| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0032 / ว 3278   23 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 3277   23 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 3276   23 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง นายกองคืการบริหารส่วนตำบลทุงแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน และผู้นำชุมชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0017.3 / ว 3275   23 กรกฏาคม 2567   การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.3 / ว 3274   23 กรกฏาคม 2567   การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอทองแสนขัน นายอำเภอน้ำปาด และนายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.3 / ว 3273   23 กรกฏาคม 2567   มอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0007 / ว 3272   23 กรกฏาคม 2567   การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 3271   23 กรกฏาคม 2567   พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ จากผลการศึกษาติดตามและข้อเสนอแนะ การจัดทำงบประมาณเชิงพื้นที่  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 3270   23 กรกฏาคม 2567   รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน (MM) ครั้งที่ 6/2567 และขอเชิญประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม (MM) ครั้งที่ 7/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 3269   23 กรกฏาคม 2567   การสำรวจข้อมูลความต้องการใช้บริการพืชพันธุ์ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 3268   23 กรกฏาคม 2567   เชิญเข้าร่วมการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาความรู้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์กับแหล่งผลิตอื่น (ภาคตะวันตก)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายอำเภอลับแล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 3267   23 กรกฏาคม 2567   การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอทองแสนขัน นายอำเภอน้ำปาด และนายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0133.1/10.2 / ว 3266   23 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  รพ.สต.ห้วยฮ้า
  อต 0017.3/ / ว 3265   23 กรกฏาคม 2567   ประชุมกรมการ กรกฎาคม 2567  บัญชีเเนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 3264   19 กรกฏาคม 2567   .  .  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 3263   19 กรกฏาคม 2567   .  .  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 3262   19 กรกฏาคม 2567   การจัดทำข้อมูลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของจังหวัด  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / ว 3261   19 กรกฏาคม 2567   การดำเนินงานโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / ว 3260   19 กรกฏาคม 2567   ขอเชิฯร่วงานเทศกาลเข้าพรรษา หาบจังหัน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง นายกองคืการบริหารส่วนตำบลทุงแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน และผู้นำชุมชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 3259   19 กรกฏาคม 2567   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 3258   19 กรกฏาคม 2567   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 3257   19 กรกฏาคม 2567   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.)  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.3 / ว 3256   19 กรกฏาคม 2567   ขอส่งใบเกียรติบัตรการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.พิชัย ท่าปลา และบ้านโคก)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 3255   19 กรกฏาคม 2567   การมอบเกียรติบัตรการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567  นายอำเภอพิชัย ท่าปลา และบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 3254   19 กรกฏาคม 2567   ผลการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.5/ / ว 3253   19 กรกฏาคม 2567   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย สำหรับรอบการประเมิน 1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567  หัวหน้าสว่นราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0020.4 / ว 3252   19 กรกฏาคม 2567   เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีแจกสมุดประจำตัวผู้ได้รับการัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0133.1/10.2 / ว 3251   19 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  รพ.สต.ห้วยฮ้า
  อต 0018.1/ / ว 3250   19 กรกฏาคม 2567   ขอความร่วมมือใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ืัที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 3249   19 กรกฏาคม 2567   แนวทางการปฏิบัติในการจัดสถาบันการเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 3248   19 กรกฏาคม 2567   แนวทางการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร  ืัที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 3247   19 กรกฏาคม 2567   จัดทำนิตยสารกรมการปกครอง "เทศาภิบาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ืัที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  กค 0318.72/ / ว 3246   19 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / ว 3245   19 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นทานตะวันเฉลิมพระเกียรติฯ  จิตอาสา 904 ในพื้นที่จังหวัด อต  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 3244   18 กรกฏาคม 2567   การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 76  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / ว 3243   18 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุม  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 3242   18 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริกชหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล ผู้บริการสถานศึกษา องค์กรเอกชนทุกแห่ง และชุมชนในพื้นที่อำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 3241   18 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2567  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.3/ / ว 3240   18 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / ว 3239   18 กรกฏาคม 2567   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายอำเภอฟากท่า  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 3238   18 กรกฏาคม 2567   การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2568  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 3237   18 กรกฏาคม 2567   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการเกษตร (Agripreneur)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 3236   18 กรกฏาคม 2567   การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 3235   18 กรกฏาคม 2567   การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตราการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 3234   18 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นทางตะวันเฉลิมพระเกียรติฯ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.005 / ว 3233   18 กรกฏาคม 2567   ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.005 / ว 3232   18 กรกฏาคม 2567   ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0035 / ว 3231   18 กรกฏาคม 2567   เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามมติมหาเถรสมาคมเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) พ.ศ.2567  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนฯ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 3230   18 กรกฏาคม 2567   โครงการ โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  บัญชีรายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 3229   18 กรกฏาคม 2567   โครงการ โคก หนอง นา อารยเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3328 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67