| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / ว 1689   12 เมษายน 2566   แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0028/ / ว 1688   12 เมษายน 2566   ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  (แจ้งท้าย)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1687   12 เมษายน 2566   รายงานข้อมูลภาคีเครือข่ายในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1686   11 เมษายน 2566   ขอส่งสำเนาหนังสือ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1685   11 เมษายน 2566   ขอส่งสำเนาหนังสือ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / ว 1684   11 เมษายน 2566   การจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสวดมนต์อุทิศถวายบรรพบุรุษ  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 1683   11 เมษายน 2566   มอบหมายภารกิจการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์อุทิศถวายบรรพบุรุษ  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1682   11 เมษายน 2566   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดังจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0014.2/ / ว 1681   11 เมษายน 2566   เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนฯ  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.2/ / ว 1680   11 เมษายน 2566   เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนฯ  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1679   11 เมษายน 2566   การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 1678   11 เมษายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) รุ่นที่ 1  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 1677   11 เมษายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) รุ่นที่ 2  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 1676   11 เมษายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) รุ่นที่ 3  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.011 / ว 1675   11 เมษายน 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรม Kick off โครงการครัวเรือนสะอาด ปราศจากโรคภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1674   11 เมษายน 2566   ขอส่งสำเนาหนังสือฯ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1673   11 เมษายน 2566   การอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการบัตรสวัดิการแห่งรัฐ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 1672   11 เมษายน 2566   แจ้งแผนปฏิบัติการการดำเนินมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1671   11 เมษายน 2566   การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1670   11 เมษายน 2566   การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยังยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตรราชกัญญาและโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1669   10 เมษายน 2566   การสำรวจและทำรายงานสิ่งปลุกสร้าง ครุภัณฑ์  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1668   10 เมษายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 1667   10 เมษายน 2566   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 3"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1666   10 เมษายน 2566   แจ้งผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1665   10 เมษายน 2566   การป้องกันการเก็บเกี่ยวและจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0032 / ว 1664   10 เมษายน 2566   ขอเชิญชวนหิ้วตะกล้าเข้าวัดทำบุญ ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวหิ้วตะกล้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน"  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0034(3)/ว320 / ว 1663   10 เมษายน 2566   ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ อต28-2/2566  คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1662   10 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเผ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1661   10 เมษายน 2566   รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1660   10 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเผ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก(Heat strole)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1659   10 เมษายน 2566   การสำรวจและการทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประชาชน ปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 1658   10 เมษายน 2566   แจ้งแผนการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอ (ตามบัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 1657   10 เมษายน 2566   แจ้งแผนการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 1656   10 เมษายน 2566   การประเมินผลดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1655   10 เมษายน 2566   การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1654   10 เมษายน 2566   แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขระดับภูมิภาค  นายอำเภอเมือง ลับแล ท่าปลา นายก อบจ.นายก ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1653   10 เมษายน 2566   ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงาน โอทอปเทรดเดอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1652   10 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพร้อมการเป็นหน่วยรับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1651   10 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1650   10 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์และวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.004 / ว 1649   10 เมษายน 2566   ส่งคำสั่งแต่งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0022 / ว 1648   10 เมษายน 2566   กำหนดการลงพื้นที่เพื่อติดตาม และรวบรวมข้อมูลการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) ระดับตำบล  (แจ้งท้าย)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0003 / ว 1647   10 เมษายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิิเล็กทรอนิกส์ (Eiectronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค แบบออนไลน์  เอกสารแนบท้าย  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต.0017.5 / ว 1646   9 เมษายน 2566   ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / ว 1645   9 เมษายน 2566   ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.2 / ว 1644   7 เมษายน 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / ว 1643   7 เมษายน 2566   การเสนอรายชื่อกรรมการผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.2 / ว 1642   7 เมษายน 2566   ประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และงานหัตถกรรม  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1641   7 เมษายน 2566   ประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และงานหัตถกรรม  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0003 / ว 1640   7 เมษายน 2566   ส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ 0405.5/ว 189 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานอื่นของรัฐ, และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานคลังจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4189 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84