| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.6 / ว 901   27 กุมภาพันธ์ 2567   การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 900   27 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 899   27 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567  หัวหน้สว่นราชการที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0035 / ว 898   27 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญร่วมพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 897   27 กุมภาพันธ์ 2567   การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2567  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0035 / ว 896   27 กุมภาพันธ์ 2567   พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัรราชธิดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0023.2 / ว 895   27 กุมภาพันธ์ 2567   การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / ว 894   24 กุมภาพันธ์ 2567   โทรสารแจ้งเตือน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0003 / ว 893   23 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว94 ลว. 14 กพ. 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 892   23 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / ว 891   23 กุมภาพันธ์ 2567   การชำระค่าเช่าและต่อสัญญาเช่าที่ดินวัดร้าง ประจำปี ๒๕๖๗  ผู้เช่าที่ดินวัดทุ่งอ้อม (ร้าง)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / ว 890   23 กุมภาพันธ์ 2567   การชำระค่าเช่าและต่อสัญญาเช่าที่ดินวัดร้าง ประจำปี ๒๕๖๗  ผู้เช่าที่ดินวัดม่อนจอมแจ้ง (ร้าง)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / ว 889   23 กุมภาพันธ์ 2567   การชำระค่าเช่าและต่อสัญญาเช่าที่ดินวัดร้าง ประจำปี ๒๕๖๗  ผู้เช่าที่ดินวัดป่าแดด (ร้าง)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0023.5 / ว 888   23 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 887   23 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2567 (ฮ.ศ.1445)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / ว 886   22 กุมภาพันธ์ 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาทุกสาขา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 885   22 กุมภาพันธ์ 2567   แนวทางปฏิบัติตามความคิดเห็นคระกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจปรับเป็นพินัยในสังกัดกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 884   22 กุมภาพันธ์ 2567   การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 883   22 กุมภาพันธ์ 2567   น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 882   22 กุมภาพันธ์ 2567   การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 881   22 กุมภาพันธ์ 2567   การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2565  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.6 / ว 880   22 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ. 2564  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0003 / ว 879   22 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.3/ว27 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0023.6 / ว 878   22 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด)  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0003 / ว 877   22 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว184,ว186,ว187,ว2,ว5,ว17,ว21,ว22,ว24,ว25 และ ว26 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 876   22 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกี่ลยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 875   22 กุมภาพันธ์ 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 874   22 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 873   22 กุมภาพันธ์ 2567   มาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน  นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 872   22 กุมภาพันธ์ 2567   การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0035 / ว 871   22 กุมภาพันธ์ 2567   พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 ก.ค. 67  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์(ธ)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 870   22 กุมภาพันธ์ 2567   ผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 869   22 กุมภาพันธ์ 2567   การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และร่างแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำสาละวิน, โขงเหนือ, ปิง, วัง,ยม และน่าน  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.4 / ว 868   22 กุมภาพันธ์ 2567   การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 867   22 กุมภาพันธ์ 2567   การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / ว 866   22 กุมภาพันธ์ 2567   นโยบายการขับเคลื่อนและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / ว 865   22 กุมภาพันธ์ 2567   นโยบายการขับเคลื่อนและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.5/ / ว 864   21 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2567 ขั้นตอนที่ 2  หัวหน้าสว่นราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.5/ / ว 863   21 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2567 ขั้นตอนที่ 2  หัวหน้าคณะทำงานฯ PMQA พ.ศ.2567  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.5/ / ว 862   21 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2567 ขั้นตอนที่ 2  หัวหน้าคณะทำงานฯ PMQA พ.ศ.2567  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0003 / ว 861   21 กุมภาพันธ์ 2567   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ "การคลังภาครัฐโปร่งใส อุตรดิตถ์ร่วมใจ ต้านทุจริต UTT Fiscal Clean"  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 860   21 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดส่งข้อมูลโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด  คณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 859   21 กุมภาพันธ์ 2567   ร่วมแต่งการด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ทุกๆวันจันรท์และในโอกาสที่เหมาะสม  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต(กปภจ)0021 / ว 858   21 กุมภาพันธ์ 2567   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  เเจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021 / ว 857   21 กุมภาพันธ์ 2567   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0017.1/ว / ว 856   21 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้จัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ว / ว 855   21 กุมภาพันธ์ 2567   ร่วมแต่งการด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ทุกๆวันจันทร์และในโอกาสที่เหมาะสม  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  0017.1 / ว 854   21 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondoe) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ตามบัญชีแนบท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  0017.1 / ว 853   21 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondoe) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ตามบัญชีแนบท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / ว 852   21 กุมภาพันธ์ 2567   การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

บันทึกข้อมูลไว้ 2751 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56