| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0032 / ว 1589   5 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35/อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 1588   5 เมษายน 2566   มอบหมายภารกิจการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1587   4 เมษายน 2566   มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร กำหนดให้มีการเลือกตั้ง จึงขอให้ที่ทำการปกครองอำเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่จำนวน ๓ คน เพื่อมารับแบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่องและวัสดุที่เกี่ยวข้อง  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1586   4 เมษายน 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1585   4 เมษายน 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0021(ศปถจ) / ว 1584   4 เมษายน 2566   เชิญประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021(ศปถจ) / ว 1583   4 เมษายน 2566   เชิญประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / ว 1582   4 เมษายน 2566   ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2)  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0008 / ว 1581   4 เมษายน 2566   แจ้งการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖  นายอำเภอทุกอำเภอและหัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1580   4 เมษายน 2566   ขอให้สำรวจข้อมูลวัด/สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์/สถานปฏิบัติธรรมฯ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1579   4 เมษายน 2566   พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1578   4 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / ว 1577   3 เมษายน 2566   การรายงานการปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.1 / ว 1576   3 เมษายน 2566   การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0030 / ว 1575   3 เมษายน 2566   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2566  แจ้งท้าย 9 แห่ง  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 1574   3 เมษายน 2566   แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูลจาก TPMAP ปี 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1573   3 เมษายน 2566   ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1572   3 เมษายน 2566   โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาฯ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1571   3 เมษายน 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1570   3 เมษายน 2566   การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวมแนวความคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น (International Workshop)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1569   3 เมษายน 2566   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมชี้แจงการสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาฯ  อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1568   3 เมษายน 2566   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมชี้แจงการสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาฯ  ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / ว 1567   3 เมษายน 2566   ขอรับการสนับสนุนภารกิจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ว / ว 1566   3 เมษายน 2566   การขับเคลื่อนการส่งเสริมออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1565   3 เมษายน 2566   การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1564   3 เมษายน 2566   สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1563   3 เมษายน 2566   การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติในการยื่นขอรับใบอนุญญาตประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1562   3 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ และท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1561   3 เมษายน 2566   เเจ้งการประชุม ก.อบต.จังหวัด ครั้งที่ 4/2566  นอ.ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1560   3 เมษายน 2566   เชิญประชุม ก.อบต.จังหวัด ครั้งที่ 4/2566  ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2/ว / ว 1559   3 เมษายน 2566   การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1558   3 เมษายน 2566   ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 1557   3 เมษายน 2566   โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อบังคับใช้กฎหมายฝ่ายปกครอง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0017.5 / ว 1556   3 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมและตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชกาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ทุุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต(กปภจ)0021 / ว 1555   31 มีนาคม 2566   การจัดทำประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง มูลนิธิองค์กรการกุศลและสื่อมวลชนทุกแขนง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ว / ว 1554   31 มีนาคม 2566   โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก รุ่นที่ ๓  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1553   31 มีนาคม 2566   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1552   31 มีนาคม 2566   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1551   31 มีนาคม 2566   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1550   31 มีนาคม 2566   การรักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีไทยท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1549   31 มีนาคม 2566   แนวทางการจัดกิจกรรม สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณะภัยพิบัติ  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0035 / ว 1548   31 มีนาคม 2566   แจ้งระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล๔" พ.ศ.๒๕๖๕  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / ว 1547   31 มีนาคม 2566   ถวายระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์(ม) ,รักษาการเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0013 / ว 1546   31 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโคงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1545   31 มีนาคม 2566   การจัดงาน "ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566"  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1544   31 มีนาคม 2566   เชิญร่วมงาน "ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566"  คณะบุคคลสำคัญตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1543   31 มีนาคม 2566   เชิญร่วมงาน "ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566"  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาอุตสา  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1542   31 มีนาคม 2566   เชิญร่วมงาน "ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566"  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0013 / ว 1541   31 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน เมษายน 2566)  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0017.1/ว / ว 1540   31 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจ จำหน่ายเครื่องเล่นปืนฉีดน้ำ  รายชื่อบัญชีแนบท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 4189 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84