| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0023.3 / ว 2136   11 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566  (คณะกรรมการฯ ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0019.3 / ว 2135   11 พฤษภาคม 2566   การดำเนินงานโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.3 / ว 2134   11 พฤษภาคม 2566   นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 - 2570)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.3 / ว 2133   11 พฤษภาคม 2566   ประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2132   11 พฤษภาคม 2566   การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2131   11 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033.004 / ว 2130   11 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2129   11 พฤษภาคม 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566 ของจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566 ของจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0019.2 / ว 2128   11 พฤษภาคม 2566   การประชุมสัญจรคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์ (ครั้งที่9) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2127   11 พฤษภาคม 2566   ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.2/ว / ว 2126   10 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญชวนสมทบเงินทูลเกล้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / ว 2125   10 พฤษภาคม 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / ว 2124   10 พฤษภาคม 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0021/ / ว 2123   10 พฤษภาคม 2566   พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.4 / ว 2122   10 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกคนพิการ ทุพพลภาพและผู้สูงอายุในการใช้สิทธิเลือกตั้ง  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2121   10 พฤษภาคม 2566   แจ้งให้อำเภอจัดตั้งศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1/ว / ว 2120   10 พฤษภาคม 2566   การประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  บัญชีแจ้งท้ายหัวหน้าส่วนราชการ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.1 / ว 2119   10 พฤษภาคม 2566   การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / ว 2118   10 พฤษภาคม 2566   การเผยแพร่ข้อมุลภาระที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบค้นหารูปแปลงที่ดินฯ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2117   10 พฤษภาคม 2566   แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2116   10 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.008 / ว 2115   10 พฤษภาคม 2566   แจ้งกำหนดการออกเยี่ยมและประเมินติดตามผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ. ปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2114   10 พฤษภาคม 2566   การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0021 / ว 2113   10 พฤษภาคม 2566   การเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยในห้วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้อำนวยการอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.008 / ว 2112   10 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญออกเยี่ยมและประเมินติดตามผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ. ปี 2566  รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2111   10 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2110   10 พฤษภาคม 2566   ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประจำเดือนมีนาคม 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2109   10 พฤษภาคม 2566   ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2108   10 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2107   9 พฤษภาคม 2566   ขอเรียนเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2106   9 พฤษภาคม 2566   ขอเรียนเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1/ว / ว 2105   9 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ผ่านระบบทางไกล (VTC)  หัวหน้าจิตอาสา ๙๐๔ และหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2104   9 พฤษภาคม 2566   สรุปข้อสั่งการการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์  นายอำเภอ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2103   9 พฤษภาคม 2566   ขอให้อำเภอทุกอำเภอเข้มงวดกวดขันสำรวจตรวจสอบว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2102   9 พฤษภาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของ เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๖  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต.0021/ / ว 2101   9 พฤษภาคม 2566   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอปภ.จ.อต.)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.4/ว / ว 2100   9 พฤษภาคม 2566   ส่งสำเนาประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต(กปภจ)0021 / ว 2099   9 พฤษภาคม 2566   การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว ปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021 / ว 2098   9 พฤษภาคม 2566   การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว ปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021 / ว 2097   9 พฤษภาคม 2566   การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว ปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ว / ว 2096   9 พฤษภาคม 2566   จัดตั้งศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งฯ(ตามบัญชีแนบท้าย)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2095   9 พฤษภาคม 2566   จัดตั้งศูนย์ประสานงานสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงมหาดไทย  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 2094   8 พฤษภาคม 2566   การจัดงาน "เทศกาลทุเรียนหลง หลิน ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566"  คณะกรรมการจัดงานเทศกาลทุเรียนหลง หลิน ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2093   8 พฤษภาคม 2566   โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2092   8 พฤษภาคม 2566   สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต (กปภจ) 0021/ว/ / ว 2091   8 พฤษภาคม 2566   การประชุมติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / ว 2090   8 พฤษภาคม 2566   การประกวดคลิปวิดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / ว 2089   8 พฤษภาคม 2566   ขอส่งข้อมูลการแจ้งเตืิอนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอตรอน  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2088   8 พฤษภาคม 2566   แจ้งเลื่อนการนำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2087   8 พฤษภาคม 2566   การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4186 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84