| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / ว 1001   4 มีนาคม 2567   ส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค3) รุ่นที่ 4/67 กลับหน่วยต้นสังกัด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / ว 1000   4 มีนาคม 2567   ขอเลือนการประชุมคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 999   4 มีนาคม 2567   การคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 998   4 มีนาคม 2567   การคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง นายกองคืการบริหารส่วนตำบลทุงแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน และผู้นำชุมชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 997   4 มีนาคม 2567   แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง การคัดเลือกคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 996   4 มีนาคม 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0021 / ว 995   4 มีนาคม 2567   ยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน  คณะกรรมการศูนย์บัญชาการการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0017.5/ / ว 994   4 มีนาคม 2567   เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) รายหมวด และการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0)  หัวหน้าสว่นราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0021 / ว 993   1 มีนาคม 2567   ซัดซ้อมการปฏิบัติของอปท.ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่า  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 992   1 มีนาคม 2567   โทรสารแจ้งเตือน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / ว 991   1 มีนาคม 2567   มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 990   1 มีนาคม 2567   ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร(ระยะที่ 1)  นอภ,ทม,อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 989   29 กุมภาพันธ์ 2567   การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 988   29 กุมภาพันธ์ 2567   การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  หัวหน้าส่วนราชการ ตามรายชื่อแนบ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 987   29 กุมภาพันธ์ 2567   การตรวจสอบข้อมูลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) ประจำปี 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 986   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 30  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 985   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 30  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  กก5115 / ว 984   29 กุมภาพันธ์ 2567   การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ "เมืองโอ่งเกมส์" ณ จังหวัดราชบุรี  คณะกรรมการทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก5115 / ว 983   29 กุมภาพันธ์ 2567   การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ "เมืองโอ่งเกมส์" ณ จังหวัดราชบุรี  คณะกรรมการทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / ว 982   29 กุมภาพันธ์ 2567   สรุปผลการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0003 / ว 981   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว31ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 980   29 กุมภาพันธ์ 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอพิชัย นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 979   29 กุมภาพันธ์ 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จังหวัดพะเยา และจังหวัดสิงห์บุรี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / ว 978   29 กุมภาพันธ์ 2567   การซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานของชรบ.  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.004 / ว 977   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน/สถานศึกษา  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.004 / ว 976   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน/สถานศึกษา  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.004 / ว 975   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานที่ราชการ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน/รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.004 / ว 974   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานที่ราชการ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน/รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 973   29 กุมภาพันธ์ 2567   การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 972   29 กุมภาพันธ์ 2567   ธนาคารขยะ  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 971   29 กุมภาพันธ์ 2567   การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 970   29 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุข งวดที่ 1  นอภ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 969   29 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ  นอภ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 968   29 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคมเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 (กลุ่มภูมิภาค) ครั้งที่ 2/2567  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์/การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดดอุตรดิตถ์/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.6 / ว 967   29 กุมภาพันธ์ 2567   ห้องปลอดฝุ่น  นอภ,ทม,อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 966   29 กุมภาพันธ์ 2567   ธนาคารขยะ  นอภ,ทม,อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 965   29 กุมภาพันธ์ 2567   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ  นายอำเภอ นายก อบจ. นายกเทศมนตรี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 964   29 กุมภาพันธ์ 2567   ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร(ระยะที่ 1)  นอภ,ทม,อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 963   29 กุมภาพันธ์ 2567   แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 962   29 กุมภาพันธ์ 2567   แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายอำเภอ นายก อบจ. นายกเทศมนตรี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 961   29 กุมภาพันธ์ 2567   สำรวจฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0 - 5 ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 960   29 กุมภาพันธ์ 2567   การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ เกียรติบัตรวัดต้นแบบระดับหน ประจำปีพุทธศักราช 2566 และรับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามมติมหาเถรสมาคม  นายอำเภอ นายก อบจ. นายกเทศมนตรี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 959   29 กุมภาพันธ์ 2567   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 958   29 กุมภาพันธ์ 2567   ซักซ้อมเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของอำเภอและจังหวัดในการพิจารณาโครงการและเอกสารประกอบการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2/ / ว 957   28 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “3 ปี สคทช. พัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการที่ดิน ประชาชนอยู่กินยั่งยืน”  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ และสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0004 / ว 956   28 กุมภาพันธ์ 2567   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่พลศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0004 / ว 955   28 กุมภาพันธ์ 2567   การสำรวจความต้องการในการปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0004 / ว 954   28 กุมภาพันธ์ 2567   การสำรวจความต้องการในการปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0004 / ว 953   28 กุมภาพันธ์ 2567   การสำรวจความต้องการในการปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 952   28 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้เเทนราชฎร  ตามบัญชีเเนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)

บันทึกข้อมูลไว้ 2751 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56