| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0018.1 / ว 3221   18 กรกฏาคม 2567   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยฯ ปี 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0014.3 / ว 3220   18 กรกฏาคม 2567   การเเต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 3219   18 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 3218   18 กรกฏาคม 2567   แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองและผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ / ว 3217   18 กรกฏาคม 2567   บทบาทของผู้นำ ในการสร้างชุมชนรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ  ืัที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต (กปภจ) 0021/ว / ว 3216   18 กรกฏาคม 2567   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2567  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตริตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กอปภ.จ) 0021/ / ว 3215   18 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / ว 3214   18 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / ว 3213   17 กรกฏาคม 2567   แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของการใช้จ่ายงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  คณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของการใช้จ่ายงบประมาณฯ(ตามบัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.3 / ว 3212   17 กรกฏาคม 2567   ตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา ในโครงการ (หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 3211   17 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์, อำเภอลับแล, อำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 3210   17 กรกฏาคม 2567   การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 3209   17 กรกฏาคม 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.3 / ว 3208   17 กรกฏาคม 2567   การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  นายอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 3207   17 กรกฏาคม 2567   การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ไม่อนุมัติ  นายอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 3206   17 กรกฏาคม 2567   การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) อนุมัติเหลือจ่าย  นายอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / ว 3205   17 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอตรอน และนายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0007 / ว 3204   17 กรกฏาคม 2567   การจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอตรอน และนายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 3203   17 กรกฏาคม 2567   มาตรการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการโรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในช่วงวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ. 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.3/ / ว 3202   17 กรกฏาคม 2567   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติฯ  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 3201   17 กรกฏาคม 2567   การตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำไซต์สำหรับเข้าใช้งานของหน่วยงานภายใต้สังกัดในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เเละนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 3200   17 กรกฏาคม 2567   การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2566  ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 3199   17 กรกฏาคม 2567   แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการปกครอง พ.ศ.2566 - 2570  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 3198   17 กรกฏาคม 2567   การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 3197   17 กรกฏาคม 2567   แนวทางการยินยอมให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้และการส่งคืนที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมการปกครอง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 3196   17 กรกฏาคม 2567   ขอข้อมูลช่องทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ  คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 3195   17 กรกฏาคม 2567   แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 3194   17 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 3193   17 กรกฏาคม 2567   เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / ว 3192   17 กรกฏาคม 2567   สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนมิถุนายน 2567) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 3191   16 กรกฏาคม 2567   ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมฯ ขั้นตอน ลำดับ และวิธีการนำเสนอในการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567   ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.1 / ว 3190   16 กรกฏาคม 2567   การดำเนินงานตามภารกิจสำคัญที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเน้นย้ำในไตรมาสที่ 4  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 3189   16 กรกฏาคม 2567   การคัดเลือกสตรีดีเด่นการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ประจปี 2567  คณะกรรมการพิจารณาฯ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 3188   16 กรกฏาคม 2567   การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 3187   16 กรกฏาคม 2567   การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนทั้งภายในและระหว่างประเทศให้เป็นระบบฯ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตรอน ฟากท่า พิชัย และลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 3186   16 กรกฏาคม 2567   ขอซักซ้อมความเข้าใจการนำลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายชบาปัตตานี" และ "ผ้าลายสิริวชิราภรณ์" ไปเป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.6 / ว 3185   16 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นอภ อบจ. ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.3 / ว 3184   16 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 3183   16 กรกฏาคม 2567   โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในนามรัฐบาล  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.3 / ว 3182   16 กรกฏาคม 2567   โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอลับแล อำเภอน้ำปาด และอำเภอฟากท่า)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 3181   16 กรกฏาคม 2567   กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักและมวยท่าเสา  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 3180   16 กรกฏาคม 2567   โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 3179   16 กรกฏาคม 2567   แจ้งอนุมัติโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อนุมัติครั้งที่ 15)  นายอำเภอตรอน และบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.1 / ว 3178   16 กรกฏาคม 2567   ขอให้แก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนพักอาศัยในสวนสาธารณะ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / ว 3177   16 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดของจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567  นายอำเภอเมือง นายอำเภอลับแล นายอำเภอบ้านโคก นายอำเภอตรอน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 3176   16 กรกฏาคม 2567   เชิญประชุมโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดของจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567  คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0016 / ว 3175   16 กรกฏาคม 2567   ขอส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ และระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ  คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุตรดิตถ์ (กจร.) จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ และประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 3174   16 กรกฏาคม 2567   การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กรมการปกครอง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 3173   16 กรกฏาคม 2567   นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 3172   16 กรกฏาคม 2567   การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ืัที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3321 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67