| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0023.2 / ว 2414   29 พฤษภาคม 2566   การแจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1/ว / ว 2413   29 พฤษภาคม 2566   การประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  บัญชีแจ้งท้ายหัวหน้าส่วนราชการ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.6 / ว 2412   29 พฤษภาคม 2566   ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / ว 2411   29 พฤษภาคม 2566   การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ และ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2410   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่วงปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ 5/2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / ว 2409   29 พฤษภาคม 2566   การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประ  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2408   29 พฤษภาคม 2566   การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อรองรับและเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่ รถไฟทางคู่ สายปากน้ำโพ - เด่นชัย  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2407   29 พฤษภาคม 2566   การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อรองรับและเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่ รถไฟทางคู่ สายปากน้ำโพ - เด่นชัย  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  ที่ อต 0017.3/ว / ว 2406   29 พฤษภาคม 2566   แบบรายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / ว 2405   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0017.3 / ว 2404   29 พฤษภาคม 2566   การแต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรรักษาการณ์สุถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์)  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0008 / ว 2403   29 พฤษภาคม 2566   ข้าราชการเดินทางมารายงานตัว  อธิบดีกรมปศุสัตว์ , ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0008 / ว 2402   29 พฤษภาคม 2566   แจ้งการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖  นายอำเภอทุกอำเภอและหัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต.0023.5 / ว 2401   29 พฤษภาคม 2566   การจัดสรรเงินภาษีธูรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือน เมษายน 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0013 / ว 2400   29 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2566  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0013 / ว 2399   29 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2566  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2398   29 พฤษภาคม 2566   ส่งคำสั่งมูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2397   29 พฤษภาคม 2566   การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอลับแล, บ้านโคก)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 2396   29 พฤษภาคม 2566   การบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2395   29 พฤษภาคม 2566   การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / ว 2394   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม (Monthly Meeting : MM)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2393   29 พฤษภาคม 2566   กำชับการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตร์ต่อสู้กันหรือแข่งขันสัตว์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2392   29 พฤษภาคม 2566   การบริการประชาชนสำหรับการออกหนังสือให้ความยินยอม (Letter of Consent) และหนังสือมอบอำนาจ(Power of Attorney) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอทำหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2391   29 พฤษภาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนการปฎิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ  นายอำเภอท่าปลา อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2390   29 พฤษภาคม 2566   โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รุ่นที่ ๒  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 2389   26 พฤษภาคม 2566   ประกาศสิ้นสุดสาธารณภัย(ภัยแล้ง)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021/ / ว 2388   26 พฤษภาคม 2566   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง  เขตพืนที่การศึกษา อต.1,2,ม 39  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กปภจ) 0021/ / ว 2387   26 พฤษภาคม 2566   ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อติดตามประเมินเสริมพลัง "จังหวัดถนนปลอดภัย 5 ด้าน"  คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021/ / ว 2386   26 พฤษภาคม 2566   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง  นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0019.4 / ว 2385   26 พฤษภาคม 2566   ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 12)  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / ว 2384   26 พฤษภาคม 2566   ขอส่งแบบขออนุญาตใช้อาคารและสถานที่ ตามระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการบริหาร อาคารและสถานที่ของวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / ว 2383   26 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2382   26 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0010 / ว 2381   26 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการประกวด การจัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งเวียนท้าย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2380   26 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม OpenGov Space ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Face of OpenGov การเดินทางสู่การเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาภาครัฐ”  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.1 / ว 2379   26 พฤษภาคม 2566   การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 3/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 2378   26 พฤษภาคม 2566   การดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 ไตรมาสที่ 3 (อนุมัติครั้งที่ 5)  นายอำเภอน้ำปาด ฟากท่า และลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 2377   26 พฤษภาคม 2566   ขอส่งใบเกียรติบัตรการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พิชัย และท่าปลา)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 2376   26 พฤษภาคม 2566   การมอบเกียรติบัตรการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พิชัย และท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 2375   26 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา  หัวหน้าส่วนราชการ (ตามบัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2374   26 พฤษภาคม 2566   ขอส่งมอบหนังสือ "นาหว้าโมเดล"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 2373   26 พฤษภาคม 2566   การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรีประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอทองแสนขัน)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2372   26 พฤษภาคม 2566   การบริหารงบประมารตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (บัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 2371   26 พฤษภาคม 2566   การมอบเกียรติบัตรโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566  นายอำเภอน้ำปาด อำเภอพิชัย และอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2370   26 พฤษภาคม 2566   การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2369   26 พฤษภาคม 2566   ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2368   26 พฤษภาคม 2566   ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566  ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2367   26 พฤษภาคม 2566   ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2366   26 พฤษภาคม 2566   การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2365   26 พฤษภาคม 2566   แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53