| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต.0023.5 / ว 1814   21 เมษายน 2566   การลงนามถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / ว 1813   21 เมษายน 2566   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๕ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0013 / ว 1812   21 เมษายน 2566   ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่ววน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และผู้นำองค์กรทุกแห่ง  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1811   21 เมษายน 2566   ข้อสังเกตการเสนอโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย  คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับจังหวัด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1810   21 เมษายน 2566   ข้อสังเกตการเสนอโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย  คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับจังหวัด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 1809   21 เมษายน 2566   ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับบที่ 4 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 1808   21 เมษายน 2566   แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1807   21 เมษายน 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.5/ / ว 1806   20 เมษายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 ณ 1 เมษายน 2566  หัวหน้าสว่นราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.2 / ว 1805   20 เมษายน 2566   การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / ว 1804   20 เมษายน 2566   การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  ส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ว / ว 1803   20 เมษายน 2566   การกำหนดวันรายงานตัวเข้ารับราชการทหารประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 1802   20 เมษายน 2566   ขอขอบคุณ  คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / ว 1801   20 เมษายน 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1800   20 เมษายน 2566   การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 1799   20 เมษายน 2566   อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่าบริหารจัดการเพิ่มเติม  นายอำเภอบ้านโคก,นายอำเภอพิชัย,นายอำเภอตรอน,นายอำเภอน้ำปาด และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1798   20 เมษายน 2566   การประชุมซักซ้อมการเข้าใช้ระบบติดตามประเมินผลโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนฯ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1797   20 เมษายน 2566   แนวทางการดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1796   20 เมษายน 2566   การกำกับและตามผลการปฎิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1795   20 เมษายน 2566   สำรวจทางม้าลาย  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 1794   20 เมษายน 2566   การตรวจสอบสถานประกอบกิจการตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  นายอำเภอพิชัย / ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิชัย / สาธารณสุขอำเภอพิชัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0003 / ว 1793   20 เมษายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Teams  เอกสารแนบท้าย  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0017.3 / ว 1792   20 เมษายน 2566   ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เรื่อง การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.3 / ว 1791   20 เมษายน 2566   ขอประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1790   20 เมษายน 2566   แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1789   20 เมษายน 2566   แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 1788   20 เมษายน 2566   การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัว กิจกรรมส่งเสริมการออมและพัมนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1787   20 เมษายน 2566   การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายจังหวัด  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  0017.5 / ว 1786   20 เมษายน 2566   ขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่องแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.2 / ว 1785   19 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับ Stories from the field ภายใต้แผนงานพัฒนาขีดความสามารถด้านสาธารณสุขฉุกเฉินภายใต้ WHO Country Cooperation Strategy 2022 – 2026 ประจำปี 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2/ / ว 1784   19 เมษายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1/ / ว 1783   19 เมษายน 2566   ขอความช่วยเหลือตัดต้นไม้ริมทาง  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมมิภาคอำเภอทองแสนขัน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / ว 1782   19 เมษายน 2566   การอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1781   19 เมษายน 2566   แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566  (ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1780   19 เมษายน 2566   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เเละภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1779   19 เมษายน 2566   โครงการพัฒนาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1778   19 เมษายน 2566   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ  คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.1 / ว 1777   19 เมษายน 2566   การดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 ไตรมาสที่ 3 (อนุมัติครั้งที่ 2)  บัญชีรายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1776   19 เมษายน 2566   แนวทางการปฏิบัติคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 1775   19 เมษายน 2566   โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 1774   19 เมษายน 2566   การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 3 ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1773   19 เมษายน 2566   ติดตามเร่งรัดงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ.(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ประจำปีงบประมาณ 2566  นายอำเภอเมือง พิชัย ลับแล ท่าปลา ตรอน น้ำปาด นายก ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1/ / ว 1772   19 เมษายน 2566   การเสนอความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0004 / ว 1771   19 เมษายน 2566   โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2566  ตามแนบ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0004 / ว 1770   19 เมษายน 2566   โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอ...คัพ" ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0004 / ว 1769   19 เมษายน 2566   โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอ...คัพ" ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1768   19 เมษายน 2566   การแต่งตั้งบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฎิบัติงานการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ พาณิชย์จังหวัด สรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ คล้งจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 1767   19 เมษายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0017.3 / ว 1766   19 เมษายน 2566   การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวันหยุดราชการ  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถื นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1765   19 เมษายน 2566   การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวันหยุดราชการ  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53