| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.5 / ว 1464   28 มีนาคม 2566   การมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.4 / ว 1463   28 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมสัมมนา"การพัฒนาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ E-Service เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1462   28 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0016/ / ว 1461   28 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอพิชัย และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0013 / ว 1460   28 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566  ผู้จัดการ/เจ้าของสถานประกอบการ  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0013 / ว 1459   28 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน เมษายน 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0017.1/ / ว 1458   28 มีนาคม 2566   แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  บัญชีแจ้งท้ายหัวหน้าส่วนราชการ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / ว 1457   28 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบที่มาของน้ำซึมจากใต้ดิน  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.5 / ว 1456   28 มีนาคม 2566   การกำชับให้ใช้มาตรการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.3 / ว 1455   27 มีนาคม 2566   ขอมอบหนังสือ "ร.ศ.112 ใครชนะ ใครแพ้"  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4(อกส.จ.) / ว 1454   27 มีนาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้ผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) (ฉบับที่2) พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1453   27 มีนาคม 2566   การจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ภายใต้ "โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.010 / ว 1452   27 มีนาคม 2566   ส่งคำสั่งมูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032/ / ว 1451   27 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2566  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0034(3) / ว 1450   27 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ อต 28-2/2566  คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0017.3 / ว 1449   27 มีนาคม 2566   การแต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์)  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.5 / ว 1448   27 มีนาคม 2566   แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1447   27 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ (กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์) ครั้งที่ 2/2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1446   27 มีนาคม 2566   ขอให้ทบทวนและกรอกข้อมูลแผนงานโครงการสำคัญเพื่อดำเนินการปี 2566 - 2570  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1445   27 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคกก.กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  คกก.กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.3 / ว 1444   27 มีนาคม 2566   กิจกรรมส่งเสริมเชิงวิชาการเรื่องการประเมินศักยภาพศูนย์สาธิตการตลาด  นายอำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า อำเภอพิชัย และอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1443   27 มีนาคม 2566   การดำเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 องค์ความรู้ สู่ความโปร่งใส พช.อต.  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1442   27 มีนาคม 2566   มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดอุตรดิตถ์ (คพร.อต.)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1441   27 มีนาคม 2566   การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (e-SAR) รอบ 6 เดือน ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 1440   27 มีนาคม 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1439   27 มีนาคม 2566   การขัับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 1438   27 มีนาคม 2566   การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / ว 1437   27 มีนาคม 2566   ขอให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลพันธุ์ข้าวแปลงที่ไม่บันทึกพันธุ์ข้าว เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์,นายอำเภอน้ำปาด,นายอำเภอบ้านโคก และนายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1436   27 มีนาคม 2566   แนวทางการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1435   27 มีนาคม 2566   การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม"ต้นแบบ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1434   27 มีนาคม 2566   ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / ว 1433   27 มีนาคม 2566   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1432   27 มีนาคม 2566   ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 1431   27 มีนาคม 2566   การประชุมสัมมนาการสร้างเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนมุ่งผลสัมฤทธิ์ (ครั้งที่ ๒)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1430   27 มีนาคม 2566   ขอเผยแพร่ชุดคู่มือแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 1429   27 มีนาคม 2566   การประชุมส้มนาการสร้างเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนมุ่งผลสัมฤทธิ์ (ครั้งที่ 2)  นายอำเภอ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1428   27 มีนาคม 2566   การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี ๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 1427   25 มีนาคม 2566   แจ้งเตือนสภาวะอากาศ  นายเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0003 / ว 1426   24 มีนาคม 2566   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานอื่นของรัฐ, และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0035 / ว 1425   24 มีนาคม 2566   พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0032 / ว 1424   24 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ อสมท. กองทัพภาคที่ 3 สถานีวิทยุชุมชน สถานีตำรวจ และประชาสัมพันธ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.306 / ว 1423   24 มีนาคม 2566   ขอเชิญชวนให้ยื่นเสนอราคางานจ้างเหมาทำฟันเทียมและอุปกรณ์บำบัดโรคในช่องปาก รวมถึงกรณีจัดฟัน โดยวิธีคัดเลือก  บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่, บจก.พี ซี เดด็นตัล แลป และ บจก.เอ็กซา ซีแลม จำกัด  โรงพยาบาลพิชัย
  อต0016 / ว 1422   24 มีนาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2023  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0009 / ว 1421   24 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ในการยืมตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล มาปฏิบัติงานสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0022 / ว 1420   24 มีนาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คณะกรรมการฯ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0017.3 / ว 1419   24 มีนาคม 2566   การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวันหยุดราชการ  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถื นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.6 / ว 1418   24 มีนาคม 2566   รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1417   24 มีนาคม 2566   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1416   24 มีนาคม 2566   การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ปี 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / ว 1415   24 มีนาคม 2566   แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53