สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 58,542
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของจังหวัดและข้อมูลเชิงสารสนเทศในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกณ์ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 15:23:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,541
 เรื่อง : การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 15:22:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,540
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือก คัดสรร โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 15:17:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,539
 เรื่อง : ขอเชิญอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านการสอบสวนควบคุมโรคติดต่อ ปี 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 15:17:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,538
 เรื่อง : การดำเนินการปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 15:14:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,537
 เรื่อง : การขอความร่วมมือจากคณะรัฐมนตรีในการตอบกระทู้ถามในประเด็นต่างๆ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 15:07:11 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,536
 เรื่อง : มาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 15:03:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,535
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ "การคลังภาครัฐโปร่งใสอุตรดิตถ์ร่วมใจ ต้านทุจริต UTT Fiscal Clean"
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 14:57:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,534
ด่วนมาก


 เรื่อง : จัดทำโครงการ/กิจกรรม กรอบงบประมาณสนับสนุน (ร่าง) แผนการปฏิบัติโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ระยะที่ 3 (พ.ศ.2568-2570 )และแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 14:53:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,533
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ผู้รับ : 235 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 14:47:57 น. ]

รับแล้ว : 179 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 56 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,532
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมพิจารณาการออกประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร
ผู้รับ : 1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 14:36:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,531
 เรื่อง : แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพ้นธ์ 2567
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 14:35:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,530
 เรื่อง : รายงานผลการปฎิบัติงานด้านยาเสพติด
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 14:28:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,529
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพิจารณายกเลิกโครงการซ่อมแซมผิวทางจราจรทางเข้าหัวงานเขื่อนทดน้ำผาจุก
ผู้รับ : 1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 14:25:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,528
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 14:18:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,527
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน)
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 14:04:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,525
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมทีมปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2567
ผู้รับ : 1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 13:45:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,524
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมสันติภาพ โรตารีส่งเสริมสันติสุขในชุมชน
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 13:44:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,523
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 13:40:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,522
 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และร่างแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำสาละวิน, โขงเหนือ, ปิง, วัง,ยม และน่าน
ผู้รับ : 1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก 2. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 กพ. 67 13:36:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,824 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132   | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๓๓๖,๙๗๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖