| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0017.3 / ว 1665   17 เมษายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1664   17 เมษายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1663   17 เมษายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1662   17 เมษายน 2567   มอบหมายภารกิจการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต.0018.1/ / ว 1661   17 เมษายน 2567   การลงทะเบียนผู้สมัครโครงการบรรพชาสามเณรฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 1660   17 เมษายน 2567   ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 1659   17 เมษายน 2567   ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 1658   17 เมษายน 2567   การดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / ว 1657   17 เมษายน 2567   โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / ว 1656   17 เมษายน 2567   ข้อสั่งการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0019.4 / ว 1655   17 เมษายน 2567   มอบหมายให้รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นรองประธาน ใน อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน  อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 1654   17 เมษายน 2567   การดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน  อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ยธ02099/(ค) / ว 1653   17 เมษายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2567  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / ว 1652   17 เมษายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามบัญชีแจ้งท้าย)  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / ว 1651   17 เมษายน 2567   โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและงานหัตถกรรม  นายอำเภอตรอน และฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1650   17 เมษายน 2567   สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนมีนาคม 2567) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 1649   17 เมษายน 2567   การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / ว 1648   17 เมษายน 2567   การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1647   17 เมษายน 2567   การสำรวจความต้องการครุภันณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอฟากท่า และนายอำเภอพิชัย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / ว 1646   17 เมษายน 2567   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2567  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / ว 1645   17 เมษายน 2567   ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ.(EGM).หัวข้อ.“การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่ครอบคลุมและยั่งยืน.(Advancing.Inclusive.and.Sustainable.Smart.Cities.for.All)”  นายอำเภอ นายก อบจ. นายกเทศมนตรี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ / ว 1644   17 เมษายน 2567   การดำเนินโครงการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ ทุกแห่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกสมาคม และประธานมูลนิธิ ชมรม สโมสร ทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 1643   17 เมษายน 2567   เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดดไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567(เดือนเมษายน 2567) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.012 / ว 1642   17 เมษายน 2567   ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณและทุนสนับสนุนกองทุนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต.0017.5 / ว 1641   17 เมษายน 2567   กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0021 / ว 1640   16 เมษายน 2567   ข้อสั่งการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / ว 1639   15 เมษายน 2567   ข้อสั่งการลดอุบัติเหตุทางถนน  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉพาะกิจ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / ว 1638   14 เมษายน 2567   ข้อสั่งการประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉพาะกิจ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1637   14 เมษายน 2567   ข้อสั่งการประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี  คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1636   14 เมษายน 2567   ข้อสั่งการประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021 / ว 1635   13 เมษายน 2567   ข้อสั่งการลดอุบัติเหตุทางถนน  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง มูลนิธิองค์กรการกุศลและสื่อมวลชนทุกแขนง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1634   12 เมษายน 2567   ข้อสั่งการประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0017.3 / ว 1633   11 เมษายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ฯ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1632   11 เมษายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / ว 1631   11 เมษายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / ว 1630   11 เมษายน 2567   ยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ภาคเหนือ  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.3 / ว 1629   11 เมษายน 2567   มอบหมายภารกิจการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.4 / ว 1628   11 เมษายน 2567   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / ว 1627   11 เมษายน 2567   การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0021 / ว 1626   11 เมษายน 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / ว 1625   11 เมษายน 2567   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต(กปภจ)0021 / ว 1624   11 เมษายน 2567   การป้องกันอันตรายขากอัคคีภัยฯ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.012 / ว 1623   11 เมษายน 2567   สรุปรายงานการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏา่คม 2567 (กลุ่มภูมิภาค) ครั้งที่ 3/2567  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / ว 1622   11 เมษายน 2567   การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ (รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย)  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / ว 1621   11 เมษายน 2567   การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ (รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย)  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / ว 1620   11 เมษายน 2567   ขอยกเลิกการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 1619   11 เมษายน 2567   ขอยกเลิกการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 1618   11 เมษายน 2567   สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 1617   11 เมษายน 2567   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / ว 1616   11 เมษายน 2567   การควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรมและสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 1665 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34