| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต.0023.5 / ว 2264   19 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 2263   19 พฤษภาคม 2566   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2262   19 พฤษภาคม 2566   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2566 (ฮ.ศ.1444)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2261   19 พฤษภาคม 2566   รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 2260   18 พฤษภาคม 2566   แจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตและให้ชำระค่าธรรมเนียม  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2259   18 พฤษภาคม 2566   การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2258   18 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2257   18 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนโครงการชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้ความร่มเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / ว 2256   18 พฤษภาคม 2566   การจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง องค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2255   18 พฤษภาคม 2566   การจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  สื่อมวลชนทุกสื่อ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2254   18 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต 3  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 2253   18 พฤษภาคม 2566   กิจกรรม Live Your Idea Matter ครั้งที่ 7 หัวข้อ “ปรับข้อมูล เปลี่ยน Insight เพื่อเข้าใจประชาชน”  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 2252   18 พฤษภาคม 2566   ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2  นายอำเภอ นายก ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2251   18 พฤษภาคม 2566   แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  นายอำเภอเมือง ลับแล ท่าปลา นายก อบจ.นายก ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0014.2/ / ว 2250   18 พฤษภาคม 2566   แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮลน์ฯ  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.2/ / ว 2249   18 พฤษภาคม 2566   แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮลน์ฯ  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2248   18 พฤษภาคม 2566   การดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1/ / ว 2247   18 พฤษภาคม 2566   การจัดทำแบบประเมินบริบทพื้นที่ตามกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.5 / ว 2246   18 พฤษภาคม 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.3 / ว 2245   17 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถื นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 2244   16 พฤษภาคม 2566   เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนพฤษภาคม 2566)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2243   16 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมรายการวิทยุ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / ว 2242   16 พฤษภาคม 2566   การจัดโครงการสร้างความปลอดภัยทางถนนรถใช้งานเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  นายอำเภอพิชัย นายอำเภอตรอน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.5 / ว 2241   16 พฤษภาคม 2566   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระดับจังหวัด 76 จังหวัด  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / ว 2240   16 พฤษภาคม 2566   การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนฯ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / ว 2239   16 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร"  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.4 / ว 2238   16 พฤษภาคม 2566   การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2237   16 พฤษภาคม 2566   การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2236   16 พฤษภาคม 2566   การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2235   16 พฤษภาคม 2566   การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถุ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.3 / ว 2234   16 พฤษภาคม 2566   การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / ว 2233   16 พฤษภาคม 2566   การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.011 / ว 2232   16 พฤษภาคม 2566   ขอแจ้งสรุปผลการประเมินครั้งที่ 1 พร้อมแนวทางการออกติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการครัวเรือนสะอาด ปราศจากโรคภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2231   16 พฤษภาคม 2566   โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ระดับภูมิภาค  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2230   16 พฤษภาคม 2566   โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ระดับภูมิภาค  บัญชีรายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2229   16 พฤษภาคม 2566   การจัดงาน OTOP Midyear 2023  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.011 / ว 2228   16 พฤษภาคม 2566   ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกต้นแบบครัวเรือนสะอาด ปราศจากโรคภัย จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2227   16 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่ออเป็นข้อมูลการจัดทำโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไข ภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำน่าน  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2226   16 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566.  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2225   16 พฤษภาคม 2566   เร่งรัดและติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา วัชพืช และขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและ กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้ง ปี 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1/ว / ว 2224   16 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ในการลงทะเบียนระบบความร่วมมือส่งเรื่องร้องเรียน และตอบแบบสอบถามการใช้งานคู่มือการรับ - ส่งเรื่องร้องเรียนและระบบความร่วมมือส่งเรื่องร้องเรียน  นายอำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1/ว / ว 2223   16 พฤษภาคม 2566   ขอเรียนเชิญประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2222   15 พฤษภาคม 2566   การสำรวจและการทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พศ.2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0003 / ว 2221   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค แบบออนไลน์  เอกสารแนบท้าย  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2220   15 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน  นอภ, ทม, อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2219   15 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน  นอภ, ทม, อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2218   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  นอภ, ทม, อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2217   15 พฤษภาคม 2566   เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 2216   15 พฤษภาคม 2566   การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021(ศปถจ) / ว 2215   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมนา "สานพลังอำเภอ ตำบลขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย"  แขวง ทล1 อต. แขวง ทล 2 อต. และ อบจ.  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53