| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / ว 3133   13 กรกฏาคม 2566   การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัดเพิ่มเติม  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 3132   13 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 3131   13 กรกฏาคม 2566   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  คณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.3 / ว 3130   13 กรกฏาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการทุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 3129   13 กรกฏาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.5 / ว 3128   13 กรกฏาคม 2566   การยกเลิกแนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 3127   13 กรกฏาคม 2566   การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0023.5 / ว 3126   13 กรกฏาคม 2566   การจัดสรรเงินภาษีธูรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือนมิถุนายน 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 3125   12 กรกฏาคม 2566   ประชาสัมพันธ์ระบบจับคู่ที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / ว 3124   12 กรกฏาคม 2566   การจัดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และของดีอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงาน Most Music Rainy day uttaradit  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 3123   12 กรกฏาคม 2566   การจัดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และของดีอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงาน Most Music Rainy day uttaradit  ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสถานีวิทยุทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 3122   12 กรกฏาคม 2566   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑื OTOP ตาม Quadrant  นายอำเภอตรอน และน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 3121   12 กรกฏาคม 2566   การประชุมสัญจรคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์ (ครั้งที่ 10) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 3120   12 กรกฏาคม 2566   การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 3119   12 กรกฏาคม 2566   การพัมนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พิชัย และทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2/ / ว 3118   12 กรกฏาคม 2566   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.)  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2/ / ว 3117   12 กรกฏาคม 2566   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 3116   12 กรกฏาคม 2566   หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการส่งเสริมวินัยการออม ประจำปี 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0016.3 / ว 3115   12 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 จังหวัดอุตรดิตถ์ งานระบบท่อส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2566 (30)  คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน  สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก)
  อต0023.2 / ว 3114   12 กรกฏาคม 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 3113   12 กรกฏาคม 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 3112   12 กรกฏาคม 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ ยกเว้นบ้านโคก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.3 / ว 3111   12 กรกฏาคม 2566   การป้องกันและปราบปรามคนต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมายในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / ว 3110   12 กรกฏาคม 2566   การป้องกันและปราบปรามคนต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมายในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง  คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0003 / ว 3109   12 กรกฏาคม 2566   ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 367 ล.ว 26 มิถุนายน 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชัน  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0018.1/ / ว 3108   12 กรกฏาคม 2566   แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการ ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการช่วยราชการเเละให้ข้าราชการพ้นจากการช่วยราชการ  นายอำเภอลับเเล นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0003 / ว 3107   12 กรกฏาคม 2566   ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 375 ล.ว 30 มิถุนายน 2566 เรื่องการเบิกจ่ายเงินกรณีระบุเลขที่บัญชีธนาคารที่ไม่ได้เป็นสมาชิกระบบ SMART (Bulk Payment)  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0003 / ว 3106   12 กรกฏาคม 2566   ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 373 ล.ว 30 มิถุนายน 2566 เรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ New GFMIS Thai  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 3105   12 กรกฏาคม 2566   โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / ว 3104   12 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายกองค์การบริหารจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอตร  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0017.2 / ว 3103   12 กรกฏาคม 2566   สรุปข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.6 / ว 3102   12 กรกฏาคม 2566   แจ้งเวียนประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 3101   12 กรกฏาคม 2566   แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (ประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 3100   12 กรกฏาคม 2566   สรุปการมอบแนวทางการสนับสนุนด้านการบริหารสาธารณสุขปฐมภูมิ เพื่อยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสู่ศูนย์บริการสุขภาพของประชาชนในทุกมิติอย่างยั่งยืน ของปลัดกระทรวงมหาดไทย  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 3099   12 กรกฏาคม 2566   เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566(เดือนกรกฎาคม 2566)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0001/ / ว 3098   12 กรกฏาคม 2566   ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่2/2566  แจ้งท้าย  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 3097   12 กรกฏาคม 2566   หารือแนวทางในการใช้ชื่อตัวและชื่อสกุลภาษาอังกฤษในบัตรประจำตัวชาชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0001/ / ว 3096   12 กรกฏาคม 2566   ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่2/2566  แจ้งท้าย  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0017.1 / ว 3095   12 กรกฏาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของท้องถิ่นอำเภอพิชัย และนายอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ และท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / ว 3094   12 กรกฏาคม 2566   สำรวจเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ และสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งพันธุ์ ชันโรง และจิ้งหรีด) ที่ต้องการขอรับการรับรองตามมาตรฐาน GAP จากกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0007 / ว 3093   12 กรกฏาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญเกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอตรอน และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 3092   12 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดค่าเป้าหมายตามร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (ปรับปรุงช่วงที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๕๐) ไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต ๐๐๑๘.๑ / ว 3091   12 กรกฏาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสา  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0021/ / ว 3090   12 กรกฏาคม 2566   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอปภ.จ.อต.)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ว / ว 3089   12 กรกฏาคม 2566   การป้องกันการใช้มูลนิธิหรือสมาคมแอบอ้างให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นการกระทำความของหน่วยงานราชการ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0021/ / ว 3088   12 กรกฏาคม 2566   พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0019.2 / ว 3087   11 กรกฏาคม 2566   การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินเรื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี การประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนประเทศไทยยั่งยืน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.3 / ว 3086   11 กรกฏาคม 2566   การคัดเลือกการส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 3085   11 กรกฏาคม 2566   พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.012 / ว 3084   11 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน เพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4283 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86