| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.4 / ว 39   4 มกราคม 2567   การมอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 38   4 มกราคม 2567   ขอเชิญร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  คณะบุคคลสำคัญตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 37   4 มกราคม 2567   ขอเชิญร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ประธานมูลนิธิอุตรดิต  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 36   4 มกราคม 2567   การมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 35   4 มกราคม 2567   การมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 34   4 มกราคม 2567   รายงานการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 33   4 มกราคม 2567   รายงานการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 32   4 มกราคม 2567   ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 31   4 มกราคม 2567   การประกวดร้านในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  คณะกรรมการประกวดร้านฯ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0014.3 / ว 30   4 มกราคม 2567   การรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 29   4 มกราคม 2567   การประกวดร้านในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  หัวหน้าส่วนราชการ ตามรายชื่อแนบ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  0017.1 / ว 28   4 มกราคม 2567   ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการใช้ระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue)  ตามบัญชีแนบท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / ว 27   4 มกราคม 2567   การประชุมชี้แจงแนวทางและซักซ้อมความเข้าใจในการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอน้ำปาด และพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.5 / ว 26   4 มกราคม 2567   การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ 10933 ให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2566 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ เเละนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 25   4 มกราคม 2567   การออกร้านและการประกวดร้านในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 24   4 มกราคม 2567   การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำต้นแบบประชาธิปไตยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 23   3 มกราคม 2567   กรขับเคลื่อนขายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0021 / ว 22   3 มกราคม 2567   ข้อสั่งการประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์, ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ และนายอำเภอ/ผู้อำนวยการศูนย์ปฺฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.4 / ว 21   3 มกราคม 2567   แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 20   3 มกราคม 2567   การดำเนินการศึกษาอบรบหลักสูตรปลัดอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รุ่นที่ 265-266  นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 19   3 มกราคม 2567   คำแนะนำการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 18   3 มกราคม 2567   ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดสาธารณภัย  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 17   3 มกราคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพะรเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณสรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 16   3 มกราคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพะรเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณสรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35/อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 15   3 มกราคม 2567   การคัดเลือกพระสงฆ์ไปประกอบศาสนากิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม), พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 14   3 มกราคม 2567   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 13   3 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.2/ / ว 12   3 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและ บุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล  คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากร ทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 11   3 มกราคม 2567   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 10   3 มกราคม 2567   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  คณะอนุกรรมการพิจารณาการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเกททั่วไปและประเภท วิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 9   2 มกราคม 2567   มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.6 / ว 8   2 มกราคม 2567   ทวนสอบถังขยะเปียก 3  อปท,นอภ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / ว 7   2 มกราคม 2567   ข้อสั่งการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  นายอำเภอทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์จังหวัด คมนาคม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 6   2 มกราคม 2567   ข้อสั่งการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  นายอำเภอทุกอำเภอ สสจ คมนาคม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.2/ / ว 5   2 มกราคม 2567   เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 ไปรวมกับรุ่นที่ 2  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2/ / ว 4   2 มกราคม 2567   ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0013 / ว 3   2 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือน มกราคม 2567)  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2   2 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / ว 1   1 มกราคม 2567   ข้อสั่งการประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติทางถนนตลอดทั้งปี  นายอำเภอทุกอำเภอ สสจ คมนาคม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

บันทึกข้อมูลไว้ 989 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20