| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0023.2/ / ว 1837   29 เมษายน 2567   การกำหนดผู้ให้ความเห็นชอบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง,ม่วงเจ็ดต้น และท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 1836   29 เมษายน 2567   การโอน (ย้าย) พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน,ท่าสัก และในเมือง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 1835   29 เมษายน 2567   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 1834   29 เมษายน 2567   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 1833   29 เมษายน 2567   การแจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1832   29 เมษายน 2567   ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 1831   29 เมษายน 2567   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด  คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า ค้าวัตถุระเบิด ระดับจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1830   29 เมษายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.5/ / ว 1829   29 เมษายน 2567   การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง  ส่วนราชการทุกส่วน และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.3 / ว 1828   28 เมษายน 2567   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต.0017.5 / ว 1827   26 เมษายน 2567   หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.3 / ว 1826   26 เมษายน 2567   ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอตรอน นายอำเภอพิชัย และนายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.5/ / ว 1825   26 เมษายน 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรม KM Online เรื่อง “กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568”  หัวหน้าสว่นราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.3 / ว 1824   26 เมษายน 2567   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมรายการ “NBT มีคำตอบ” ประเด็น “ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / ว 1823   26 เมษายน 2567   เกียรติบัตรชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 1822   26 เมษายน 2567   เกียรติบัตรชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0010/ว / ว 1821   26 เมษายน 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นางกนกวรรณ ทองตัน นายวินัย จันทร์ทับทอง นางสาวภคพร จงสมจิตต์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0017.2 / ว 1820   26 เมษายน 2567   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0017.5 / ว 1819   26 เมษายน 2567   กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2567 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0017.5 / ว 1818   26 เมษายน 2567   การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.2 / ว 1817   26 เมษายน 2567   การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอลับแล และนายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ / ว 1816   26 เมษายน 2567   เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่ารับรองและพิธีในการประชุมของอำเภอ ตามโครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและคสามโปร่งใสในการดำเนินงานของอำเภอ(AMPHOE)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1815   26 เมษายน 2567   ขอส่งคู่มือฝายดินซีเมนต์  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1814   26 เมษายน 2567   การรายงานผลการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ.25674(โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1813   26 เมษายน 2567   ขอทราบความคืบหน้าในการพิจารณาและแก้ไขปัญหาการเสียที่ดินซ้ำซ้อน  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1812   26 เมษายน 2567   การโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ,นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศและจริม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1811   26 เมษายน 2567   การออกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 1810   26 เมษายน 2567   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1809   26 เมษายน 2567   การเบิกจ่ายและส่งคืนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1808   26 เมษายน 2567   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1807   26 เมษายน 2567   โครงการบำรุงรักษา แก้ไข พัฒนาปรับปรุงระบบบัตรคิว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / ว 1806   26 เมษายน 2567   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอท่าปลา, นายอำเภอพิชัย และนายอำเภอฟากท่า  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1805   26 เมษายน 2567   โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  นอภ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1804   26 เมษายน 2567   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1803   26 เมษายน 2567   โครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 7/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1802   26 เมษายน 2567   รายงานการประชุมโครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 6/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1801   26 เมษายน 2567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน- มิถุนายน 2567))  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1800   26 เมษายน 2567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดกการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน2567)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1799   26 เมษายน 2567   สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1798   26 เมษายน 2567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดกการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567))  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 1797   26 เมษายน 2567   แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1796   26 เมษายน 2567   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบเเทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1795   26 เมษายน 2567   ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.004 / ว 1794   26 เมษายน 2567   ส่งคำสั่งแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2567  ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1793   26 เมษายน 2567   คู่มือแนวทางการดำเนินสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  เลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1792   26 เมษายน 2567   แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567  นายอำเภอลับแล และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1791   26 เมษายน 2567   ยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ภาคเหนือ  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.3 / ว 1790   25 เมษายน 2567   การแต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรรักษาการณ์สุถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์)  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 1789   25 เมษายน 2567   แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.5/ / ว 1788   25 เมษายน 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)  หัวหน้าสว่นราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามบัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 2637 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53