| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต๐๐๓๒ / ว 2564   8 มิถุนายน 2566   การเชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2566  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2563   8 มิถุนายน 2566   กำหนดการตรวจกำกับและตรวจติดตามผลการปฎิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2562   8 มิถุนายน 2566   การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยังยืน  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0017.5 / ว 2561   8 มิถุนายน 2566   การเสริมสร้างทักษะและฝึกประสบการณ์จริงของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.3 / ว 2560   8 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการทุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2559   8 มิถุนายน 2566   การเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  0017.5 / ว 2558   8 มิถุนายน 2566   การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกส่วนราช และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  0017.5 / ว 2557   8 มิถุนายน 2566   การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกส่วนราช และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 2556   7 มิถุนายน 2566   การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 2555   7 มิถุนายน 2566   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 2554   7 มิถุนายน 2566   รายงานผลการประชุมหารือทำความเข้าใจกับราษฎรเพื่อก่อสร้างอาคารส่วนราชการ พื้นที่จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0021 / ว 2553   7 มิถุนายน 2566   โทรสารแจ้งเตือน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0004 / ว 2552   7 มิถุนายน 2566   โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอ...คัพ" ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0009 / ว 2551   7 มิถุนายน 2566   เปิดใช้งานระบบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ (e-Form) เพิ่มเติม  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 2550   7 มิถุนายน 2566   การเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) หรือแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0017.5/ / ว 2549   7 มิถุนายน 2566   การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0007 / ว 2548   7 มิถุนายน 2566   กำหนดการประชุมสัมมนากิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม ชุมชนผู้นำ VRIO ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอท่าปลา และ นายอำเภอตรอน  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0033.010 / ว 2547   7 มิถุนายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 9094/2566 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566  โรงพยาบาลพิชัย,ลับแล,ตรอน,ท่าปลา,น้ำปาด,ทองแสนขัน,อุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0030 / ว 2546   7 มิถุนายน 2566   การคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6  ประธานคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0030 / ว 2545   7 มิถุนายน 2566   การคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6  นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2544   7 มิถุนายน 2566   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / ว 2543   7 มิถุนายน 2566   แจ้งผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2542   7 มิถุนายน 2566   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2541   7 มิถุนายน 2566   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 2540   7 มิถุนายน 2566   การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  0032 / ว 2539   7 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คณะกรรมการฯ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0021 / ว 2538   7 มิถุนายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1 / ว 2537   7 มิถุนายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice)  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / ว 2536   7 มิถุนายน 2566   การดำเนินงานตามมติที่ประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0021/ / ว 2535   7 มิถุนายน 2566   จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กปภจ) 0021/ / ว 2534   7 มิถุนายน 2566   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้อำนวยการอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กปภจ) 0021/ / ว 2533   7 มิถุนายน 2566   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 จังหวัดอุุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กปภจ) 0021/ / ว 2532   7 มิถุนายน 2566   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / ว 2531   7 มิถุนายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (ภัยแล้ง)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอปภ.จ.อต.)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ว / ว 2530   6 มิถุนายน 2566   กำชับการรายงานข้อมูลคดีและผลการดำเนินการทางทะเบียนเกี่ยวกับอาวุธปืนที่เกี่ยวข้องกับเหตุอาชญากรรม  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2529   6 มิถุนายน 2566   การออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน มิถุนายน 2566  หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ทุกแห่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธาน/นายกชมรม สมาคม มูลนิธิ สโมสร ทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.5/ / ว 2528   6 มิถุนายน 2566   การพิจารณาจัดสรรเงินโควตากลางจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 1 เมษายน 2566  หัวหน้าสว่นราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0022 / ว 2527   6 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) จังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งท้าย  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ)/ว / ว 2526   6 มิถุนายน 2566   การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1/ว / ว 2525   6 มิถุนายน 2566   การแต่งตั้งคณะทำงานนิเทศ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2524   6 มิถุนายน 2566   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2523   6 มิถุนายน 2566   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขับเคลื่อนการขจัดความยากจน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2522   6 มิถุนายน 2566   การเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / ว 2521   6 มิถุนายน 2566   ขอรับโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหารกรมการปกครองส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2520   6 มิถุนายน 2566   ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่าวยงานเอกชนใช้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ของกรมการปกครอง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2519   6 มิถุนายน 2566   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร  ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์/ผอ.โรงเรียนอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2518   6 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ขัดเสนอแนะต่อกรอบแนวคิดการจัดทำมาตรการ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการ และแนวทางการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดอุตรดิตถ์ (คพร.อต.)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2517   2 มิถุนายน 2566   การอนุมัติแผนการใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2566)  นายอำเภอลับแล นายอำเภอน้ำปาด นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / ว 2516   2 มิถุนายน 2566   แก้ไขประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0022/ / ว 2515   2 มิถุนายน 2566   การพิจารณาคัดเลือกโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวทางพระราชดำริ  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53