| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0014.3/ / ว 2464   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / ว 2463   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / ว 2462   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2461   31 พฤษภาคม 2566   หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0019.4 / ว 2460   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าใช้งาน e-book รวมสาระน่ารู้ จริยธรรมข้าราชการและวินัยข้าราชการ และระบบ LINE @ สพจ.อุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2459   31 พฤษภาคม 2566   หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2458   31 พฤษภาคม 2566   หลักเกณฑ์ วิธีการ และการรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2457   31 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอฟากท่า)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2456   31 พฤษภาคม 2566   กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2455   31 พฤษภาคม 2566   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้าย หรือโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2454   31 พฤษภาคม 2566   ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2453   31 พฤษภาคม 2566   ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2452   31 พฤษภาคม 2566   แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2451   31 พฤษภาคม 2566   แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2450   31 พฤษภาคม 2566   ขอขอบคุณที่สมัครเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 2449   31 พฤษภาคม 2566   การจัดขบวนแห่เครื่องสักการะพระบรมธาตุทุ่งยั้งและขบวนแห่ทางศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2448   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการด้านการบริการงานบุคคลสำหรับพนักงานครูเทศบาลและบุคคากรทางการศึกษาของเทศบาล  คณะอนุกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2447   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการด้านการบริการงานบุคคลสำหรับพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคคากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล  คณะอนุกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0003 / ว 2446   31 พฤษภาคม 2566   ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว287 ลว.22 พค.2566 เรื่อง การเป็นผู็ทำบัญชีของหน่วยงานรัฐ  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2445   30 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2444   30 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.5/ / ว 2443   30 พฤษภาคม 2566   การพิจารณาจัดสรรเงินโควตากลางจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 1 เมษายน 2566  หัวหน้าสว่นราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1 / ว 2442   30 พฤษภาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0013 / ว 2441   30 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2566 (ประจำเดือน มิถุนายน 2566)  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2440   30 พฤษภาคม 2566   ขอส่งประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เรื่อง ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ.2566  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 2439   30 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามบัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2438   30 พฤษภาคม 2566   การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแนวเขตแนวการปกครองตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก กับ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2437   30 พฤษภาคม 2566   การออกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2436   30 พฤษภาคม 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  ประธาน ก.ท.จ.เพชรบูรณ์,ชุมพร,สุโขทัย และอ่างทอง , ประธาน ก.อบต.จ.พิษณุโลกและกาฬสินธุ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2435   30 พฤษภาคม 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2434   30 พฤษภาคม 2566   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระดับกระทรวง  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0013 / ว 2433   30 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน มิถุนายน 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2432   30 พฤษภาคม 2566   อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2431   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญชวนพิจารณาคัดเลือกนักบริหารพัสดุดีเด่น ประจำปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4 / ว 2430   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญชวนข้าราชการในสังกัดร่วมรับชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น "การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น"  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2429   29 พฤษภาคม 2566   การเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0033.012 / ว 2428   29 พฤษภาคม 2566   ขอแจ้งกำหนดการลงพื้นที่เพื่อรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2427   29 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2426   29 พฤษภาคม 2566   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน"(ภาค3)รุ่นที่ี 3/66  (รายชื่อผู้รับหนังสือตามเอกสารแนบท้าย)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2425   29 พฤษภาคม 2566   แนวทางและวิธีการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0022 / ว 2424   29 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ีที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 9 เมตร  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 2423   29 พฤษภาคม 2566   ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2422   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2421   29 พฤษภาคม 2566   การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2420   29 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.3 / ว 2419   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.3 / ว 2418   29 พฤษภาคม 2566   ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2417   29 พฤษภาคม 2566   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2416   29 พฤษภาคม 2566   การโอนและการรับโอนพนักงานส่วนตำบล  ประธาน ก.อบต.จังหวัดสกลนคร และสุโขทัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / ว 2415   29 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการดำนวณราคากลางงานปรับปรุงโรงเก็บวัสดุในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งเวียนท้าย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53