สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 61,909
 เรื่อง : ขออนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 08:46:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,908
 เรื่อง : การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 18:06:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,907
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งเตรียมโครงการจ้างลูกจ้าง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 17:15:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,906
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมทีมปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 17:02:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,905
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดรายการวิทยุ ?ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน?
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 17:01:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,904
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมทีมปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 16:59:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,903
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ. (Thailand 10 for Health) ผ่านระบบ Facebook Live
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 16:56:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,902
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ. (Thailand 10 for Health) ผ่านระบบ Facebook Live
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 16:53:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,901
 เรื่อง : ขอเชิญวิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 16:52:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,900
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ. (Thailand 10 for Health) ผ่านระบบ Facebook Live
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 16:50:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,899
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 16:46:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,898
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง ซักซ้อมทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 16:46:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,897
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 16:39:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,896
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อวัยทำงาน
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 16:37:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,895
 เรื่อง : โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 16:26:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,894
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล ?สำเภา-นาวาทอง? ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 16:23:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,893
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล ?สำเภา-นาวาทอง? ประจำปี 2566
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 16:21:27 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,892
 เรื่อง : การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 16:14:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,891
 เรื่อง : การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 16:10:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,890
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปี งปม 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 16:07:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,988 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138   | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๖,๑๒๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖