| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0009 / ว 265   19 มกราคม 2567   โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 264   19 มกราคม 2567   ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 263   19 มกราคม 2567   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 262   19 มกราคม 2567   ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 261   19 มกราคม 2567   ขอให้ตรวจสอบพื้นที่การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  0017.5 / ว 260   19 มกราคม 2567   โครงการขับเคลื่อนภารกิจ ITA ปีงบประมาณ 2567  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 259   19 มกราคม 2567   โครงการขับเคลื่อนภารกิจ ITA ปีงบประมาณ 2567  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ และท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 258   19 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ของ กอช.  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.5 / ว 257   19 มกราคม 2567   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567)  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอบ้านโคก)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 256   19 มกราคม 2567   การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 255   19 มกราคม 2567   การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม 2567  ตามบัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 254   19 มกราคม 2567   การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม 2567  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.5 / ว 253   19 มกราคม 2567   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 252   19 มกราคม 2567   ประชาสัมพัธ์กิจกรรม "Sustainability Talk: Towards a Green ASEAN"  นายอำเภอ ทุกอำเภอ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์,นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 251   19 มกราคม 2567   ข้อหารือการมอบอำนาจให้นายอำเภออนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการของท้องถิ่นอำเภอ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 250   19 มกราคม 2567   การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 249   19 มกราคม 2567   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่1) 2567  นอภ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 248   19 มกราคม 2567   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ เรื่อง นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 247   19 มกราคม 2567   กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ..2566) อกตามความในพระราบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 246   19 มกราคม 2567   ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0016 / ว 245   19 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0021 / ว 244   19 มกราคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / ว 243   19 มกราคม 2567   ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 242   19 มกราคม 2567   ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ (4D) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 241   19 มกราคม 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.301.1 / ว 240   19 มกราคม 2567   ส่งคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการประเมินราคาครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลตรอน  โรงพยาบาลตรอน
  อต0032 / ว 239   19 มกราคม 2567   ประชุมพัฒนา ลา "ดอกประดู่ศรีอุตรดิตถ์" เพื่อจัดทำชุดยูนิฟอร์มเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 238   19 มกราคม 2567   ประชุมพัฒนา ลา "ดอกประดู่ศรีอุตรดิตถ์" เพื่อจัดทำชุดยูนิฟอร์มเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 237   19 มกราคม 2567   การดำเนินโครงการออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์"  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.5/ / ว 236   19 มกราคม 2567   ขอเชิญร่วมรับฟังคลินิกรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0021 / ว 235   19 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย(ด้านพืช)ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ พิชัย ลับแล ตรอน ฟากท่า น้ำปาด ทองแสนขัน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 234   19 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย(ด้านพืช)ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการ กชภจ.อต  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 233   19 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรมเนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กอปภ.อต.)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ / ว 232   18 มกราคม 2567   สรุปข้อสั่งการการประชุมมอบนโยบาย เรื่อง วาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 231   18 มกราคม 2567   ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0013/ / ว 230   18 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2567  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0035 / ว 229   18 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และนายอำเภอเมืองอุตรดิต์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 228   18 มกราคม 2567   แนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป้าหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล ตัวชี้วัดที่ 1 และ 4  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / ว 227   18 มกราคม 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 226   18 มกราคม 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0018.1 / ว 225   18 มกราคม 2567   ผลการประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 13 งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.1/ / ว 224   18 มกราคม 2567   การประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  หัวหน้าส่วนราชการ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1 / ว 223   17 มกราคม 2567   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 222   17 มกราคม 2567   ขอส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบรายการคำนวณภาษี  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 221   17 มกราคม 2567   การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน ของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.6 / ว 220   17 มกราคม 2567   การดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์  นอภ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 219   17 มกราคม 2567   ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประเภทอำนวยการระดับสูง (ตำแหน่งนายอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 218   17 มกราคม 2567   นิตยสารกรมการปกครอง เทศาภิบาล ปี 67  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 217   17 มกราคม 2567   ประชุมประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 1/2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 216   17 มกราคม 2567   นิตยสารกรมการปกครอง เทศาภิบาล ปี 67  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 1665 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34