| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0009 / ว 2740   20 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ  นายอำเภอฟากท่่า, นายอำเภอพิชัย และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 2739   20 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2738   20 มิถุนายน 2566   การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการกำหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ หรือการปรับปรุงระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารให้มีระดับที่สูงขึ้น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2737   20 มิถุนายน 2566   การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรองรับและเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่ "รถไฟทางคู่สายปากน้ำโพ-เด่นชัย"  ตามบัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0021(ศปถจ)/ว / ว 2736   20 มิถุนายน 2566   แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565-2570  นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3 / ว 2735   19 มิถุนายน 2566   ขอเรียนเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2734   19 มิถุนายน 2566   ขอเรียนเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 2733   19 มิถุนายน 2566   ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 2732   19 มิถุนายน 2566   การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิ์ภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2731   19 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงาน การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (NRCT Open House 2023) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2730   19 มิถุนายน 2566   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลั่นกรอง เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ  นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2729   19 มิถุนายน 2566   โครงการสร้างธรรมะ ร่วมทำดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2728   19 มิถุนายน 2566   การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดําเนินงานการบริหารจัดการแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2727   19 มิถุนายน 2566   โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 2726   19 มิถุนายน 2566   แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบแระมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0030 / ว 2725   19 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ  แจ้งท้าย  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0009/976 / ว 2724   19 มิถุนายน 2566   แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย  สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / ว 2723   19 มิถุนายน 2566   เผยแพร่บทความกฎหมายน่ารู้ เรื่อง "ฟ้องตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต้องนับอายุความอย่างไร"  พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / ว 2722   19 มิถุนายน 2566   แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย  สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2721   19 มิถุนายน 2566   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เเผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2720   19 มิถุนายน 2566   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระเเสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3  นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นนายอำเภอลับเเล เเละนายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2719   19 มิถุนายน 2566   การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.2 / ว 2718   19 มิถุนายน 2566   การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / ว 2717   19 มิถุนายน 2566   ขอบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ในงานเทศกาลทุเรียนหลง - หลิน ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 2716   19 มิถุนายน 2566   มาตรการรับมือฤดูฝน ปี2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2715   19 มิถุนายน 2566   ประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และงานหัตถกรรม  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2714   19 มิถุนายน 2566   แนวทางการปฏิบัติในการส่งมอบพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / ว 2713   19 มิถุนายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการนำสุนัขมาปล่อย  ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.2 / ว 2712   19 มิถุนายน 2566   การประกาศกำหนดสำนักงานพื้นที่พิเศษ ปี 2566  นายอำเภอท่าปลา น้ำปาด เเละบ้านโคก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 2711   19 มิถุนายน 2566   ขอขอบคุณ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 2710   19 มิถุนายน 2566   ขอกราบขอบพระคุณ  เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0017.1/ / ว 2709   19 มิถุนายน 2566   การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0023.5 / ว 2708   19 มิถุนายน 2566   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2707   19 มิถุนายน 2566   การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.1/ / ว 2706   19 มิถุนายน 2566   การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.1/ / ว 2705   19 มิถุนายน 2566   แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.3 / ว 2704   16 มิถุนายน 2566   การดำเนินงานโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2703   16 มิถุนายน 2566   การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2702   16 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2566  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2701   16 มิถุนายน 2566   หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 2700   16 มิถุนายน 2566   การรับสมัครคัดเลือกองค์การนอกภาครัฐ (NGOs) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) และองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector) ของประเทศไทย เพื่อรับรางวัล  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0018.1/ว / ว 2699   16 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ  นายอำเภอลับเเล นายอำเภอตรอน นายอำเภอน้ำปาด นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 2698   16 มิถุนายน 2566   การสำรวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 2697   16 มิถุนายน 2566   การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2696   16 มิถุนายน 2566   หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 2695   16 มิถุนายน 2566   การดำเนินงานโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอลับแล)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2694   16 มิถุนายน 2566   แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2693   16 มิถุนายน 2566   หาริอการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2692   16 มิถุนายน 2566   หาริอการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2691   16 มิถุนายน 2566   คู่มือและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4190 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84