| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0032 / ว 1664   10 เมษายน 2566   ขอเชิญชวนหิ้วตะกล้าเข้าวัดทำบุญ ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวหิ้วตะกล้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน"  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0034(3)/ว320 / ว 1663   10 เมษายน 2566   ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ อต28-2/2566  คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1662   10 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเผ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1661   10 เมษายน 2566   รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1660   10 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเผ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก(Heat strole)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1659   10 เมษายน 2566   การสำรวจและการทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประชาชน ปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 1658   10 เมษายน 2566   แจ้งแผนการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอ (ตามบัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 1657   10 เมษายน 2566   แจ้งแผนการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 1656   10 เมษายน 2566   การประเมินผลดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1655   10 เมษายน 2566   การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1654   10 เมษายน 2566   แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขระดับภูมิภาค  นายอำเภอเมือง ลับแล ท่าปลา นายก อบจ.นายก ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1653   10 เมษายน 2566   ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงาน โอทอปเทรดเดอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1652   10 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพร้อมการเป็นหน่วยรับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1651   10 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1650   10 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์และวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.004 / ว 1649   10 เมษายน 2566   ส่งคำสั่งแต่งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0022 / ว 1648   10 เมษายน 2566   กำหนดการลงพื้นที่เพื่อติดตาม และรวบรวมข้อมูลการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) ระดับตำบล  (แจ้งท้าย)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0003 / ว 1647   10 เมษายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิิเล็กทรอนิกส์ (Eiectronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค แบบออนไลน์  เอกสารแนบท้าย  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต.0017.5 / ว 1646   9 เมษายน 2566   ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / ว 1645   9 เมษายน 2566   ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.2 / ว 1644   7 เมษายน 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / ว 1643   7 เมษายน 2566   การเสนอรายชื่อกรรมการผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.2 / ว 1642   7 เมษายน 2566   ประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และงานหัตถกรรม  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1641   7 เมษายน 2566   ประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และงานหัตถกรรม  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0003 / ว 1640   7 เมษายน 2566   ส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ 0405.5/ว 189 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานอื่นของรัฐ, และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0003 / ว 1639   7 เมษายน 2566   ส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ 0405.5/ว 189 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานอื่นของรัฐ, และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1638   7 เมษายน 2566   ขอส่งสำเนาหนังสือ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021(ศปถจ) / ว 1637   7 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566  คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1 / ว 1636   7 เมษายน 2566   สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0004 / ว 1635   7 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือสำรวจจุดติดตั้งป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1634   7 เมษายน 2566   การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนเมษายน 2566  พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ฯ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1633   7 เมษายน 2566   ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1632   7 เมษายน 2566   การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนเมษายน 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ ทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1631   7 เมษายน 2566   แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร  นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1630   7 เมษายน 2566   แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.5/ / ว 1629   7 เมษายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมโครงการ "เมืองยั่งยืน 2023"  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตริดตถ์ และนายกเทสมนตตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.5 / ว 1628   7 เมษายน 2566   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอพิชัย เเละนายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0014.2/ / ว 1627   7 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1626   7 เมษายน 2566   ขยายผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1625   7 เมษายน 2566   ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่มประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / ว 1624   7 เมษายน 2566   ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0003 / ว 1623   7 เมษายน 2566   พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1622   5 เมษายน 2566   ขอส่งมอบวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 1621   5 เมษายน 2566   สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน มีนาคม 2566)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.5 / ว 1620   5 เมษายน 2566   การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เเละนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1619   5 เมษายน 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1618   5 เมษายน 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอบ้านโคก)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1617   5 เมษายน 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับเเล เเละนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0004 / ว 1616   5 เมษายน 2566   การจัดจ้างเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและประจำอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1615   5 เมษายน 2566   พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53