| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0018.1/ว / ว 1400   26 มีนาคม 2567   การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.3 / ว 1399   26 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วนภูมิภาค ของจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอและประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0021 (ศปถจ)/ / ว 1398   26 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือบูรณการดำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 (ศปถจ)/ / ว 1397   26 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือบูรณาการการดำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษยน 2567  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์, ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และสารวัตรแขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3/ / ว 1396   26 มีนาคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต.0021/ / ว 1395   26 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานภายใต้การบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562  ตามบัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.2 / ว 1394   26 มีนาคม 2567   การออกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1393   26 มีนาคม 2567   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1392   26 มีนาคม 2567   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิต และพระเสด็จ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1391   26 มีนาคม 2567   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ ,หัวดง และน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1390   26 มีนาคม 2567   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1389   26 มีนาคม 2567   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1388   26 มีนาคม 2567   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1387   26 มีนาคม 2567   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2567  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1386   26 มีนาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิต นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 1385   26 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการฯ ประจำปี 2567  กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1384   26 มีนาคม 2567   การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.4 / ว 1383   26 มีนาคม 2567   แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า/สถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า สำหรับส่วนราชการที่เป็นผู้ใช้ที่ราชพัสดุหรือผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1382   26 มีนาคม 2567   การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1 / ว 1381   26 มีนาคม 2567   ร้องทุกข์กรณ๊ได้รับความเดือดร้อนจากการเดินท่อ้ำประปาภูเขา  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 และนายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0017.5 / ว 1380   26 มีนาคม 2567   การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / ว 1379   26 มีนาคม 2567   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของดครงการตามแผนปฏิบัิตราชการประจำปีของจัหงวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  กค 0318.72/ / ว 1378   25 มีนาคม 2567   แนวทางการใช้ประโนยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องประจุไฟฟ้า/สถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า สำหรับส่วนราชการที่เป็นผู้ใช้ที่ราชพัสดุหรือผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / ว 1377   25 มีนาคม 2567   ข้อสั่งการในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0014.3 / ว 1376   25 มีนาคม 2567   ขอเชิญคณะกรรมการกำกับการปลูกป่าระดับพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1375   25 มีนาคม 2567   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.5/ / ว 1374   25 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดอุตรดิตถ์ และการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดอุตรดิตถ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.2 / ว 1373   25 มีนาคม 2567   แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / ว 1372   25 มีนาคม 2567   การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 1371   25 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินและอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1370   25 มีนาคม 2567   การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตลองกอง/ลางสาด คุณภาพ (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2567)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์, นายอำเภอลับแล และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1369   25 มีนาคม 2567   การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2567)  นายอำเภอพิชัย และนายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1368   25 มีนาคม 2567   การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไททย เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1367   25 มีนาคม 2567   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1366   25 มีนาคม 2567   กำชับและตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1365   25 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมประชุม  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0004 / ว 1364   25 มีนาคม 2567   การรับมอบชุดปฏิบัติการอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 1363   25 มีนาคม 2567   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 1362   25 มีนาคม 2567   การโอนและการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น  ประธานกรรมการพนักงานเมืองพัทยา และประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1361   25 มีนาคม 2567   การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 1360   25 มีนาคม 2567   การแจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / ว 1359   25 มีนาคม 2567   ขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ 2/๒๕๖7  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / ว 1358   25 มีนาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1357   25 มีนาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1356   25 มีนาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  จิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1355   25 มีนาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธารหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1354   25 มีนาคม 2567   การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1353   25 มีนาคม 2567   การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดอุตรดิตถ์  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.2 / ว 1352   25 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ครั้งที่ 2/๒๕๖7  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.2/ / ว 1351   25 มีนาคม 2567   การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2300 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46