| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0004 / ว 1615   11 เมษายน 2567   ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ ผ่านแอปพลิเคชั่น CCC "ทุกแคลมีคุณค่า ชาวอุตรดิตถ์ รวมทีมฟิต" ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE) ระยะที่ 2  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1614   11 เมษายน 2567   หนังสือรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1 / ว 1613   11 เมษายน 2567   การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1612   11 เมษายน 2567   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.) ครั้งที่ 2/2567  บัญชีแจงท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1611   11 เมษายน 2567   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.) ครั้งที่ 2/2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1610   11 เมษายน 2567   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.) ครั้งที่ 2/2567  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0018.1 / ว 1609   11 เมษายน 2567   โครงการตรวจสอบการทุจริตทางทะเบียนและบัตรฯ  นายอำเภอพิชัยและนายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0003 / ว 1608   11 เมษายน 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว185 ลว. 29 มีนาคม 2567 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0003 / ว 1607   11 เมษายน 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว173 ลว. 11 เมษายน 2567 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1606   11 เมษายน 2567   ส่งวารสาร The ONE ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1605   11 เมษายน 2567   ประชาสัมพันธ์สนับสนุนภารกิจการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้รับการเรียนต่อหลังจบภาคบังคับ  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0017.5 / ว 1604   11 เมษายน 2567   -อเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต (กปภจ) 0021/ / ว 1603   11 เมษายน 2567   ผลการสำรวจพื้นที่เสี่่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้อำนวยการอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กปภจ) 0021/ / ว 1602   11 เมษายน 2567   การยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดอุตรดิตถ์ ิประจำปี 2566-2567  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.5 / ว 1601   10 เมษายน 2567   เชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการฝุกอบรม  หวัหน้าส่วนราชการที่เกี่ยงข้อง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.4 / ว 1600   10 เมษายน 2567   การคัดเลือกบุคคลส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาพาสร้างสรรค์ พช.อต.  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1599   10 เมษายน 2567   ขยายเวลาการรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0021 / ว 1598   10 เมษายน 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งฯ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / ว 1597   10 เมษายน 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด และระดับอำเภอ  คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. และ นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0009 / ว 1596   10 เมษายน 2567   มอบใบประกาศนียบัตรการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ ระดับจังหวัด ปี 2567  นายอำเภอพิชัย,นายอำเภอทองแสนขัน และนายอำเภอลับแล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1595   10 เมษายน 2567   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรมรุ่นใหม่  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1594   10 เมษายน 2567   รายงานสถิติการดำเนินการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวและการใช้มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของศาลยุติธรรม  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1593   10 เมษายน 2567   การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1592   10 เมษายน 2567   แนวทางปฎิบัติการเชื่อมโยงและการบูรณการแผนพัฒนาพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562(ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอำเภอ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 1591   10 เมษายน 2567   แนวปฏิบัติในการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต(กปภจ)0021 / ว 1590   10 เมษายน 2567   การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  เเจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021 / ว 1589   10 เมษายน 2567   การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  เเจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.2 / ว 1588   10 เมษายน 2567   การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1587   10 เมษายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 2567  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1586   10 เมษายน 2567   แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1585   10 เมษายน 2567   การประชุมซักซ้อมการบันทึกผลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1584   10 เมษายน 2567   สำนักเลขาธิการวุฒิสภาแจ้งมติที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่13  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1583   10 เมษายน 2567   กรมการปกครองเผยแพร่สือประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1582   10 เมษายน 2567   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนฯและจัดส่งใบสมัครฯภายในวันที่10 พ.ค. 2567  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1581   10 เมษายน 2567   ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญซึ่งมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1580   9 เมษายน 2567   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / ว 1579   9 เมษายน 2567   มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567  นายอำเภอบ้านโคก, นายอำเภอลับแล และนายอำเภอตรอน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1578   9 เมษายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2 ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Web Conference : Zoom Meeting)  นายอำเภอลับแล, นายอำเภอตรอน และนายอำเภอพิชัย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0033.011 / ว 1577   9 เมษายน 2567   ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต.0021/ / ว 1576   9 เมษายน 2567   ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย ด้านพืช ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.6 / ว 1575   9 เมษายน 2567   อุบัติภัยทางท้องถนน  นอภ,ทม,อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / ว 1574   9 เมษายน 2567   รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม (MM) ครั้งที่ 3/2567 และขอเชิญประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน (MM) ครั้งที่ 4/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 1573   9 เมษายน 2567   รายงานการประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินและอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0014.2/ / ว 1572   9 เมษายน 2567   สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นทีจังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.2/ / ว 1571   9 เมษายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบ้ติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0004 / ว 1570   9 เมษายน 2567   การเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2567  ตามบัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0004 / ว 1569   9 เมษายน 2567   การเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0017.1/ / ว 1568   9 เมษายน 2567   ขอความร่วมมือ  รายชื่อบัญชีแนบท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.1/ / ว 1567   9 เมษายน 2567   เชิญร่วมออกตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเล่นฉีดน้ำฯ  รายชื่อบัญชีแนบท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1 / ว 1566   9 เมษายน 2567   การขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐฯ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 1665 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34