สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 39,728
 เรื่อง : การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 09:54:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,727
 เรื่อง : การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานประมงจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 09:53:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,726
 เรื่อง : การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 09:52:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,725
 เรื่อง : การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 09:51:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,724
 เรื่อง : การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 09:49:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,723
 เรื่อง : การแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน 130 ปี กระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ไหน เราใส่ใจดูแล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 09:48:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,721
 เรื่อง : ฝากส่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์ค่ะ รายงานผลการดำเนินการนโยบายรัฐบาย
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 09:46:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,720
 เรื่อง : การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 09:45:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,719
 เรื่อง : การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 09:44:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,718
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการนโยบายรัฐบาย
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 09:43:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,717
 เรื่อง : รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส4
ผู้รับ : 232 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 09:24:36 น. ]

รับแล้ว : 180 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 52 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,715
 เรื่อง : เชิญประชุม (เลือกกันเอง) คณะกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอตรอน [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 09:23:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,714
 เรื่อง : รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์เดือนพฤศจิกายน 2565
ผู้รับ : 232 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 09:21:52 น. ]

รับแล้ว : 179 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 53 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,713
 เรื่อง : เชิญประชุม (เลือกกันเอง) คณะกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. อบต.วังแดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอตรอน [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 09:21:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,712
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 09:20:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,711
 เรื่อง : การรายงานข้อมูลซื้อขายสินค้าและบุคคลเข้า-ออกระหว่างราษฎรไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 09:06:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,710
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยง
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 09:06:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,709
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 09:04:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,708
 เรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 08:58:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,707
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการของปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสูขภาพสูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 มค. 66 08:56:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,175 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171   | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๕๑,๖๒๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖