| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0017.3 / ว 2978   3 กรกฏาคม 2567   การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช”  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 2977   3 กรกฏาคม 2567   การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช”  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 2976   3 กรกฏาคม 2567   มอบหมายภารกิจการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช”  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 2975   3 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนและรับฟังความเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2974   3 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนและรับฟังความเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2973   3 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนและรับฟังความเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2972   3 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนและรับฟังความเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585)  บัญชีแจงท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0004 / ว 2971   3 กรกฏาคม 2567   ประชาสัมพันธ์โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ตามบัญชีแจ้ง  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  5115 / ว 2970   3 กรกฏาคม 2567   การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 "บึงสีไฟเกมส์" ณ จังหวัดพิจิตร  คณะกรรมการทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / ว 2969   3 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมประชุม  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / ว 2968   3 กรกฏาคม 2567   การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ / ว 2967   3 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ และวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.3/ / ว 2966   3 กรกฏาคม 2567   แจ้งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดพาณิชยกิจที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนและพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 พ.ศ2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 2965   2 กรกฏาคม 2567   สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2964   2 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (คณะที่ 1 คณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผน)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2963   2 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (คณะที่ 1 คณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผน)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / ว 2962   2 กรกฏาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์และนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / ว 2961   2 กรกฏาคม 2567   การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / ว 2960   2 กรกฏาคม 2567   ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือเนื่องจากถูกข่มขู่  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / ว 2959   2 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ และวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2958   2 กรกฏาคม 2567   การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568  นายอำเภอตรอน นายอำเภอพิชัย นายอำเภอน้ำปาด และนายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2957   2 กรกฏาคม 2567   การขับเคลื่อนการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX Online) เพื่อบันทึกข้อมูลและแจ้งประเมินภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2956   2 กรกฏาคม 2567   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 9  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 2955   2 กรกฏาคม 2567   การจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กิจกรรมค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)  บัญชีรายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2954   2 กรกฏาคม 2567   การจัดงาน OTOP ศิลาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2953   2 กรกฏาคม 2567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.4 / ว 2952   2 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ และท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2951   2 กรกฏาคม 2567   การดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 267-269 ปี2567  นายอำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด นายอำเภอบ้านโคก และนายอำเภอทองแสงขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 2950   2 กรกฏาคม 2567   ย้ายข้าราชการ  นายอำเภอพิชัย และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2949   2 กรกฏาคม 2567   การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.6 / ว 2948   2 กรกฏาคม 2567   ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2947   2 กรกฏาคม 2567   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0016.3 / ว 2946   2 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน  สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก)
  อต 0016.3 / ว 2945   2 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์  คระกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน  สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก)
  อต 0007 / ว 2944   2 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2567  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายกองค์กา  สำนักงานประมงจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 2943   2 กรกฏาคม 2567   แจ้งแผนการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 2942   2 กรกฏาคม 2567   แจ้งแผนการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  คณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2941   1 กรกฏาคม 2567   กำชับกวดขันการอนุญาติให้จุดและปล่อยบั้งไฟ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0006/ / ว 2940   1 กรกฏาคม 2567   การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2568  คณะทำงานสรรหาปราชญ์ของแผ่นดินระดับจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 2939   1 กรกฏาคม 2567   จัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์  ืัที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 2938   1 กรกฏาคม 2567   ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการออมและสมาชิกสัมพันธ์ครั้งที่ 3  ืัที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 2937   1 กรกฏาคม 2567   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ืัที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 2936   1 กรกฏาคม 2567   จัดอบรมหลักสูตร Mini MBA in AI for Business Leaders รุ่น 1  ืัที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0017.5 / ว 2935   1 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรเป็นวิทยากร  ครู ก จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0032 / ว 2934   1 กรกฏาคม 2567   เชิญร่วมประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2933   1 กรกฏาคม 2567   เชิญร่วมประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม),พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 2932   1 กรกฏาคม 2567   ความเป็นธรรมในสังคม  บัญชีเเนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0018.1 / ว 2931   1 กรกฏาคม 2567   การกำกับและติดตามผลการปฎิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / ว 2930   1 กรกฏาคม 2567   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2929   1 กรกฏาคม 2567   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3328 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67