| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002 / ว 1839   21 เมษายน 2566   การสอบสวนบอกจำหน่ายและดำเนินคดีทหารกองเกินที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / ว 1838   21 เมษายน 2566   การสอบสวนบอกจำหน่ายและดำเนินคดีทหารกองเกินที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / ว 1837   21 เมษายน 2566   การสอบสวนบอกจำหน่ายและดำเนินคดีทหารกองเกินที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / ว 1836   21 เมษายน 2566   การสอบสวนบอกจำหน่ายและดำเนินคดีทหารกองเกินที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / ว 1835   21 เมษายน 2566   การสอบสวนบอกจำหน่ายและดำเนินคดีทหารกองเกินที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / ว 1834   21 เมษายน 2566   การสอบสวนบอกจำหน่ายและดำเนินคดีทหารกองเกินที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / ว 1833   21 เมษายน 2566   การสอบสวนบอกจำหน่ายและดำเนินคดีทหารกองเกินที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0032 / ว 1832   21 เมษายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๖  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 1831   21 เมษายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๖  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 1830   21 เมษายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๖  พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ /พระวินัยสาทร  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1829   21 เมษายน 2566   แจ้งเตือนภัยการนำตราสัญลักษณ์ของศูนย์ดำรงธรรมมาหลอกลวงประชาชน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / ว 1828   21 เมษายน 2566   เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง  พระ5 รูป  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / ว 1827   21 เมษายน 2566   ขออารธนาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น  เจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ,เจ้าคณะอำเภอตรอน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / ว 1826   21 เมษายน 2566   ขออาราธนาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัด จังหวัดอุตรดิตถ์  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม) รักษาการเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / ว 1825   21 เมษายน 2566   พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖  ีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0013 / ว 1824   21 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566)  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1823   21 เมษายน 2566   แจ้งอำเภอดำเนินการกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0013 / ว 1822   21 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0013 / ว 1821   21 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ.2566 พ.ศ. 2566  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0013 / ว 1820   21 เมษายน 2566   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2566  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1819   21 เมษายน 2566   ประชุมประจำเดือน  รองผู้ว่าฯ นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย อบจ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  กค 0318.72/ / ว 1818   21 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต 0021 / ว 1817   21 เมษายน 2566   การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการ อปพร. อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0013 / ว 1816   21 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2566 และการสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 1815   21 เมษายน 2566   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 1814   21 เมษายน 2566   การลงนามถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / ว 1813   21 เมษายน 2566   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๕ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0013 / ว 1812   21 เมษายน 2566   ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่ววน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และผู้นำองค์กรทุกแห่ง  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1811   21 เมษายน 2566   ข้อสังเกตการเสนอโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย  คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับจังหวัด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1810   21 เมษายน 2566   ข้อสังเกตการเสนอโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย  คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับจังหวัด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 1809   21 เมษายน 2566   ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับบที่ 4 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 1808   21 เมษายน 2566   แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1807   21 เมษายน 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.5/ / ว 1806   20 เมษายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 ณ 1 เมษายน 2566  หัวหน้าสว่นราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.2 / ว 1805   20 เมษายน 2566   การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / ว 1804   20 เมษายน 2566   การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  ส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ว / ว 1803   20 เมษายน 2566   การกำหนดวันรายงานตัวเข้ารับราชการทหารประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 1802   20 เมษายน 2566   ขอขอบคุณ  คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / ว 1801   20 เมษายน 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1800   20 เมษายน 2566   การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 1799   20 เมษายน 2566   อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่าบริหารจัดการเพิ่มเติม  นายอำเภอบ้านโคก,นายอำเภอพิชัย,นายอำเภอตรอน,นายอำเภอน้ำปาด และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1798   20 เมษายน 2566   การประชุมซักซ้อมการเข้าใช้ระบบติดตามประเมินผลโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนฯ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1797   20 เมษายน 2566   แนวทางการดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1796   20 เมษายน 2566   การกำกับและตามผลการปฎิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1795   20 เมษายน 2566   สำรวจทางม้าลาย  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 1794   20 เมษายน 2566   การตรวจสอบสถานประกอบกิจการตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  นายอำเภอพิชัย / ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิชัย / สาธารณสุขอำเภอพิชัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0003 / ว 1793   20 เมษายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Teams  เอกสารแนบท้าย  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0017.3 / ว 1792   20 เมษายน 2566   ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เรื่อง การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.3 / ว 1791   20 เมษายน 2566   ขอประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1790   20 เมษายน 2566   แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4189 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84