| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0021 / ว 1687   19 เมษายน 2567   การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอ รัฐวิสาหกิจ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0035 / ว 1686   19 เมษายน 2567   การจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 1685   19 เมษายน 2567   การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  นายอำเภอพิชัย และนายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 1684   19 เมษายน 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.4 / ว 1683   19 เมษายน 2567   การประคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 1682   19 เมษายน 2567   กำชับพฤติกรรมข้าราชการและบุคลากรของกรมการปกครอง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 1681   19 เมษายน 2567   การจัดกิจกรรม "อุตรดิตถ์ ปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม"  หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0014.3 / ว 1680   19 เมษายน 2567   ขอส่งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่า  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 1679   19 เมษายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2567 ระดับจังหวัด  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1678   19 เมษายน 2567   การคัดเลือกตำบลที่มีผลการขับเคลื่อนโครงการยอดเยี่ยม (ฺBest Practice) ตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืนฯ  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1677   19 เมษายน 2567   การคัดเลือกตำบลที่มีผลการขับเคลื่อนโครงการยอดเยี่ยม  คณะกรรมการคัดเลือกตำบลที่มีผลการขับเคลื่อนโครงการยอดเยี่ยม  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.004 / ว 1676   19 เมษายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย (คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1675   19 เมษายน 2567   การสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ  นายอำเภอ ทุกอำเภอและนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1674   19 เมษายน 2567   ได้จัดทำนิตยสารกรมการปกครอง"เทศาภิบาล"  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1673   19 เมษายน 2567   กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 4 /2567 ผ่านระบบ DOPA VCS (Zoom app)  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1672   19 เมษายน 2567   ประกาศรายชื่อผู้ไม่สมควรได้รับสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0014.3 / ว 1671   19 เมษายน 2567   การให้การสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1670   18 เมษายน 2567   การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1669   18 เมษายน 2567   การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ / ว 1668   18 เมษายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๗  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.5 / ว 1667   18 เมษายน 2567   แต่งตั้งคณะทำงานกำกับติดตามและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0033.012 / ว 1666   18 เมษายน 2567   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระดับหมู่บ้าน (ครู ก)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0017.3 / ว 1665   17 เมษายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1664   17 เมษายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1663   17 เมษายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1662   17 เมษายน 2567   มอบหมายภารกิจการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต.0018.1/ / ว 1661   17 เมษายน 2567   การลงทะเบียนผู้สมัครโครงการบรรพชาสามเณรฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 1660   17 เมษายน 2567   ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 1659   17 เมษายน 2567   ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 1658   17 เมษายน 2567   การดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 1657   17 เมษายน 2567   โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 1656   17 เมษายน 2567   ข้อสั่งการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.4 / ว 1655   17 เมษายน 2567   มอบหมายให้รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นรองประธาน ใน อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน  อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1654   17 เมษายน 2567   การดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน  อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ยธ02099/(ค) / ว 1653   17 เมษายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 1652   17 เมษายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามบัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1651   17 เมษายน 2567   โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและงานหัตถกรรม  นายอำเภอตรอน และฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1650   17 เมษายน 2567   สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนมีนาคม 2567) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 1649   17 เมษายน 2567   การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1648   17 เมษายน 2567   การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1647   17 เมษายน 2567   การสำรวจความต้องการครุภันณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1646   17 เมษายน 2567   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2567  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1645   17 เมษายน 2567   ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ.(EGM).หัวข้อ.“การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่ครอบคลุมและยั่งยืน.(Advancing.Inclusive.and.Sustainable.Smart.Cities.for.All)”  นายอำเภอ นายก อบจ. นายกเทศมนตรี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 1644   17 เมษายน 2567   การดำเนินโครงการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ ทุกแห่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกสมาคม และประธานมูลนิธิ ชมรม สโมสร ทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1643   17 เมษายน 2567   เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดดไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567(เดือนเมษายน 2567) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.012 / ว 1642   17 เมษายน 2567   ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณและทุนสนับสนุนกองทุนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต.0017.5 / ว 1641   17 เมษายน 2567   กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0021 / ว 1640   16 เมษายน 2567   ข้อสั่งการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / ว 1639   15 เมษายน 2567   ข้อสั่งการลดอุบัติเหตุทางถนน  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉพาะกิจ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / ว 1638   14 เมษายน 2567   ข้อสั่งการประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉพาะกิจ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

บันทึกข้อมูลไว้ 2637 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53