| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0023.2 / ว 1137   12 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2567  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1136   12 มีนาคม 2567   การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอ นายก อบจ. นายกเทศมนตรี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1135   12 มีนาคม 2567   การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566  กรรมการ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1134   12 มีนาคม 2567   ขอเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระดับภาคกลาง)  นายอำเภอ นายก อบจ. นายกเทศมนตรี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / ว 1133   12 มีนาคม 2567   แจ้งการปรับปรุงเกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้องของผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1132   12 มีนาคม 2567   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับจังหวัด ครั้งที่1/2567จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับจังหวัด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1131   12 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1130   12 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 /2567  คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021(ศปถจ) / ว 1129   12 มีนาคม 2567   เน้นย้ำการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / ว 1128   12 มีนาคม 2567   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำหรับหน่วยงานของรัฐ  หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0021/ / ว 1127   12 มีนาคม 2567   การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเแิน พ.ศ. 2562  คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.ช.ภ.จ.อุตรดิตถ์)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0017.5 / ว 1126   12 มีนาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  คณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2/ / ว 1125   11 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการศึกษาการบูรณาการเพื่อยกระดับระบบ โครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ : กรณีการยกระดับของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0016 / ว 1124   11 มีนาคม 2567   สรุปผลการตรวจสอบสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1123   11 มีนาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก THEOS-2  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 1122   11 มีนาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก THEOS-2  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ และองค์กรภาคเอกชน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1 / ว 1121   11 มีนาคม 2567   สรุปข้อสั่งการการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ฯ  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1120   11 มีนาคม 2567   ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0017.5 / ว 1119   11 มีนาคม 2567   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / ว 1118   11 มีนาคม 2567   ขอควาวมร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1 / ว 1117   11 มีนาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจิตอาสา904  1.ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2.นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 3.พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1116   11 มีนาคม 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรม km online หัวข้อ PM 2.5 วาระแห่งชาติ มาตรการ ตัวชี้วัด สู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.3 / ว 1115   8 มีนาคม 2567   การดูแลธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.011 / ว 1114   8 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0021/ / ว 1113   8 มีนาคม 2567   ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีภาวะฝนแล้ง ด้านพืช ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3  ตามบัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.2 / ว 1112   8 มีนาคม 2567   สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1111   8 มีนาคม 2567   ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลอกกรณีที่มีเหตุพิเศษท่ไม่ตำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสภานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2016เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2567  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1110   8 มีนาคม 2567   สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดพิษณุโลก  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 1109   8 มีนาคม 2567   สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดพิษณุโลก  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1108   8 มีนาคม 2567   ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ.......  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022 / ว 1107   8 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำเสนอร่างผังเมืองรวม (ครั้งที่ 3) ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)  (แจ้งท้าย)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / ว 1106   8 มีนาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำเสนอร่างผังเมืองรวม (ครั้งที่ 3) ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)  (แจ้งท้าย)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1105   8 มีนาคม 2567   การดำเนินโครงการออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนมีนาคม 2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ ทุกแห่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกสมาคม และประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสร ทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 1104   8 มีนาคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กอปภ.อต.)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / ว 1103   8 มีนาคม 2567   แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1102   8 มีนาคม 2567   แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1101   8 มีนาคม 2567   การคัดเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์แทนตำแหน่งที่ว่างลง  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 1100   8 มีนาคม 2567   การบันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลประกอบการและงบการเงิน ณ สิ้นปีบัญชี (วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1099   8 มีนาคม 2567   การประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 1098   8 มีนาคม 2567   ขอเชิญร่วมประชุมชี้เเจงเเนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567  บัญชีเเนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0022 / ว 1097   8 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  สำนักผังเมืองรวม สำนักวิศวกรรมการผังเมือง สำนักวิเคราะห์และประเมินผล  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1096   8 มีนาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสิทธิมนุษยชน  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / ว 1095   8 มีนาคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 1094   8 มีนาคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 1093   8 มีนาคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม),พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1092   7 มีนาคม 2567   โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.3 / ว 1091   7 มีนาคม 2567   การตกแต่งสถานที่ ประดับไฟและธงเฉลิมพระเกียรติ และการใช้ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0021 / ว 1090   7 มีนาคม 2567   การดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่า ประจำปี 2567  ส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0018.1 / ว 1089   7 มีนาคม 2567   แนวทางจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2567 เพิ่มเติม  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0003 / ว 1088   7 มีนาคม 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.4/ว118 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอแจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการปฏิบัติงานผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ประจำปี พ.ศ.2567  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 1687 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34