สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 42,188
 เรื่อง : การจัดงานสัปดาห์วิชาการศาลปกครอง เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๒ ปี ศาลปกครอง และการจัดอบรมสัมมนา ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และถ่ายทอดผ่านระบบ Streaming ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 225 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 11:19:04 น. ]

รับแล้ว : 167 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 58 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,187
 เรื่อง : รายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 11:18:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,186
 เรื่อง : ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ (อธิการ มรอ) )
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 11:16:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,185
 เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับ : 1. อบต.ชัยจุมพล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 11:16:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,184
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ก้าวท้าใจ งานเดิน วิ่ง "ลับแล ปันสุข"
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 11:15:11 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,183
 เรื่อง : ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 138 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 11:12:46 น. ]

รับแล้ว : 96 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 42 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,182
 เรื่อง : ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 11:08:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,181
 เรื่อง : การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ 2. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ 3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 11:05:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,180
 เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับ : 1. อบต.ไผ่ล้อม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 11:04:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,179
 เรื่อง : การจัดงานประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 10:45:37 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,178
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 10:34:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,177
 เรื่อง : ขอความร่วมมือส่งผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน PLUS สู่ 2,500 วันทุกตำบล
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 10:31:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,176
 เรื่อง : ขอส่งแบบตอบรับกิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 10:19:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,175
 เรื่อง : การสำรวจแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ สวรรคโลก - อุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 3. ที่ว่าการอำเภอลับแล 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 10:06:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,174
 เรื่อง : ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม พ.ศ.2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 09:43:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,173
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไปฯ ครั้งที่ 3
ผู้รับ : 65 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 09:38:25 น. ]

รับแล้ว : 57 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,172
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 09:27:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,171
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในกรตรวจสอบประวัติทางอาชญากรรม
ผู้รับ : 1. พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 09:17:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,170
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการตรวจสภาพจิตตามกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 09:12:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,169
 เรื่อง : ตอบรับเป็นกรรมการตัดสินขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมในพิธีเปิดงานพญาปาด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 09:04:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193   | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๑,๑๐๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖