| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / ว 2487   6 มิถุนายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์) ครั้งที่ 3/2567  คณะกรรมการ กรอ.จ.อต.  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2486   6 มิถุนายน 2567   การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และการลงพื้นที่ตรวจราชการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 2485   6 มิถุนายน 2567   ประกาศราชื่อผลงานที่ผ่านเกณธ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ  คณะกรรมการ PMQA  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1 / ว 2484   6 มิถุนายน 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และปลูกดอกดาวเรือง ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ตามบัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2483   6 มิถุนายน 2567   การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการผู้ปฎิบัติงานในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่๒)สำหรับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๗ และที่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2482   5 มิถุนายน 2567   การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2481   5 มิถุนายน 2567   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2480   5 มิถุนายน 2567   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย หรือการโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2479   5 มิถุนายน 2567   การมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.2 / ว 2478   5 มิถุนายน 2567   การดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 2477   5 มิถุนายน 2567   โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมหลักยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ตลาดออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 2476   5 มิถุนายน 2567   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มเติม  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 2475   5 มิถุนายน 2567   งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามบทบาทภารกิจของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2474   5 มิถุนายน 2567   การจัดงาน OTOP Midyear 2024  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.บ้านโคก)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.5 / ว 2473   5 มิถุนายน 2567   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2472   5 มิถุนายน 2567   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมนครั้งที่ 19/2567 และ ครั้งที่ 20/2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.5 / ว 2471   5 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0016 / ว 2470   5 มิถุนายน 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้ตามมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2567  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0023.6 / ว 2469   5 มิถุนายน 2567   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2468   5 มิถุนายน 2567   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2467   5 มิถุนายน 2567   ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 2466   5 มิถุนายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ  คณะกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2465   5 มิถุนายน 2567   ขอส่งสำเนาประกาศกรมทางหลวงชนบท.เรื่อง.รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม.โครงการฝึกอบรม เรื่อง.“การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น.สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”.รูปแบบออนไลน์  นายอำเภอ ยกเว้น ทองแสนขันและฟากท่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 2464   5 มิถุนายน 2567   โครงการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ.(Smart City).ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ..๒๕๖๗  นายอำเภอตรอน และนายก ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / ว 2463   5 มิถุนายน 2567   การประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566 - 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.6 / ว 2462   5 มิถุนายน 2567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / ว 2461   5 มิถุนายน 2567   เร่งรัดการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ปฎิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / ว 2460   5 มิถุนายน 2567   การดำเนินการขับเคลื่อนแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  คณะอนุกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบกจังหวัดอุตรดิตถ์ (อจร.จ.อต.)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.3 / ว 2459   5 มิถุนายน 2567   โครงการปรับปรุงติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คณะกรรมการทุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 2458   5 มิถุนายน 2567   รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำเดือนเมษายน 2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 2457   5 มิถุนายน 2567   ประชาสัมพันธ์โครงการสำนึกรักแผ่นดินชาติการ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1 / ว 2456   4 มิถุนายน 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)  นายอำเภอลับแล นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 2455   4 มิถุนายน 2567   การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพรเกียรติพระนางเจ้าฯ บรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรณษา 3 มิถุนายน 2567 เเละวันสิ่งเเวดล้อมโลกประจำปี 2567  จิอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 2454   4 มิถุนายน 2567   ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  นายอำเภอพิชัย, นายอำเภอลับแล และนายอำเภอตรอน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2453   4 มิถุนายน 2567   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม"รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี5ส (Big Cleaning Day)"  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2452   4 มิถุนายน 2567   แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินอำเภอคุณธรรม  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2451   4 มิถุนายน 2567   การคัดเลือกลูกเสือที่สมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2450   4 มิถุนายน 2567   การดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2449   4 มิถุนายน 2567   คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2448   4 มิถุนายน 2567   การดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 2447   4 มิถุนายน 2567   การดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0035 / ว 2446   4 มิถุนายน 2567   การจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0009 / ว 2445   4 มิถุนายน 2567   โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ เวทีครั้งที่ 2  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์, นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 2444   4 มิถุนายน 2567   การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 2443   4 มิถุนายน 2567   การรับสมัครเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / ว 2442   4 มิถุนายน 2567   แจ้งประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2567 และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) "การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0017.2 / ว 2441   4 มิถุนายน 2567   การยกระดับไทยเป็น Agriculture and Food Hub ตามวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.2 / ว 2440   4 มิถุนายน 2567   โครงการติดอาวุธกลยุทธ์ออนไลน์ เพิ่มยอดขายด้วยคอนเทนต์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / ว 2439   4 มิถุนายน 2567   ปรับปรุงคำสั่งแต่่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านบังคับใช้กฏหมาย  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / ว 2438   4 มิถุนายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567  คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจังหวัดอุตรดิตถ์ (PCIO)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 2637 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53