| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / ว 2014   2 พฤษภาคม 2566   การแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะทำงานการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.2 / ว 2013   2 พฤษภาคม 2566   การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น ระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) จังหวัด  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น ระดับจังหวัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2012   2 พฤษภาคม 2566   การประชุม ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2011   2 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2566  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 2010   2 พฤษภาคม 2566   ซักซ้อมการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญจังหวัดอุตรดิตถ์ ตัวชี้วัดที่ 8 เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโต รอบการประเมินที่ 2  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2009   2 พฤษภาคม 2566   ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2008   2 พฤษภาคม 2566   แจ้งแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ลงทะเบียนตามโครงการงลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2007   2 พฤษภาคม 2566   จัดส่งแบบพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / ว 2006   2 พฤษภาคม 2566   การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / ว 2005   2 พฤษภาคม 2566   การติดตามและแก้ไขปัญหากรณีไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2004   1 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.2 / ว 2003   1 พฤษภาคม 2566   การดำเนินงานโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / ว 2002   1 พฤษภาคม 2566   การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2001   1 พฤษภาคม 2566   การจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2000   1 พฤษภาคม 2566   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / ว 1999   1 พฤษภาคม 2566   การายางานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566  ผอ.แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1,2 ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1998   1 พฤษภาคม 2566   การายางานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1997   1 พฤษภาคม 2566   การายางานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0004 / ว 1996   1 พฤษภาคม 2566   การแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี ๒๕66 “พิษณุโลกเกมส์”  ตามแนบ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1995   1 พฤษภาคม 2566   การจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1994   1 พฤษภาคม 2566   การจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1993   1 พฤษภาคม 2566   การจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 อธิก่ีบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0021/ / ว 1992   1 พฤษภาคม 2566   จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3 / ว 1991   1 พฤษภาคม 2566   มอบหมายภารกิจการจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ / ว 1990   30 เมษายน 2566   ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในหลักสูตร leadership in international Security ( LISC) ฯ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.2 / ว 1989   28 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอขอแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1988   28 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอขอแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  คณะกรรมการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1987   28 เมษายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล ๕ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 1986   28 เมษายน 2566   สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอฟากท่า  ส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1985   28 เมษายน 2566   แจ้งเตือนสภาวะอากาศ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.2 / ว 1984   28 เมษายน 2566   ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2566  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1983   28 เมษายน 2566   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาสุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ฯลฯ) ของกองทุน “พี่ร้องให้น้องได้เรียน” จังหวัดพังงา  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์และท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0023.5 / ว 1982   28 เมษายน 2566   การจัดสรรเงินภาษีธูรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือน มีนาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1981   28 เมษายน 2566   ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / ว 1980   28 เมษายน 2566   สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอฟากท่า  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1979   28 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2/ / ว 1978   28 เมษายน 2566   การประชุมเพื่อเสนอรายชื่อผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  (บัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1977   28 เมษายน 2566   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.)  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.3/ว / ว 1976   28 เมษายน 2566   คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 5/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1975   28 เมษายน 2566   การประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน ไทยดี (ThaiD) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร  หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการและ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1974   28 เมษายน 2566   การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1973   28 เมษายน 2566   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1/ว / ว 1972   28 เมษายน 2566   การประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน ไทยดี (ThaiD) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร  นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1971   28 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566  (คณะกรรมการฯ ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.3/ว / ว 1970   28 เมษายน 2566   แจ้งปรับอัตราเงินสะสมและเงินสมทบของกองุทนการออมแห่งชาติ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1969   28 เมษายน 2566   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1/ว / ว 1968   28 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (2) รอง ผอ.รมน.จังหวัดอ.ต.(ท) หัวหน้าจิตอาสา 904 เเละผู้เเทนหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนระดับตำบล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1967   28 เมษายน 2566   โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 1966   28 เมษายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ว / ว 1965   28 เมษายน 2566   โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566  คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและจัดตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53