| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.1 / ว 3033   7 กรกฏาคม 2566   หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์, ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์, นายอำเภอทุกอำเภอ, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาทุกสาขา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0028/ / ว 3032   7 กรกฏาคม 2566   แบบสอบถามการประเมินผลโครงการบริหารการจัดการแรงงานนอกระบบ ฯลฯ  คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบฯลฯ  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0023.6 / ว 3031   7 กรกฏาคม 2566   เร่งรัดดำเนินการ "จังหวัดสะอาด"  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2/ / ว 3030   7 กรกฏาคม 2566   สรุปผลการประชุมหารือพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ไม่สามารถพัฒนาได้เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / ว 3029   7 กรกฏาคม 2566   สรุปผลการประชุมหารือพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ไม่สามารถพัฒนาได้เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 3028   7 กรกฏาคม 2566   การตรวจติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 3027   6 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดงานและร่วมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 3026   6 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 3025   6 กรกฏาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 3024   6 กรกฏาคม 2566   การออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน มีนาคม 2566  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 3023   6 กรกฏาคม 2566   การออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน มีนาคม 2566  หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธาน/นายกชมรม สมาคม มูลนิธิ สโมสร ทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 3022   6 กรกฏาคม 2566   การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566  นายอำเภอน้ำปาด นายอำเภอพิชัย นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 3021   6 กรกฏาคม 2566   การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 3020   6 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการฯ  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  กค 0318.72/ / ว 3019   6 กรกฏาคม 2566   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุตามนัยกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2563  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / ว 3018   6 กรกฏาคม 2566   ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 3017   6 กรกฏาคม 2566   การรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำปี พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 3016   6 กรกฏาคม 2566   การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.265  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 3015   6 กรกฏาคม 2566   ขอให้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ปีงบประมาณ 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 3014   6 กรกฏาคม 2566   ติดตามการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 3013   6 กรกฏาคม 2566   ขอความร่วมมือต่ออายุสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ปี 2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 3012   6 กรกฏาคม 2566   มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อลดการใช้ดุลยินิจเกี่ยวกับการออกใบอนุญาติให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / ว 3011   6 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการคัดลือกกิจกรรม "1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น"  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 3010   6 กรกฏาคม 2566   การเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1/ว / ว 3009   6 กรกฏาคม 2566   ขอความร่วมมือ  ผู้ประกอบธุรกิจจำหหน่ายสินค้าประเภทเครื่องไทยธรรมและชุดสังฆทาน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / ว 3008   6 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญร่วมออกตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องไทยธรรมและชุดสังฆทาน  บัญชีแจ้งท้ายหัวหน้าส่วนราชการ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / ว 3007   6 กรกฏาคม 2566   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาทุกสาขา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / ว 3006   6 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0018.1 / ว 3005   6 กรกฏาคม 2566   การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายอำเภอตรอน ฟากท่า และบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 3004   6 กรกฏาคม 2566   กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 5 /2566 ผ่านระบบ DOPA VCS (Zoom app)  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 3003   6 กรกฏาคม 2566   แนวทางปฎิบัติในการตรวจตราและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 3002   6 กรกฏาคม 2566   การขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 3001   6 กรกฏาคม 2566   การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายหรือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการการปกครอง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 3000   6 กรกฏาคม 2566   สั่งการให้อำเภอดำเนินการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน ๑ กิจกรรม ต่อ ๑ เดือน  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0021 (ศปถจ)/ / ว 2999   6 กรกฏาคม 2566   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้หัวข้อการสวมหมวกนิรภัย 100 %  คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3 / ว 2998   6 กรกฏาคม 2566   มอบหมายภารกิจในการเตรียมการต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0034(2) / ว 2997   6 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญร่วมการตรวจประเมินโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม(ครั้งที่2)  คณะทำงานตรวจประเมิน(ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2996   6 กรกฏาคม 2566   ประชุมชี้แจงการเปิดเผยข้อมูล OIT  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2995   6 กรกฏาคม 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ ปี 2566 งวดที่ 3 (ไตรมาสที่ 4)  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2994   6 กรกฏาคม 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ ปี 2566 งวดที่ 3 (ไตรมาสที่ 4)  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4/ว / ว 2993   6 กรกฏาคม 2566   ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders equal"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0028 / ว 2992   6 กรกฏาคม 2566   รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2566  คณะกรรมการการค้ามนุษย์ฯ  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0023.4 / ว 2991   5 กรกฏาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2565) ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2565  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2990   5 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญร่วมประกวด ร่วมกิจกรรม และร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2989   5 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์, แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2988   5 กรกฏาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหว  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2987   5 กรกฏาคม 2566   มอบหมายภารกิจการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ตามบัญชีแจ้งท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2986   5 กรกฏาคม 2566   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2985   5 กรกฏาคม 2566   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2984   5 กรกฏาคม 2566   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4283 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86