| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.3 / ว 667   12 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดทำบัญชีสรุปนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายสำคัญของจังหวัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จและปัญหาสำคัญของจังหวัดที่อยู่ในการดำเนินการ  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 666   12 กุมภาพันธ์ 2567   การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 665   12 กุมภาพันธ์ 2567   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมนครั้งที่ 3/2567 ครั้งที่ 4/2567 และ ครั้งที่ 5/2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.5/ / ว 664   12 กุมภาพันธ์ 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราขการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 663   12 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินงานตามมติที่ประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1 / ว 662   9 กุมภาพันธ์ 2567   ​แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / ว 661   9 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งเตือนสภาพอากาศ  นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 660   9 กุมภาพันธ์ 2567   การขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0017.5 / ว 659   9 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0020.1 / ว 658   9 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธาณประโยชน์ฯ ปีงบประมาณ พ.ส.2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 657   9 กุมภาพันธ์ 2567   มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 656   9 กุมภาพันธ์ 2567   การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพรางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 655   9 กุมภาพันธ์ 2567   การส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพรลางก่อน) รายการค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 654   9 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งข้อค้นพบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 653   9 กุมภาพันธ์ 2567   การเข้าร่วมเป็นครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 652   9 กุมภาพันธ์ 2567   ซักซ้อมการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0008 / ว 651   9 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0033.004 / ว 650   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์สารเคมีที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ออนไลน์ ปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0016 / ว 649   9 กุมภาพันธ์ 2567   สรุปผลการตรวจสอบสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0019.3 / ว 648   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 647   9 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 646   9 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศอช.จ.)  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 645   9 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศอช.จ.)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 644   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เชิงคุณภาพ ประจำปี 2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / ว 643   9 กุมภาพันธ์ 2567   การเตรียมการรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนปี2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอ รัฐวิสาหกิจ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 642   9 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กอปภ.อต.)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.6 / ว 641   9 กุมภาพันธ์ 2567   การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายเดือน  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 640   9 กุมภาพันธ์ 2567   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 งวดที่ 12/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  พม 0304.73 / ว 639   8 กุมภาพันธ์ 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบล  บัญชีรายชื่อแจ้งท้าย  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / ว 638   8 กุมภาพันธ์ 2567   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 637   8 กุมภาพันธ์ 2567   การขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 636   8 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดทำคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 635   8 กุมภาพันธ์ 2567   ผลการประเมิน PISA 2022  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 634   8 กุมภาพันธ์ 2567   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 633   8 กุมภาพันธ์ 2567   การเสนอชื่อผู้แทนซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 632   8 กุมภาพันธ์ 2567   สำรวจความต้องการใช้รถดับเพลิงที่มีความจำเป็นต้องนำเข้ารถดับเพลิงใช้แล้วจากต่างประเทศ  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 631   8 กุมภาพันธ์ 2567   แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2567  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.010 / ว 630   8 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นางสาวชนิดา จ่าโนนสูง)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 629   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตร  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0035 / ว 628   8 กุมภาพันธ์ 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอำเภอและระดับหมู่บ้านในท้องที่ตำบลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศึล5"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0032 / ว 627   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการสนับสนุนวิทยากร  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์, เขต1,นายแพทย์สาธารณสุข,ผกก.สภ.ลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 626   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  บัญชีแนบ (เครือข่าย)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 625   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 624   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 623   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุม  เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 622   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมบุญช้าง ประจำปี 2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ / ว 621   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมบุญช้าง ประจำปี 2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ / ว 620   8 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้กับคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 619   8 กุมภาพันธ์ 2567   การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.4 / ว 618   7 กุมภาพันธ์ 2567   การมอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3317 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67