| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0018.1 / ว 2064   3 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2063   3 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2062   3 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0003 / ว 2061   3 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เอกสารแนบท้าย  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2060   3 พฤษภาคม 2566   โครงการเดิน.-.วิ่ง.เฉลิมพระเกียรติ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวันฉัตรมงคล 4.พฤษภาคม.2566  นายก อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / ว 2059   3 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / ว 2058   3 พฤษภาคม 2566   โครงการเดิน.-.วิ่ง.เฉลิมพระเกียรติ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวันฉัตรมงคล 4.พฤษภาคม.2566  หน. ส่วน นายอำเภอ นายก อบจ นายก ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0004 / ว 2057   3 พฤษภาคม 2566   โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 กิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสะสมแคลอรีระดับอำเภอ (Calories Credit Challenge)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0014.3/ / ว 2056   3 พฤษภาคม 2566   หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจพิสูจน์ไม่ที่ปลูกขึ้นในพืีนที่ป่าไม้  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2055   3 พฤษภาคม 2566   การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 2054   3 พฤษภาคม 2566   แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 2053   3 พฤษภาคม 2566   การดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 ไตรมาสที่ 3 (อนุมัติครั้งที่ 4)  บัญชีรายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2052   3 พฤษภาคม 2566   การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการรายงานผลการนับคะแนนการเลือก ส.ส. ปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2051   3 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือให้ข้อมูลการรับฟังข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์ โดยนิด้าโพล  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และนายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2050   3 พฤษภาคม 2566   ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอพิชัย)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2049   3 พฤษภาคม 2566   ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด  คณะกรรมการติดตามฯ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต (กอปภ.จ) 0021/ / ว 2048   3 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือแจ้งให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกงดเว้นการจอดรถบรรทุกข้างทาง  ขนส่งจังหวัด ประธารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.2 / ว 2047   3 พฤษภาคม 2566   สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2046   3 พฤษภาคม 2566   ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0021/ / ว 2045   3 พฤษภาคม 2566   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอปภ.จ.อต.)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.2 / ว 2044   3 พฤษภาคม 2566   การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2043   3 พฤษภาคม 2566   แนวทางปฎิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่ิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุไม่ใช่เหตุอันสมควร  นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2042   3 พฤษภาคม 2566   แนวทางปฎิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลบาลเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2041   3 พฤษภาคม 2566   แนวทางการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2040   3 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยังยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตรราชกัญญา  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2039   2 พฤษภาคม 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2038   2 พฤษภาคม 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2037   2 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2036   2 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 2035   2 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 2034   2 พฤษภาคม 2566   การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอตรอนและนายอำเภอน้ำปาด)  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 2033   2 พฤษภาคม 2566   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 2032   2 พฤษภาคม 2566   โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2031   2 พฤษภาคม 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2030   2 พฤษภาคม 2566   การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566)  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2029   2 พฤษภาคม 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู เเละค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับเเล เเละนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0028 / ว 2028   2 พฤษภาคม 2566   ขอส่งรายงานสถานการณ์แรงงานฯ  สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2027   2 พฤษภาคม 2566   ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๑๕ (๑/๒๕๖๖) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.3 / ว 2026   2 พฤษภาคม 2566   การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กรณีไฟไหม้ป่า  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2025   2 พฤษภาคม 2566   การประชาสัมพันธ์และการขับเคลื่อนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน "ThaiD"  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 2024   2 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 2023   2 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุุมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเรื่องทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพระดับจังหวัดและอำเภอ  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0022 / ว 2022   2 พฤษภาคม 2566   การประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) ระดับอำเภอ  (แจ้งท้าย)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2021   2 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญชวนส่งผลงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2020   2 พฤษภาคม 2566   สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0034(1) / ว 2019   2 พฤษภาคม 2566   ขอเลื่อนการประชุมคณะอนุกรรมการบริหรส่วนท้องถิ่นเขต7จังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่1/2566  คณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 7จังหวัดอุตรดิตถ์(แนบท้าย)  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2018   2 พฤษภาคม 2566   การประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.5 / ว 2017   2 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566  คณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.2 / ว 2016   2 พฤษภาคม 2566   การดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) จังหวัด กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด  คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2015   2 พฤษภาคม 2566   การดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) จังหวัด กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอพิชัย)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53