| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0023.2 / ว 1214   14 มีนาคม 2566   ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2566  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0035 / ว 1213   14 มีนาคม 2566   แจ้งมติมหาเภรสมาคม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๖ มติที่ ๑๑๙/๒๕๖๖  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0005/ / ว 1212   14 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมส่งมอบบ้านตามโครงการ ชาวอุตรดิตถ์ ร่วมใจ ซ่อมสร้างบ้าน 610 หลัง เพื่อผู้ยากไร้  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0035 / ว 1211   14 มีนาคม 2566   แจ้งมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ มติท่ี ๑๑๙/๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ,เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธรรมยุต)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0005/ / ว 1210   14 มีนาคม 2566   เชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0017.5 / ว 1209   14 มีนาคม 2566   ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0014.2/ / ว 1208   14 มีนาคม 2566   โครงการพัฒนศักยภาพ สนง.ทสจ.เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสสภาพภูมิอากาศระดับจั  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1207   14 มีนาคม 2566   การประชุมสัมมนาการสร้างเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนมุ่งผลสัมฤทธิ์ (ครั้งที่ ๒)  หัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และรองหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1206   14 มีนาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) จังหวัดอุตรดิตถ์  ตามบัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1205   14 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / ว 1204   13 มีนาคม 2566   แจ้งเลื่อนการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0017.5/ / ว 1203   13 มีนาคม 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ.2566  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.5/ / ว 1202   13 มีนาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)  หัวหน้าสว่นราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0022 / ว 1201   13 มีนาคม 2566   ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคอม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0030 / ว 1200   13 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  แจ้งท้าย 12 แห่ง  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1199   13 มีนาคม 2566   สรุปผลประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.5 / ว 1198   13 มีนาคม 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการจ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่่ได้ดำเนินการเรียกคืนเเละได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้เเผ่นดินเเล้ว  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับเเล เเละนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1197   13 มีนาคม 2566   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เเละเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เเละเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005/ / ว 1196   13 มีนาคม 2566   เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1195   13 มีนาคม 2566   ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.3 / ว 1194   13 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถื นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1193   13 มีนาคม 2566   แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1192   13 มีนาคม 2566   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2566  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0013 / ว 1191   13 มีนาคม 2566   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 4  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1190   13 มีนาคม 2566   การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1189   13 มีนาคม 2566   การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน  หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1188   13 มีนาคม 2566   เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ และยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดืตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 1187   13 มีนาคม 2566   เชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ และยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 1186   13 มีนาคม 2566   เชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ และยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1 / ว 1185   13 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต00181 / ว 1184   13 มีนาคม 2566   การออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยย้ิมให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนมีนาคม 2566  หัวหน้าสำนักงาน ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1183   13 มีนาคม 2566   โครการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต00181 / ว 1182   13 มีนาคม 2566   การออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยย้ิมให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนมีนาคม 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1181   13 มีนาคม 2566   ขอข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับจากการลงพื้นที่  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1180   13 มีนาคม 2566   สรุปผลรายงานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน กุมภาพันธ์ 2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / ว 1179   13 มีนาคม 2566   งานลานวัฒนธรรม วิถีไทย อำเภอพิชัย  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1178   13 มีนาคม 2566   ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร"เจาะลึกและผ่านประเด็น"การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)LPA ระดับ "ดีเด่น"และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ระดับ"AA"ด้วยการใช้สมาร์ทดิจิทัลแพตฟอร์เป็นนวัตกรรม  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2 / ว 1177   13 มีนาคม 2566   รายงานผลการตรวจสอบภายใน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1176   13 มีนาคม 2566   ตอบข้ดหารือการบังคับใช้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1175   13 มีนาคม 2566   การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..(พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1174   13 มีนาคม 2566   มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1173   10 มีนาคม 2566   ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2566  รายชื่อผู้แทนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด แนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1172   10 มีนาคม 2566   ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 1171   10 มีนาคม 2566   การแต่งตั้งคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต.0021/ / ว 1170   10 มีนาคม 2566   มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm2.5)  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0009 / ว 1169   10 มีนาคม 2566   การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร) ขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1168   10 มีนาคม 2566   อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับระยะเวลา 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1167   10 มีนาคม 2566   แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงห้องส้วม/ห้องน้ำของที่ว่าการอำเภอ ให้ได้มาตฐานเพื่อบริการประชาชน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1166   10 มีนาคม 2566   การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1165   10 มีนาคม 2566   ร่างข้อกำหนดจริยธรรม  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53