| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.3 / ว 3328   25 กรกฏาคม 2567   การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 3327   25 กรกฏาคม 2567   การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 3326   25 กรกฏาคม 2567   มอบหมายภารกิจในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 3325   25 กรกฏาคม 2567   การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.2 / ว 3324   25 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ 3/๒๕๖7  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / ว 3323   25 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์ (แจ้งเลื่อนเวลา)  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริกชหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล ผู้บริการสถานศึกษา องค์กรเอกชนทุกแห่ง และชุมชนในพื้นที่อำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 3322   25 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์ (แจ้งเลื่อนเวลา)  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 3321   25 กรกฏาคม 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  คณะกรรมการจัดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 3320   25 กรกฏาคม 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  คณะกรรมการจัดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 3319   25 กรกฏาคม 2567   ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2/ / ว 3318   25 กรกฏาคม 2567   เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล แลภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนสิงหาคม 2567) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 3317   25 กรกฏาคม 2567   ขอให้อำเภอแจ้งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง รุ่นที่ 4  นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอลับแล และนายอำเภอน้ำปาด)  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0006 / ว 3316   25 กรกฏาคม 2567   เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อการช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ปีการผลิต 2566/2567  แนบท้าย  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต0021(ศปถจ) / ว 3315   25 กรกฏาคม 2567   การจัดทำหนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2567"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021 / ว 3314   25 กรกฏาคม 2567   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2567  เเจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ / ว 3313   25 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติปัญหาแนวเขตการปกครองของจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567  คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติปัญหาแนวเขตการปกครองของจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0004 / ว 3312   24 กรกฏาคม 2567   โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2567  รายชื่อแนบท้ายบัญชี  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต0018.1/ / ว 3311   24 กรกฏาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่บริเวณพื้นที่พิทธภัณฑ์กลางเเจ้ง เเละทาสีหัวรถจักรไอนำเเฟซิฟิกเลยที่ 274 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ว / ว 3310   24 กรกฏาคม 2567   ขอเรียนเชิญประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฏาคม 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เเละนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / ว 3309   24 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริกชหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล ผู้บริการสถานศึกษา องค์กรเอกชนทุกแห่ง และชุมชนในพื้นที่อำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / ว 3308   24 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมงาน 1 อำเภอ 1 ลานสร้างสรรค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริกชหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล ผู้บริการสถานศึกษา องค์กรเอกชนทุกแห่ง และชุมชนในพื้นที่อำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 3307   24 กรกฏาคม 2567   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 3306   24 กรกฏาคม 2567   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 3305   24 กรกฏาคม 2567   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.)  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 3304   24 กรกฏาคม 2567   การจัดทำคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล)  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.4 / ว 3303   24 กรกฏาคม 2567   การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่ายประชาธิปไตย  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / ว 3302   24 กรกฏาคม 2567   การจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0007 / ว 3301   24 กรกฏาคม 2567   การจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอท่าปลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดติถ์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ วัฒนธ  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0032 / ว 3300   24 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุม  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 3299   24 กรกฏาคม 2567   รายงานการประชุมโครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 9/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 3298   24 กรกฏาคม 2567   หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทางของกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 3297   24 กรกฏาคม 2567   การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 3296   24 กรกฏาคม 2567   การพัฒนาแอปพลิเคชัน DOAE Pest Forecast ฟังก์ชันการวินิจฉัยศัตรูพืช  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0021 / ว 3295   23 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์  ส่วนราชการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.1/ / ว 3294   23 กรกฏาคม 2567   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาทุกสาขา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 3293   23 กรกฏาคม 2567   แจ้งเลื่อนพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 3292   23 กรกฏาคม 2567   แจ้งเลื่อนพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หัวหน้าหน่วยงารรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหว  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.3 / ว 3291   23 กรกฏาคม 2567   การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 3290   23 กรกฏาคม 2567   การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 3289   23 กรกฏาคม 2567   การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0021(ศปถจ) / ว 3288   23 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัตืิเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1 / ว 3287   23 กรกฏาคม 2567   แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค  นายอำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / ว 3286   23 กรกฏาคม 2567   โทรสารแจ้งสภาวะอากาศ  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0018.1 / ว 3285   23 กรกฏาคม 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022.3 / ว 3284   23 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และพิธีส่งมอบบ้าน ในโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม  (แจ้งท้าย)  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0032 / ว 3283   23 กรกฏาคม 2567   พิธีรับมอบกิ่งพันธฺุ์ไม้ผลจากโครงการผลิตพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง นายกองคืการบริหารส่วนตำบลทุงแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน และผู้นำชุมชนทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0023.5 / ว 3282   23 กรกฏาคม 2567   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดเเผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2567  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เเละนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 3281   23 กรกฏาคม 2567   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับเเล นายอำเภอตรอน นายอำเภอพิชัย นายอำเภอฟากท่า เเละนายอำเภอทองเเสนขัน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / ว 3280   23 กรกฏาคม 2567   แนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)ขัดข้อง ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เเละข้อมูลระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 6 กรกฏาคม 2567 ไม่ปรากฏในระบบ  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เเละนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / ว 3279   23 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3328 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67