| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0017.3 / ว 1929   3 พฤษภาคม 2567   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  ศธ ๐๒๑๓๐ / ว 1928   3 พฤษภาคม 2567   การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑,๒ ,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์, ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์,ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จงหวัดอ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0014.2 / ว 1927   3 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต (กปภจ) 0021 / ว 1926   2 พฤษภาคม 2567   ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566 – 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  คกก.ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566 – 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0017.3 / ว 1925   2 พฤษภาคม 2567   การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1924   2 พฤษภาคม 2567   การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1923   2 พฤษภาคม 2567   การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0021 / ว 1922   2 พฤษภาคม 2567   การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอน้ำปาด นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอลับแล และนายอำเภอพิชัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1921   2 พฤษภาคม 2567   โทรสารแจ้งเตือน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3/ / ว 1920   2 พฤษภาคม 2567   การดำเนินการตามข้อหารือ  บัญชีเเนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0014.3/ / ว 1919   2 พฤษภาคม 2567   ปิดประกาศขยายระยะเวลางดเผาเด็ดขาด  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1918   2 พฤษภาคม 2567   การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1917   2 พฤษภาคม 2567   โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1916   2 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำเดือนมีนาคม 2567  บัญชีแบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 1915   2 พฤษภาคม 2567   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรมรุ่นใหม่  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายอำเภอพิชัย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1914   2 พฤษภาคม 2567   ขอส่งข้อมูลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชที่จะได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2567  นายอำเภอพิชัย, เมืองอุตรดิตถ์, ลับแล, น้ำปาด, ทองแสนขัน, ท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1913   2 พฤษภาคม 2567   การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0014.3 / ว 1912   2 พฤษภาคม 2567   การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1911   2 พฤษภาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามงานวิจัย  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1910   2 พฤษภาคม 2567   การเร่งรัดนำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2567)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 1909   2 พฤษภาคม 2567   การจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง นายกองคืการบริหารส่วนตำบลทุงแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน และผู้นำชุมชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 1908   2 พฤษภาคม 2567   การจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ สื่อมวลชนทุกแขนง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.1 / ว 1907   2 พฤษภาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บริเวณ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา  ผูู้้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / ว 1906   1 พฤษภาคม 2567   การป้องกันและแก้ไขปัญหาๆฟป่าหมอกควัน  ส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / ว 1905   1 พฤษภาคม 2567   การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.5/ / ว 1904   1 พฤษภาคม 2567   การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0003 / ว 1903   1 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา หัวข้อ "ทำอย่างไรให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ"  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้ประกอบการในจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0003 / ว 1902   1 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา หัวข้อ "ทำอย่างไรให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ""  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต (กปภจ)0021 / ว 1901   1 พฤษภาคม 2567   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566 - 2567  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3/ / ว 1900   1 พฤษภาคม 2567   เดินวิ่งปั่น ครั้งที่ 10  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0003 / ว 1899   1 พฤษภาคม 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 228 ล.ว 24 เมษายน 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคหืดขั้นรุนแรง  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1898   1 พฤษภาคม 2567   ประชาสัมพันธ์ผลการจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1897   1 พฤษภาคม 2567   ประชาสัมพันธ์ผลการจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1896   1 พฤษภาคม 2567   การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-67)  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0003 / ว 1895   1 พฤษภาคม 2567   ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว 222 ล.ว 22 เมษายน 2567 และ ที่ กค 0416.2/ว223 ล.ว 23 เมษายน 2567  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0008 / ว 1894   1 พฤษภาคม 2567   โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗  หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกอบจ., นายกเทศมนตรี, นายกอบต.  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0008 / ว 1893   1 พฤษภาคม 2567   ขออนุญาตตั้งตู้บริจาคเงินโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0033.012 / ว 1892   1 พฤษภาคม 2567   โครงการคลินิกเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา แก้ไขผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1891   1 พฤษภาคม 2567   การกำหนดสาระสำคัญเเละเเนวทางการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เเละนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1890   1 พฤษภาคม 2567   รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น  นายอำเภอ นายก อบจ. นายกเทศมนตรี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1889   30 เมษายน 2567   การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 1888   30 เมษายน 2567   การคัดเลือกกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 1887   30 เมษายน 2567   การโอนจัดสรรงบประมาณ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 1886   30 เมษายน 2567   การคัดเลือกกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1885   30 เมษายน 2567   การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล ตรอน น้ำปาดและฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1884   30 เมษายน 2567   การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / ว 1883   30 เมษายน 2567   การป้องกันการเก็บเกี่ยวและจำหน่ายทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1882   30 เมษายน 2567   การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  คณะกรรมการพิจารณาฯ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1881   30 เมษายน 2567   การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  ประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะทำงาน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1880   30 เมษายน 2567   ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล สำเภา -นาวาทอง ประจำปี 2567  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 3329 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67