| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1/ว / ว 189   12 มกราคม 2567   ผลการประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์และนายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 188   12 มกราคม 2567   การป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเสียงดังรบกวนจากสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.5 / ว 187   12 มกราคม 2567   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 186   12 มกราคม 2567   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอพิชัย เเละนายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 185   12 มกราคม 2567   แนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถูกพับไปโดยผลกฏหมาย  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เเละนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0014.3/ / ว 184   12 มกราคม 2567   ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานประจำปี พ.ศ.2567  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0009 / ว 183   12 มกราคม 2567   การฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1-2  นายอำเภอพิชัย,นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 182   12 มกราคม 2567   ผลการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (General Border Committee :GBC) ครั้งที่ 28  ผู้ฐัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1/ว / ว 181   12 มกราคม 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรม ตลาดนัดแก้หนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 180   12 มกราคม 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรม ตลาดนัดแก้หนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 179   12 มกราคม 2567   เชิญร่วมกิจกรรมนิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค (แจ้งท้าย)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.6 / ว 178   12 มกราคม 2567   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ JN.1  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 177   12 มกราคม 2567   การประชุม ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 176   12 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.5/ / ว 175   12 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.5/ / ว 174   12 มกราคม 2567   ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)และรางวัลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ขั้นตอนที่ 1  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 173   12 มกราคม 2567   การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 6  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 172   12 มกราคม 2567   การบริหารโครงการ (Project management) ภายใต้การดำเนินการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 171   12 มกราคม 2567   ขอแสดงถึงค่านิยมสุจริตของกรมการปกครอง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 170   11 มกราคม 2567   สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนธันวาคม 2566) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 169   11 มกราคม 2567   รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เรื่อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจับการศึกษาภาคบังคับ)  คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / ว 168   11 มกราคม 2567   การจัดกิจกรรมสีปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่่อมแซม ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ปี2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 167   11 มกราคม 2567   การติดตามสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.3 / ว 166   11 มกราคม 2567   การจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” และงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 165   11 มกราคม 2567   การจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” และงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 164   11 มกราคม 2567   การจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” และงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 163   11 มกราคม 2567   มอบหมายภารกิจการจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” และงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 162   11 มกราคม 2567   เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567(เดือนมกราคม 2567) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(VCS)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1/ / ว 161   11 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินศูนย์ราชการสะดวกประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2567  บัญชีแจ้งท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0003 / ว 160   11 มกราคม 2567   โครงการเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (บัญชีแนบท้าย)  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0014.2 / ว 159   11 มกราคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง ประกาศฯ EIA และ EHIA ฉบับใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลง  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0017.5/ / ว 158   11 มกราคม 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0016 / ว 157   11 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบผู้ประกอบการจุดรับซื้อ (ลานเท) กรณีการทำให้ผลปาล์มน้ำมันร่วงอย่างไม่เป็นธรรมชาติ  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ และเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0016 / ว 156   11 มกราคม 2567   ขอเชิญรับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0004 / ว 155   11 มกราคม 2567   การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 "กระบี่เกมส์" ณ จังหวัดกระบี่  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 154   11 มกราคม 2567   การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 153   11 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2567  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 152   11 มกราคม 2567   เชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 151   11 มกราคม 2567   การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมื  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.5/ / ว 150   11 มกราคม 2567   การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.5/ / ว 149   11 มกราคม 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 148   11 มกราคม 2567   การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 147   11 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานในระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  พัฒนาชุมชน เกษตรจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.012 / ว 146   11 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมบูรณาการข้อมูลการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหหวัด  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0022 / ว 145   11 มกราคม 2567   การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  (แจ้งท้าย)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 144   11 มกราคม 2567   มาตรการกำกับดูแลและควบคุมการใช้เครื่องกระสุนปืน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 143   11 มกราคม 2567   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ครั้งที่ 5/๒๕๖6  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 142   11 มกราคม 2567   .  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0016 / ว 141   10 มกราคม 2567   สรุปผลการตรวจสอบสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0019.1 / ว 140   10 มกราคม 2567   แจ้งอนุมัติการดำเนินโครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กิจกรรม ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3  นายอำเภอบ้านโคก และพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 989 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20