| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0021 / ว 1427   25 มีนาคม 2566   แจ้งเตือนสภาวะอากาศ  นายเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0003 / ว 1426   24 มีนาคม 2566   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  ส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานอื่นของรัฐ, และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0035 / ว 1425   24 มีนาคม 2566   พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0032 / ว 1424   24 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ อสมท. กองทัพภาคที่ 3 สถานีวิทยุชุมชน สถานีตำรวจ และประชาสัมพันธ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.306 / ว 1423   24 มีนาคม 2566   ขอเชิญชวนให้ยื่นเสนอราคางานจ้างเหมาทำฟันเทียมและอุปกรณ์บำบัดโรคในช่องปาก รวมถึงกรณีจัดฟัน โดยวิธีคัดเลือก  บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่, บจก.พี ซี เดด็นตัล แลป และ บจก.เอ็กซา ซีแลม จำกัด  โรงพยาบาลพิชัย
  อต0016 / ว 1422   24 มีนาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2023  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0009 / ว 1421   24 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ในการยืมตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล มาปฏิบัติงานสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0022 / ว 1420   24 มีนาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คณะกรรมการฯ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0017.3 / ว 1419   24 มีนาคม 2566   การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวันหยุดราชการ  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถื นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.6 / ว 1418   24 มีนาคม 2566   รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1417   24 มีนาคม 2566   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1416   24 มีนาคม 2566   การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ปี 2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / ว 1415   24 มีนาคม 2566   แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.3 / ว 1414   23 มีนาคม 2566   การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวันหยุดราชการ  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 1413   23 มีนาคม 2566   สรุปผลรายงานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน มีนาคม 2566))  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.2 / ว 1412   23 มีนาคม 2566   การประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาล เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1411   23 มีนาคม 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ในการขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล (ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)  นายกเทศมนตรีตำบลผาจุก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านนาขาม นายกเทศมนตรีตำบลท่าสัก นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ นายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิต และ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1410   23 มีนาคม 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  ประธาน ก.จ.จ.พิษณุโลก ประธาน ก.ท.จ.เชียงใหม่ ประธาน ก.ท.จ.พิจิตร ประธาน ก.ท.จ.สุโขทัย และประธาน ก.ท.จ.พะเยา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / ว 1409   23 มีนาคม 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0004 / ว 1408   23 มีนาคม 2566   แจ้งรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ 2565  แจ้งท้าย  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0017.3/ / ว 1407   23 มีนาคม 2566   การประชุมหารือทำความเข้าใจกับราษฎรเพื่อก่อสร้างอาคารส่วนราชการ พื้นที่จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0004 / ว 1406   23 มีนาคม 2566   แจ้งผลการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แจ้งท้าย  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0032 / ว 1405   23 มีนาคม 2566   ประกาศผลการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรภาคเอกชน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 1404   23 มีนาคม 2566   ประกาศผลการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 1403   23 มีนาคม 2566   ประกาศผลการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 1402   23 มีนาคม 2566   การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 1401   23 มีนาคม 2566   การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และประธานคณะกรรมการวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0023.6 / ว 1400   23 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม การควบคุมเครื่องสูบน้ำ2/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1399   23 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1398   23 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  หัวหน้าจิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1397   23 มีนาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒันาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธารหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1396   22 มีนาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม OpenGov Space ครั้งที่ ๓ : บทบาทผู้นำสตรีกับการขับเคลื่อนสังคมยุคใหม่  หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1395   22 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดและเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศ (เมียนมาร์ – ประเทศไทย –สปป.ลาว)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.4 / ว 1394   22 มีนาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1393   22 มีนาคม 2566   การมอบทุนอุปการะเด็ก  นายอำเภอ (ตามบัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 1392   22 มีนาคม 2566   การกำชับให้ใช้มาตารการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1391   22 มีนาคม 2566   การมอบทุนอุปการะเด็ก  นายอำเภอ (ตามบัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1390   22 มีนาคม 2566   การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 1389   22 มีนาคม 2566   โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 1388   22 มีนาคม 2566   การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.5 / ว 1387   22 มีนาคม 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอตรอน นายอำเภอพิชัย เเละนายอำเภอลับเเล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1386   22 มีนาคม 2566   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เกี่ยวกับปัญหาด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.2 / ว 1385   22 มีนาคม 2566   แนวทางการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / ว 1384   22 มีนาคม 2566   การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สามัญซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณาตามมาตรา 97 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกัน  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0002 / ว 1383   22 มีนาคม 2566   แจ้งบัญชียอดจำนวนเฉลี่ยจำนวนทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 1382   22 มีนาคม 2566   การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / ว 1381   22 มีนาคม 2566   การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566  บัญชีรายชื่อแนบท้าย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1380   22 มีนาคม 2566   โครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1379   22 มีนาคม 2566   รายงานการประชุมโครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต.0023.5 / ว 1378   22 มีนาคม 2566   การจัดสรรเงินภาษีธูรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือน กุมภาพันธ์ 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 1427 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29