การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี เเละการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เเละนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 791   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญส่งใบสมัคร เพื่อประเมินรับรองคุณภาพการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-FTI+) และระดับเมืองใหญ่ (City FTI) เทศลาลเมือง  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 790   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายอำเภอลับแล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 789   19 กุมภาพันธ์ 2567   การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 788   19 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอมืองอุตรดิตถ์,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์,นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 787   19 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์,นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.6 / ว 786   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอแจ้งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2567  หน.ส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หน.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, อบจ., นอภ.ทุกอ., ทม.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 785   19 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดูแลรักษาและทำนุบำรุงรักษา จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (หลังเก่า)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.6 / ว 784   19 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งคำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในระหว่างผลักดันเพื่อบรรจุในสิทธิประโยชน์ เพิ่ม 1 เข็ม รวมเป็น 2 เข็ม (คำแนะนำชั่วคราว)  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 783   19 กุมภาพันธ์ 2567   การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 782   19 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธารหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 781   16 กุมภาพันธ์ 2567   .  .  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / ว 780   16 กุมภาพันธ์ 2567   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm2.5)ปี 2566-2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 779   16 กุมภาพันธ์ 2567   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm2.5)ปี 2566-2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.004 / ว 778   16 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพเครื่องพ่นสารเคมีทางสาธารณสุข ในพืันที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 777   16 กุมภาพันธ์ 2567   การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4 / ว 776   16 กุมภาพันธ์ 2567   การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งฯ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 775   16 กุมภาพันธ์ 2567   การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 774   16 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งแผนขับเคลื่อนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค (พ.ศ. 2566-2580)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.1 / ว 773   16 กุมภาพันธ์ 2567   การขับเคลื่อนข้อเสนอการกระจายอำนาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.5 / ว 772   16 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ 10933 ให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ เเละนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 771   16 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการมหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ส่วนภูมิภาค)  บัญชีรายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 770   16 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการมหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ส่วนภูมิภาค)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 769   16 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการประชุมโครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 768   16 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการหมู่บ้านยั่งยืนฯ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.3 / ว 767   16 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งแผนน้ำ TWP ปีงบ 2568 ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหjงชาติ  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 766   16 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจิตอาสา 904  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ และศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.5 / ว 765   15 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / ว 764   15 กุมภาพันธ์ 2567   การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567  นายอำเภอตรอน,นายอำเภอลับแล และนายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 763   15 กุมภาพันธ์ 2567   เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนกุมภาพันธ์ 2567) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 762   15 กุมภาพันธ์ 2567   การประสานความร่วมมือในการดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะ และเปิดบ้าน ป.ป.ท. (Open House)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 761   15 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินผลงานพนักงานครู นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ และนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 760   15 กุมภาพันธ์ 2567   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะอนุกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 759   15 กุมภาพันธ์ 2567   การออกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 758   15 กุมภาพันธ์ 2567   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ  คณะอนุกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 757   15 กุมภาพันธ์ 2567   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยฯ  คณะอนุกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 756   15 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 755   15 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปี 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / ว 754   15 กุมภาพันธ์ 2567   ปัญหาความเดือดร้อนจากเขม่าควันจากโรงงานน้ำตาล  อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์และนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ว / ว 753   15 กุมภาพันธ์ 2567   การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนและโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 752   15 กุมภาพันธ์ 2567   การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 751   15 กุมภาพันธ์ 2567   ข้อเสนอการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญและการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของประเทศไทย  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0013 / ว 750   15 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 749   15 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานประชุมคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (คณะที่ 1 คณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผน) ครั้งที่ 1/2567  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012.2 / ว 748   15 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานประชุมคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (คณะที่ 1 คณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผน) ครั้งที่ 1/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 747   15 กุมภาพันธ์ 2567   ร้องเรียนการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนอำเภอ กรณีอนุญาตให้หญิงซึ่งการสมรสได้สิ้นสุดลงด้วยความตาย เปลี่ยนชื่อสกุลกรณีการสมรส  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  กก5115 / ว 746   15 กุมภาพันธ์ 2567   เชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเจริญพระชนมายุ ๖๙ พรรษา  คณะกรรมการทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / ว 745   15 กุมภาพันธ์ 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เรื่อง อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 744   15 กุมภาพันธ์ 2567   การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐให้ประชาชนผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 743   15 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด  รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 892 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18