สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 63,954
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลวังกะพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 08:57:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,953
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำริด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 08:55:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,952
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และสอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 08:49:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,951
 เรื่อง : แจ้งการเข้าตรวจสอบ
ผู้รับ : 1. อบต.บ่อเบี้ย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 5 มิย. 67 07:57:49 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,950
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนด้านสตรีและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2567
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 17:55:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,949
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 17:49:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,948
 เรื่อง : แจ้งแนวทางปฎิบัติการเลือก สว.ระดับอำเภอ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 17:26:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,947
 เรื่อง : การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอลับแล
ผู้รับ : 1. อบต.ฝายหลวง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 17:09:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,946
 เรื่อง : การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอลับแล
ผู้รับ : 1. อบต.ไผ่ล้อม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 17:08:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,945
 เรื่อง : การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอลับแล
ผู้รับ : 1. อบต.ชัยจุมพล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 17:07:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,944
 เรื่อง : การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอลับแล
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 17:04:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,943
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช). ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 16:32:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,942
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 16:22:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,941
 เรื่อง : กาตจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 16:16:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,940
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำไผ่ 2. อบต.เด่นเหล็ก 3. อบต.น้ำไคร้ 4. อบต.บ้านฝาย 5. อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 16:16:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,939
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายการดำเนินงานความเท่าเทียมทางเพศจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 16:13:58 น. ]

รับแล้ว : 75 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,937
 เรื่อง : ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ผู้รับ : 1. อบต.วังแดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 16:04:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,936
 เรื่อง : แบบตอบรับเข้าร่วมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 15:52:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,935
 เรื่อง : การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำริด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 15:43:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,934
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และสอบ ข้อเท็จจริงคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ อุปการะ ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุน พก
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 มิย. 67 15:40:37 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 2,694 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132   | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๒,๒๘๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖