| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0023.2 / ว 2436   30 พฤษภาคม 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  ประธาน ก.ท.จ.เพชรบูรณ์,ชุมพร,สุโขทัย และอ่างทอง , ประธาน ก.อบต.จ.พิษณุโลกและกาฬสินธุ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2435   30 พฤษภาคม 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2434   30 พฤษภาคม 2566   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระดับกระทรวง  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0013 / ว 2433   30 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน มิถุนายน 2566)  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2432   30 พฤษภาคม 2566   อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2431   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญชวนพิจารณาคัดเลือกนักบริหารพัสดุดีเด่น ประจำปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4 / ว 2430   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญชวนข้าราชการในสังกัดร่วมรับชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น "การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น"  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2429   29 พฤษภาคม 2566   การเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0033.012 / ว 2428   29 พฤษภาคม 2566   ขอแจ้งกำหนดการลงพื้นที่เพื่อรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2427   29 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2426   29 พฤษภาคม 2566   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน"(ภาค3)รุ่นที่ี 3/66  (รายชื่อผู้รับหนังสือตามเอกสารแนบท้าย)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 2425   29 พฤษภาคม 2566   แนวทางและวิธีการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0022 / ว 2424   29 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ีที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 9 เมตร  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 2423   29 พฤษภาคม 2566   ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2422   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2421   29 พฤษภาคม 2566   การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2420   29 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.3 / ว 2419   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.3 / ว 2418   29 พฤษภาคม 2566   ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2417   29 พฤษภาคม 2566   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2416   29 พฤษภาคม 2566   การโอนและการรับโอนพนักงานส่วนตำบล  ประธาน ก.อบต.จังหวัดสกลนคร และสุโขทัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / ว 2415   29 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการดำนวณราคากลางงานปรับปรุงโรงเก็บวัสดุในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งเวียนท้าย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2414   29 พฤษภาคม 2566   การแจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1/ว / ว 2413   29 พฤษภาคม 2566   การประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  บัญชีแจ้งท้ายหัวหน้าส่วนราชการ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.6 / ว 2412   29 พฤษภาคม 2566   ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / ว 2411   29 พฤษภาคม 2566   การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ และ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2410   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่วงปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ 5/2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / ว 2409   29 พฤษภาคม 2566   การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประ  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2408   29 พฤษภาคม 2566   การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อรองรับและเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่ รถไฟทางคู่ สายปากน้ำโพ - เด่นชัย  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2407   29 พฤษภาคม 2566   การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อรองรับและเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่ รถไฟทางคู่ สายปากน้ำโพ - เด่นชัย  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  ที่ อต 0017.3/ว / ว 2406   29 พฤษภาคม 2566   แบบรายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / ว 2405   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0017.3 / ว 2404   29 พฤษภาคม 2566   การแต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรรักษาการณ์สุถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์)  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0008 / ว 2403   29 พฤษภาคม 2566   ข้าราชการเดินทางมารายงานตัว  อธิบดีกรมปศุสัตว์ , ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0008 / ว 2402   29 พฤษภาคม 2566   แจ้งการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖  นายอำเภอทุกอำเภอและหัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต.0023.5 / ว 2401   29 พฤษภาคม 2566   การจัดสรรเงินภาษีธูรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือน เมษายน 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0013 / ว 2400   29 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2566  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0013 / ว 2399   29 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2566  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 2398   29 พฤษภาคม 2566   ส่งคำสั่งมูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2397   29 พฤษภาคม 2566   การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอลับแล, บ้านโคก)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 2396   29 พฤษภาคม 2566   การบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2395   29 พฤษภาคม 2566   การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / ว 2394   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม (Monthly Meeting : MM)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2393   29 พฤษภาคม 2566   กำชับการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตร์ต่อสู้กันหรือแข่งขันสัตว์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2392   29 พฤษภาคม 2566   การบริการประชาชนสำหรับการออกหนังสือให้ความยินยอม (Letter of Consent) และหนังสือมอบอำนาจ(Power of Attorney) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอทำหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2391   29 พฤษภาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนการปฎิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ  นายอำเภอท่าปลา อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2390   29 พฤษภาคม 2566   โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รุ่นที่ ๒  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 2389   26 พฤษภาคม 2566   ประกาศสิ้นสุดสาธารณภัย(ภัยแล้ง)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021/ / ว 2388   26 พฤษภาคม 2566   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง  เขตพืนที่การศึกษา อต.1,2,ม 39  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กปภจ) 0021/ / ว 2387   26 พฤษภาคม 2566   ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อติดตามประเมินเสริมพลัง "จังหวัดถนนปลอดภัย 5 ด้าน"  คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

บันทึกข้อมูลไว้ 4186 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84