| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / ว 2489   1 มิถุนายน 2566   การสัมมนาวิชาการ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสุดขั้วเพื่อระงับเหตุภาวะฉุกเฉินจากสถานการณ์ที่มีความผันผวนขั้นรุนแรงของสภาพภูมิอากาศ  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.2 / ว 2488   1 มิถุนายน 2566   การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  คณะอนุกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2487   1 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลพื้นฐานตามตัวชี้วัด รวมถึงความเป็นไปได้ ปัญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบออนไลน์ VDO Conference ด้วยระบบ Application Zoom  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0018.1/ / ว 2486   1 มิถุนายน 2566   แนวทางขับเคลื่อนสุขภาพแห่งชาติ  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 2485   1 มิถุนายน 2566   เงินจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าจริยธรรม  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 2484   1 มิถุนายน 2566   ผู้ว่าพาเข้าวัด  หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 2483   1 มิถุนายน 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด  คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมการมีและใช้วัตถุระเบิด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 2482   1 มิถุนายน 2566   เชิญชวนปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 2481   1 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาพันธ์ปลูกป่า  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0014.3/ / ว 2480   1 มิถุนายน 2566   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสารณุปโภค  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0003 / ว 2479   1 มิถุนายน 2566   การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เอกสารแนบท้าย  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0003 / ว 2478   1 มิถุนายน 2566   การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เอกสารแนบท้าย  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0003 / ว 2477   1 มิถุนายน 2566   การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2476   1 มิถุนายน 2566   การปรับปุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2475   1 มิถุนายน 2566   การปรับปุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ  คณะอนุกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2474   31 พฤษภาคม 2566   ประชุม คทช  แจ้งเวียน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 2473   31 พฤษภาคม 2566   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0003 / ว 2472   31 พฤษภาคม 2566   แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราววงเงินงบประมาณ  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต0021 / ว 2471   31 พฤษภาคม 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / ว 2470   31 พฤษภาคม 2566   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.5 / ว 2469   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “เสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยศาลปกครองให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ.2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0018.1/ว / ว 2468   31 พฤษภาคม 2566   ตัวชี้วดที่เกีี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.6 / ว 2467   31 พฤษภาคม 2566   การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทยรอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021 / ว 2466   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)ในพื้นที่อำเภอท่าปลา  คณะกรรมการ กชภจ.อต  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.5 / ว 2465   31 พฤษภาคม 2566   การก่อหนี้ผูกพันโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซฒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการตรวจรับ ผู้ควบคุมงาน ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0014.3/ / ว 2464   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / ว 2463   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / ว 2462   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้  แจ้งท้าย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2461   31 พฤษภาคม 2566   หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0019.4 / ว 2460   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าใช้งาน e-book รวมสาระน่ารู้ จริยธรรมข้าราชการและวินัยข้าราชการ และระบบ LINE @ สพจ.อุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2459   31 พฤษภาคม 2566   หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2458   31 พฤษภาคม 2566   หลักเกณฑ์ วิธีการ และการรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2457   31 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอฟากท่า)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2456   31 พฤษภาคม 2566   กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2455   31 พฤษภาคม 2566   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้าย หรือโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2454   31 พฤษภาคม 2566   ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2453   31 พฤษภาคม 2566   ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2452   31 พฤษภาคม 2566   แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2451   31 พฤษภาคม 2566   แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2450   31 พฤษภาคม 2566   ขอขอบคุณที่สมัครเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 2449   31 พฤษภาคม 2566   การจัดขบวนแห่เครื่องสักการะพระบรมธาตุทุ่งยั้งและขบวนแห่ทางศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2448   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการด้านการบริการงานบุคคลสำหรับพนักงานครูเทศบาลและบุคคากรทางการศึกษาของเทศบาล  คณะอนุกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / ว 2447   31 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการด้านการบริการงานบุคคลสำหรับพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคคากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล  คณะอนุกรรมการฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0003 / ว 2446   31 พฤษภาคม 2566   ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว287 ลว.22 พค.2566 เรื่อง การเป็นผู็ทำบัญชีของหน่วยงานรัฐ  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2445   30 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2444   30 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.5/ / ว 2443   30 พฤษภาคม 2566   การพิจารณาจัดสรรเงินโควตากลางจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 1 เมษายน 2566  หัวหน้าสว่นราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1 / ว 2442   30 พฤษภาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0013 / ว 2441   30 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2566 (ประจำเดือน มิถุนายน 2566)  หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้ตอบสัมภาษณ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2440   30 พฤษภาคม 2566   ขอส่งประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เรื่อง ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ.2566  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4189 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84