| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.3 / ว 767   16 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งแผนน้ำ TWP ปีงบ 2568 ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหjงชาติ  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 766   16 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจิตอาสา 904  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ และศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.5 / ว 765   15 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / ว 764   15 กุมภาพันธ์ 2567   การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567  นายอำเภอตรอน,นายอำเภอลับแล และนายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 763   15 กุมภาพันธ์ 2567   เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนกุมภาพันธ์ 2567) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 762   15 กุมภาพันธ์ 2567   การประสานความร่วมมือในการดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะ และเปิดบ้าน ป.ป.ท. (Open House)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 761   15 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินผลงานพนักงานครู นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ และนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 760   15 กุมภาพันธ์ 2567   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะอนุกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 759   15 กุมภาพันธ์ 2567   การออกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 758   15 กุมภาพันธ์ 2567   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ  คณะอนุกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 757   15 กุมภาพันธ์ 2567   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยฯ  คณะอนุกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 756   15 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 755   15 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปี 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / ว 754   15 กุมภาพันธ์ 2567   ปัญหาความเดือดร้อนจากเขม่าควันจากโรงงานน้ำตาล  อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์และนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ว / ว 753   15 กุมภาพันธ์ 2567   การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนและโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 752   15 กุมภาพันธ์ 2567   การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 751   15 กุมภาพันธ์ 2567   ข้อเสนอการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญและการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของประเทศไทย  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0013 / ว 750   15 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 749   15 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานประชุมคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (คณะที่ 1 คณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผน) ครั้งที่ 1/2567  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012.2 / ว 748   15 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานประชุมคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (คณะที่ 1 คณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผน) ครั้งที่ 1/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 747   15 กุมภาพันธ์ 2567   ร้องเรียนการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนอำเภอ กรณีอนุญาตให้หญิงซึ่งการสมรสได้สิ้นสุดลงด้วยความตาย เปลี่ยนชื่อสกุลกรณีการสมรส  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  กก5115 / ว 746   15 กุมภาพันธ์ 2567   เชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเจริญพระชนมายุ ๖๙ พรรษา  คณะกรรมการทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / ว 745   15 กุมภาพันธ์ 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เรื่อง อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 744   15 กุมภาพันธ์ 2567   การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐให้ประชาชนผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 743   15 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด  รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 742   15 กุมภาพันธ์ 2567   หารือการเข้าชื่อให้ผุู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งตามมาตรา 14 (6)  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 741   15 กุมภาพันธ์ 2567   หารือกรณีคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 740   15 กุมภาพันธ์ 2567   หารือคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 739   14 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินผลงานพนักงานครู นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ และนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 738   14 กุมภาพันธ์ 2567   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะอนุกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 737   14 กุมภาพันธ์ 2567   การออกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 736   14 กุมภาพันธ์ 2567   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ  คณะอนุกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 735   14 กุมภาพันธ์ 2567   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยฯ  คณะอนุกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 734   14 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 733   14 กุมภาพันธ์ 2567   การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 732   14 กุมภาพันธ์ 2567   การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / ว 731   14 กุมภาพันธ์ 2567   แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 730   14 กุมภาพันธ์ 2567   ผลการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 729   14 กุมภาพันธ์ 2567   คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Assessment : ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0033.008 / ว 728   14 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 727   14 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2567  นายอำเภอเมือง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 726   14 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2567  คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  กค 0318.72/ / ว 725   14 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต 0023.2/ / ว 724   14 กุมภาพันธ์ 2567   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะอนุกรรมการ ฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 723   14 กุมภาพันธ์ 2567   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 722   14 กุมภาพันธ์ 2567   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ แทนตำแหน่งว่าง  คณะอนุกรรมการ ฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0035 / ว 721   14 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 720   14 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดูแลรักษาและพัฒนาอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.2/ / ว 719   14 กุมภาพันธ์ 2567   การแจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 718   14 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดูแลรักษาและพัฒนาอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)

บันทึกข้อมูลไว้ 3317 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67