| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0021 / ว 1637   14 เมษายน 2567   ข้อสั่งการประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี  คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1636   14 เมษายน 2567   ข้อสั่งการประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / ว 1635   13 เมษายน 2567   ข้อสั่งการลดอุบัติเหตุทางถนน  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง มูลนิธิองค์กรการกุศลและสื่อมวลชนทุกแขนง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1634   12 เมษายน 2567   ข้อสั่งการประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0017.3 / ว 1633   11 เมษายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1632   11 เมษายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1631   11 เมษายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 1630   11 เมษายน 2567   ยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ภาคเหนือ  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.3 / ว 1629   11 เมษายน 2567   มอบหมายภารกิจการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.4 / ว 1628   11 เมษายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / ว 1627   11 เมษายน 2567   การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / ว 1626   11 เมษายน 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1625   11 เมษายน 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021 / ว 1624   11 เมษายน 2567   การป้องกันอันตรายขากอัคคีภัยฯ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.012 / ว 1623   11 เมษายน 2567   สรุปรายงานการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏา่คม 2567 (กลุ่มภูมิภาค) ครั้งที่ 3/2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / ว 1622   11 เมษายน 2567   การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ (รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย)  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / ว 1621   11 เมษายน 2567   การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ (รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย)  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / ว 1620   11 เมษายน 2567   ขอยกเลิกการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1619   11 เมษายน 2567   ขอยกเลิกการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 1618   11 เมษายน 2567   สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1617   11 เมษายน 2567   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1616   11 เมษายน 2567   การควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรมและสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0004 / ว 1615   11 เมษายน 2567   ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ ผ่านแอปพลิเคชั่น CCC "ทุกแคลมีคุณค่า ชาวอุตรดิตถ์ รวมทีมฟิต" ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE) ระยะที่ 2  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1614   11 เมษายน 2567   หนังสือรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1 / ว 1613   11 เมษายน 2567   การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1612   11 เมษายน 2567   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.) ครั้งที่ 2/2567  บัญชีแจงท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1611   11 เมษายน 2567   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.) ครั้งที่ 2/2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1610   11 เมษายน 2567   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.) ครั้งที่ 2/2567  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1 / ว 1609   11 เมษายน 2567   โครงการตรวจสอบการทุจริตทางทะเบียนและบัตรฯ  นายอำเภอพิชัยและนายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0003 / ว 1608   11 เมษายน 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว185 ลว. 29 มีนาคม 2567 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0003 / ว 1607   11 เมษายน 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว173 ลว. 11 เมษายน 2567 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1606   11 เมษายน 2567   ส่งวารสาร The ONE ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1605   11 เมษายน 2567   ประชาสัมพันธ์สนับสนุนภารกิจการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้รับการเรียนต่อหลังจบภาคบังคับ  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0017.5 / ว 1604   11 เมษายน 2567   -อเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต (กปภจ) 0021/ / ว 1603   11 เมษายน 2567   ผลการสำรวจพื้นที่เสี่่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้อำนวยการอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กปภจ) 0021/ / ว 1602   11 เมษายน 2567   การยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดอุตรดิตถ์ ิประจำปี 2566-2567  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.5 / ว 1601   10 เมษายน 2567   เชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการฝุกอบรม  หวัหน้าส่วนราชการที่เกี่ยงข้อง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.4 / ว 1600   10 เมษายน 2567   การคัดเลือกบุคคลส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาพาสร้างสรรค์ พช.อต.  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1599   10 เมษายน 2567   ขยายเวลาการรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0021 / ว 1598   10 เมษายน 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งฯ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / ว 1597   10 เมษายน 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด และระดับอำเภอ  คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. และ นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0009 / ว 1596   10 เมษายน 2567   มอบใบประกาศนียบัตรการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ ระดับจังหวัด ปี 2567  นายอำเภอพิชัย,นายอำเภอทองแสนขัน และนายอำเภอลับแล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1595   10 เมษายน 2567   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรมรุ่นใหม่  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1594   10 เมษายน 2567   รายงานสถิติการดำเนินการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวและการใช้มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของศาลยุติธรรม  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1593   10 เมษายน 2567   การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1592   10 เมษายน 2567   แนวทางปฎิบัติการเชื่อมโยงและการบูรณการแผนพัฒนาพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562(ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอำเภอ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 1591   10 เมษายน 2567   แนวปฏิบัติในการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต(กปภจ)0021 / ว 1590   10 เมษายน 2567   การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  เเจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021 / ว 1589   10 เมษายน 2567   การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  เเจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.2 / ว 1588   10 เมษายน 2567   การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2637 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53