| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.1 / ว 701   14 กุมภาพันธ์ 2567   ร้องทุกข์กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการเดินท่อน้ำประปาภูเขา  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 และนายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / ว 700   14 กุมภาพันธ์ 2567   การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยจำนวนมาก  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 699   14 กุมภาพันธ์ 2567   ซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 698   14 กุมภาพันธ์ 2567   การขับเคลื่อนภารกิจของกรมการปกครองตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประเมิณความเสี่ยงเพื่อการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวและการใช้มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของศาลยุติธรรม  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 697   13 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กอปภ.อต.)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / ว 696   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0003 / ว 695   13 กุมภาพันธ์ 2567   ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลอุตรดิตถ์ หน่วยงานอื่นของรัฐ และนายอำเภอทุกอำเภอ  ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 15 ลว 29 มกราคม 2567 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0009 / ว 694   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (Monthly Meeting : MM) ครั้งที่ 2/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 693   13 กุมภาพันธ์ 2567   การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใต้บทบาทและภารกิจของกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 692   13 กุมภาพันธ์ 2567   ดำเนินการตามข้อสั่งการในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0017.5 / ว 691   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือเผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 690   13 กุมภาพันธ์ 2567   ติดตามตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.2 / ว 689   13 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/๒๕๖7  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / ว 688   13 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/๒๕๖7  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.3 / ว 687   13 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1/ว / ว 686   13 กุมภาพันธ์ 2567   การกวดขันการจุดและปล่อยพลุ ประทัด (ดอกไม้ไฟ) ในช่วงเทศการตรุษจีน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 685   13 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0017.5 / ว 684   13 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.2 / ว 683   13 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดงาน OTOP ภูมิภาค  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 682   13 กุมภาพันธ์ 2567   การฝึกอบรมโครงการทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พิชัย และน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / ว 681   13 กุมภาพันธ์ 2567   ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 680   13 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (อนุมัติครั้งที่ 11)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / ว 679   13 กุมภาพันธ์ 2567   เจ้าภาพเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริกชหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล ผู้บริการสถานศึกษา องค์กรเอกชนทุกแห่ง และชุมชนในพื้นที่อำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 678   13 กุมภาพันธ์ 2567   เจ้าภาพเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0004 / ว 677   12 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0023.1 / ว 676   12 กุมภาพันธ์ 2567   ขอแจ้งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.3 / ว 675   12 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือในการจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2567 (ดอกป๊อปปี้)  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0014.3 / ว 674   12 กุมภาพันธ์ 2567   จัดส่งประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / ว 673   12 กุมภาพันธ์ 2567   จัดส่งประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0028/ / ว 672   12 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเข้าร่วมการดำเนินโครงการกระทรวงแรงงานฯ  หัวหน้าส่วนราชการสังหัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 671   12 กุมภาพันธ์ 2567   การขับเคลื่อนการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX Online) เพื่อบันทึกข้อมูลและแจ้งประเมินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 670   12 กุมภาพันธ์ 2567   แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.5 / ว 669   12 กุมภาพันธ์ 2567   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการคำนวณเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบำนาญ  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 668   12 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 667   12 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดทำบัญชีสรุปนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายสำคัญของจังหวัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จและปัญหาสำคัญของจังหวัดที่อยู่ในการดำเนินการ  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 666   12 กุมภาพันธ์ 2567   การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 665   12 กุมภาพันธ์ 2567   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมนครั้งที่ 3/2567 ครั้งที่ 4/2567 และ ครั้งที่ 5/2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.5/ / ว 664   12 กุมภาพันธ์ 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราขการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 663   12 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินงานตามมติที่ประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1 / ว 662   9 กุมภาพันธ์ 2567   ​แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / ว 661   9 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งเตือนสภาพอากาศ  นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 660   9 กุมภาพันธ์ 2567   การขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0017.5 / ว 659   9 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0020.1 / ว 658   9 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธาณประโยชน์ฯ ปีงบประมาณ พ.ส.2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 657   9 กุมภาพันธ์ 2567   มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 656   9 กุมภาพันธ์ 2567   การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพรางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 655   9 กุมภาพันธ์ 2567   การส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพรลางก่อน) รายการค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 654   9 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งข้อค้นพบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 653   9 กุมภาพันธ์ 2567   การเข้าร่วมเป็นครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 652   9 กุมภาพันธ์ 2567   ซักซ้อมการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2751 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56