| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.4 / ว 1051   6 มีนาคม 2567   การสำรวจงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / ว 1050   6 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2567 (Monthly Meeting : MM) ครั้งที่ 3/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1049   6 มีนาคม 2567   การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 1048   6 มีนาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับภูมิภาค  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พิชัย และน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / ว 1047   6 มีนาคม 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1046   6 มีนาคม 2567   มอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3  ตามบัญชีรายชื่อแจ้งท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 1045   6 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามประเมินเสริมพลัง "ถนนปลอดภัย" 5 ด้าน ครั้งที่ 3  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 1044   6 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามบัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1043   6 มีนาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  กก5115 / ว 1042   6 มีนาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0013 / ว 1041   6 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2567  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต0018.1 / ว 1040   6 มีนาคม 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3  ตามบัญชีรายชื่อแจ้งท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0003 / ว 1039   6 มีนาคม 2567   ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0402.5/ว34 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต(กปภจ.)0021 / ว 1038   6 มีนาคม 2567   การดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / ว 1037   6 มีนาคม 2567   รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวขราชการที่ 17 ประจำเดือนมกราคม2567  ลัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.3 / ว 1036   6 มีนาคม 2567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอลับแล และอำเภอบ้านโคก)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.008 / ว 1035   6 มีนาคม 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่งและเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1034   6 มีนาคม 2567   การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.2/ / ว 1033   6 มีนาคม 2567   การประชุม ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / ว 1032   6 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่3/2567  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / ว 1031   6 มีนาคม 2567   การขับเคลื่อนการเปิดเส้นทางการบินพาณิชย์เชื่อมระหว่างท่าอากาศยานพิษณุโลกกับภูมิภาคต่างๆ  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0003 / ว 1030   5 มีนาคม 2567   ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จรายเดือนและผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน พ.ศ...." และการปรับเพิ่มค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จรายเดือน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0032 / ว 1029   5 มีนาคม 2567   ขอเลือนการประชุมพัฒนา ลาย "ดอกประดู่ศรีอุตรดิตถ์" เพื่อจัดทำยูนิฟอร์มเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 1028   5 มีนาคม 2567   ขอเลือนการประชุมพัฒนา ลาย "ดอกประดู่ศรีอุตรดิตถ์" เพื่อจัดทำยูนิฟอร์มเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1027   5 มีนาคม 2567   การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1026   5 มีนาคม 2567   ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1025   5 มีนาคม 2567   ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญยัติว่าด้วยการปรับเป้นพินัย พ.ศ. 2565 และขออนุมัติเพื่อดำเนินการแตกต่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบปฏิบัติในการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / ว 1024   5 มีนาคม 2567   การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0021(ศปถจ)/ / ว 1023   5 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามประเมินเสริมพลัง "ถนนปลอดภัย 5 ด้าน" ครั้งที่ 3  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / ว 1022   4 มีนาคม 2567   รายงานผลการศึกษาการยกระดับมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.5 / ว 1021   4 มีนาคม 2567   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1020   4 มีนาคม 2567   การพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤาฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1019   4 มีนาคม 2567   แนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1018   4 มีนาคม 2567   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสตรีเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / ว 1017   4 มีนาคม 2567   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายอำเภอตรอน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1016   4 มีนาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.6 / ว 1015   4 มีนาคม 2567   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุข งวดที่ 1  นอภ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1014   4 มีนาคม 2567   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1013   4 มีนาคม 2567   การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1012   4 มีนาคม 2567   การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1011   4 มีนาคม 2567   ประสานความร่วมมือในการดำเนินดารเปิดเวทีสาธารณะ และเปิดบ้าน ป.ป.ท. (Open House)  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1010   4 มีนาคม 2567   ขประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร(ระยะที่ 1)  นอภ,ทม,อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1009   4 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Environmental Health Award) ปี 2567  นอภ,ทม,อบจ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0017.5 / ว 1008   4 มีนาคม 2567   การขับเคลื่อนและยกระดับผลการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0009 / ว 1007   4 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1006   4 มีนาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1005   4 มีนาคม 2567   การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ.การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ.ภายใต้ระบบ.e.-.Plan.รุ่นที่.๑๑ และรุ่นที่.๑๒  นายอำเภอ นายก อบจ. นายกเทศมนตรี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1004   4 มีนาคม 2567   การดำเนินการห้องปลอดฝุ่นและลดฝุ่นละออง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรณษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในสถานศึกษา ระยะที่ 2  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1003   4 มีนาคม 2567   แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  นอภ,ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1002   4 มีนาคม 2567   การประชาสัมพันธ์การจัดประชุมให้ความรู้ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา ทุกแห่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2751 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56