| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0021 (ศปถจ)/ / ว 1364   22 มีนาคม 2566   เชิญร่วมเสวนาเรื่องมาตรฐานการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน  คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ว / ว 1363   22 มีนาคม 2566   การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานตามกฎหมายใหม่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1362   22 มีนาคม 2566   การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1361   22 มีนาคม 2566   ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และจะต้องพ้นจากราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1360   22 มีนาคม 2566   การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปี พ.ศ.๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 1359   21 มีนาคม 2566   การแข่งขันทักษะการกู้ภัยของอาสาสมัครองค์กรสาธารณกุศล ประจำปี 2566  ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ สมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้ สมาคมกู้ภัยวังโป่ง ประธานมูลนิธิสว่างธรรมสถานอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0013 / ว 1358   21 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2566  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / ว 1357   21 มีนาคม 2566   เผยแพร่บทความกฎหมายน่ารู้เรื่อง หลักฐานการทำธุุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่  พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1356   21 มีนาคม 2566   การประชาสัมพันธ์ระบบบริหารข้อมูลสิน้คาเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อบริการประชาชน เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1355   21 มีนาคม 2566   การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0007 / ว 1354   21 มีนาคม 2566   ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศฯ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอตรอน และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0032 / ว 1353   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 1352   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35/อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1351   21 มีนาคม 2566   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566  คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับจังหวัด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1350   21 มีนาคม 2566   ให้ข้าราชการพ้นจากการช่วยราชการ ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ  นายอำเภเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอพิชัย นายอำเภอลับแล และนายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต00181 / ว 1349   21 มีนาคม 2566   โครงการเยาวชนเเถวหน้า ครั้งที่ 9  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / ว 1348   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1347   21 มีนาคม 2566   เชิญประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว  คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 1346   21 มีนาคม 2566   แนวทางการคืนเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 เพิ่มเติม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์, นายอำเภอตรอน และนายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1345   21 มีนาคม 2566   โครงการสตรีอุตรดิตถ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโต  กลุ่มเป้าหมายฯ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1344   21 มีนาคม 2566   โครงการสตรีอุตรดิตถ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโต  กลุ่มเป้าหมายฯ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1343   21 มีนาคม 2566   การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕66”  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1342   21 มีนาคม 2566   การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566”  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1341   21 มีนาคม 2566   การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566”  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1340   21 มีนาคม 2566   การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566”  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0021 / ว 1339   21 มีนาคม 2566   สรุปปัญหาความต้องการของราษฏรจากการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3 / ว 1338   21 มีนาคม 2566   มอบหมายภารกิจการจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566”  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0003 / ว 1337   20 มีนาคม 2566   ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว54 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1336   20 มีนาคม 2566   การจัดงาน OTOP ภูมิภาค  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1335   20 มีนาคม 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด  คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมการมีและใช้วัตถุระเบิด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1334   20 มีนาคม 2566   ส่งเสริมให้คนพิการมีรายได้จากการประกอบอาชีพให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.3 / ว 1333   20 มีนาคม 2566   การตรวจสอบกรณีมีเหตุสงสัยว่าคนต่างด้าวดำเนินการหลีกเลี่ยงกฎหมาย  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0009 / ว 1332   20 มีนาคม 2566   การเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์,นายอำเภอพิชัย และนายอำเภอลับแล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1331   20 มีนาคม 2566   การดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1330   20 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ตรวจหาเชื้อโคโรนา 2019 Covid19  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตามเอกสารแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1329   20 มีนาคม 2566   การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ฯ  เอกสารแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1328   20 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบ Zoom Meeting  รองผู้ว่าราชการจังหวัด รอง ผอ รมน จว อต และหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1327   20 มีนาคม 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)) เพิ่มเติม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอตรอน นายอำเภอพิชัย เเละนายอำเภอลับเเล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1326   20 มีนาคม 2566   หลักเกณฑ์เเละวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เเละนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / ว 1325   20 มีนาคม 2566   แจ้งเตือนชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือนเมษายน 2566  พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.001 / ว 1324   20 มีนาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1323   20 มีนาคม 2566   แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน (ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน)  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1322   20 มีนาคม 2566   ประชุมประจำเดือน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0013/ / ว 1321   20 มีนาคม 2566   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่2  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0003 / ว 1320   20 มีนาคม 2566   แจ้งการอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ระยะที่ 5)  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้ประกอบการในจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / ว 1319   20 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรณีพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0003 / ว 1318   20 มีนาคม 2566   แจ้งการอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ระยะที่ 5)  หัวหน้าส่วราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 1317   20 มีนาคม 2566   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 1316   20 มีนาคม 2566   งานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชการเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1315   20 มีนาคม 2566   หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการบูรณะ ปรับปรุง อาคารราชพัสดุในที่ราชพัสดุ  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53