| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.3/ / ว 1315   21 มีนาคม 2567   การดำเนินการตามพิธีการทางการทูต  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.1/ / ว 1314   21 มีนาคม 2567   แจ้งประกาศคณะกรรมว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / ว 1313   20 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีการจับสลาก เพื่อจัดลำดับรายชื่ิอให้ขึ้นบัญชีสำรอง  นายอำเภอทุกอำเภอและประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1312   20 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการจับสลาก เพื่อจัดลำดับรายชื่อให้ขึ้นบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  นายอำเภอทุกอำเภอและประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.5 / ว 1311   20 มีนาคม 2567   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1310   20 มีนาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1309   20 มีนาคม 2567   มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1308   20 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1307   20 มีนาคม 2567   การส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการในสถานที่ราชการ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / ว 1306   20 มีนาคม 2567   แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566 -2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0023.1 / ว 1305   20 มีนาคม 2567   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1304   20 มีนาคม 2567   แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1303   20 มีนาคม 2567   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่1/2567  คณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / ว 1302   20 มีนาคม 2567   รายงานการประชุมกรณีร้องเรียนสถานบริการ  บัญชีแนบท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / ว 1301   20 มีนาคม 2567   เชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนเมษายน 2567) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.3/ / ว 1300   20 มีนาคม 2567   เชิญประชุมกรมการ เดือนมีนาคม 2567  ตามบัญชีเเนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0035 / ว 1299   20 มีนาคม 2567   ขอเชิญร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ประจำปีพุทธศักราช 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายกองค์การบริหารจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 1298   20 มีนาคม 2567   ส่งคำสั่งมูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  รายชื่อแนบ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1297   20 มีนาคม 2567   การคัดเลือกบุคคลเพื่่อรับทุนการศึกษาพระราชทานในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1296   20 มีนาคม 2567   การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 1295   20 มีนาคม 2567   การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดอุตรดิตถ์  รองผู้ว่าราชการอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1294   20 มีนาคม 2567   สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.1 / ว 1293   20 มีนาคม 2567   การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์, นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1292   20 มีนาคม 2567   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมนครั้งที่ 8/2567 ครั้งที่ 9/2567 และ ครั้งที่ 10/2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.3 / ว 1291   19 มีนาคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปรายการงานจ้างปรับปรุงติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1290   19 มีนาคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  กค 0318.72/ / ว 1289   19 มีนาคม 2567   แนวทางการใช้ประโนยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องประจุไฟฟ้า/สถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ใช้ที่ราชพัสดุ  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / ว 1288   19 มีนาคม 2567   สำรวจความต้องการอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดับไฟป่า  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1287   19 มีนาคม 2567   สำรวจความต้องการอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดับไฟป่า  นายอำเภอ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1286   19 มีนาคม 2567   การขับเคลื่อนข้อเสนอการกระจายอำนาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1285   19 มีนาคม 2567   การขับเคลื่อนข้อเสนอการกระจายอำนาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1284   19 มีนาคม 2567   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.1 / ว 1283   19 มีนาคม 2567   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program : SCL) รุ่นที่ 4  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1282   19 มีนาคม 2567   กรมการปกครองได้จัดทำนิตยสารกรมการปกครอง"เทศาภิบาล"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการกรมการปกครองเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายภารกิจของกรมปกครอง  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1281   19 มีนาคม 2567   ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า ได้กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่3/2567 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบ DOPA VCS(Zoom app)โดยใช้ Meeting ID 6622415910 รหัสผ่าน 1234  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1280   19 มีนาคม 2567   การปฎิบัติตามกฎหมายและรายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1279   19 มีนาคม 2567   ขอเรียนเชิญประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1278   19 มีนาคม 2567   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การดำเนินโครงการออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนมีนาคม 2567  หัวหน้าส่วนราขการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานวิสาหกิจ หัวหน้าหน่ยวงานในพื้นที่ ทุกแห่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกสมาคม และประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสร ทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0004 / ว 1277   19 มีนาคม 2567   การดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0004 / ว 1276   19 มีนาคม 2567   การดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอ...คัพ" ประจำปี 2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0003 / ว 1275   19 มีนาคม 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0411.6/ว137 ลว 7 มีค 67 เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0009 / ว 1274   19 มีนาคม 2567   การประเมินความสามารถในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1273   19 มีนาคม 2567   การปรับปรุงทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 1272   19 มีนาคม 2567   ผลการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป Sub - GBC ไทย - ลาว ครั้งที่ 1/2567 (66)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / ว 1271   19 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมโครงการพลังบวรในมิติศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 1270   19 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมโครงการพลังบวรในมิติศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 1269   19 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมโครงการพลังบวรในมิติศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม),พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 1268   19 มีนาคม 2567   การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 1267   19 มีนาคม 2567   การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะทำงานมิติด้านรายได้  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.006 / ว 1266   19 มีนาคม 2567   ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 1665 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34