| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.4 / ว 3078   9 กรกฏาคม 2567   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 76  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / ว 3077   9 กรกฏาคม 2567   กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักและมวยท่าเสา  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 3076   9 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์รถตู้สำหรับรับส่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / ว 3075   9 กรกฏาคม 2567   ขอส่งสำเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาทุกสาขา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 3074   9 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมประชุมเตรียมการจัดงานโครงการส่งเสริมผลผลิตภาคการเกษตรลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.3 / ว 3073   9 กรกฏาคม 2567   วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 3072   9 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 3071   9 กรกฏาคม 2567   จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง  ืัที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 3070   9 กรกฏาคม 2567   การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 3069   9 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 3068   9 กรกฏาคม 2567   การลงทะเบียนผู้สมัครขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ฯ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 3067   9 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 3066   9 กรกฏาคม 2567   ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2569  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1 / ว 3065   9 กรกฏาคม 2567   การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 3064   9 กรกฏาคม 2567   โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0014.3 / ว 3063   9 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 3062   9 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.3 / ว 3061   9 กรกฏาคม 2567   แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0014.2/ / ว 3060   9 กรกฏาคม 2567   การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 3059   9 กรกฏาคม 2567   แจ้งอนุมัติโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อนุมัติครั้งที่ 13)  นายอำเภอเมือง ตรอน ท่าปลา และพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.4 / ว 3058   9 กรกฏาคม 2567   การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3/ / ว 3057   9 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 3056   8 กรกฏาคม 2567   ผลการคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.6 / ว 3055   8 กรกฏาคม 2567   ขอนำส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 3054   8 กรกฏาคม 2567   แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 3053   8 กรกฏาคม 2567   การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 3052   8 กรกฏาคม 2567   โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0003 / ว 3051   8 กรกฏาคม 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 3050   8 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนเพื่อยกระดับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 3049   8 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567  คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ / ว 3048   8 กรกฏาคม 2567   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงาน กรณีการย้าย หรือการโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 3047   8 กรกฏาคม 2567   ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการอนุญาตใช้ชื่อหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกอบชื่อมูลนิธิหรือสมาคม พ.ศ. 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 3046   8 กรกฏาคม 2567   แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ 2546  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1/ / ว 3045   8 กรกฏาคม 2567   ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลในวาระครบรอบ 10 ปี ศูนย์ดำรงธรรม  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / ว 3044   8 กรกฏาคม 2567   การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 3043   8 กรกฏาคม 2567   หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 3042   8 กรกฏาคม 2567   หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 3041   8 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 3040   8 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)  จิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 3039   8 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (สมเด็จย่า)  พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ และอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / ว 3038   8 กรกฏาคม 2567   สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 3037   8 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า)  หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานหอกา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / ว 3036   8 กรกฏาคม 2567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนีบสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2567)  นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอบ้านโคก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 3035   8 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกไผ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ ๒๕๖๗  จิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 3034   8 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกไผ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ ๒๕๖๗  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒ และ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 3033   8 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกไผ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ ๒๕๖๗  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจงหวัดอุตรดิตถ์ ประธารชมรมแม่บ้าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารเมืองอุตรดิตถ์ ประธารหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาอุ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 3032   8 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 3031   8 กรกฏาคม 2567   ขอส่งบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยบูรณาการข้อมูลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสถานบริการระหว่าง กรมสรรพสามิต กับการปกครอง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 3030   5 กรกฏาคม 2567   การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / ว 3029   5 กรกฏาคม 2567   การประชุมขับเคลื่อนแผนความปลอ ดภัยอัคคีภัยในระดับพื้นที่  คณะทำงาน ขับเคลื่อนแผน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

บันทึกข้อมูลไว้ 3328 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67