สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 42,044
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การยกระดับปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 09:52:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,043
 เรื่อง : ขอส่งรายชื่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 09:46:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,042
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 09:38:04 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,041
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ครั้งที่ 2/2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลน้ำริด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 09:27:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,040
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ครั้งที่ 2/2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลน้ำริด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 09:26:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,039
 เรื่อง : ขอเชิญให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและขอคืนเงินค่าปรับ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าสัก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลน้ำริด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 09:24:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,038
 เรื่อง : รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ผู้รับ : 51 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ม่วงเจ็ดต้น [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 09:23:38 น. ]

รับแล้ว : 44 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,037
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 09:08:20 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,036
 เรื่อง : กำซับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าพนักงานท้องถิ่นควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทวง ฉบับที่ 67 (พ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 09:06:04 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,035
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การส่วนบริหารส่วนตำบลเจ็ดต้น
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ม่วงเจ็ดต้น [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 09:00:20 น. ]

รับแล้ว : 68 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 12 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,034
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 08:53:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,033
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 08:51:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,032
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 08:50:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,031
 เรื่อง : เเจ้งขอเสนอแนะจาการตรวจติดตมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 08:50:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,030
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ตามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ผู้รับ : 1. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 08:44:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,029
 เรื่อง : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 08:26:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,028
 เรื่อง : แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มีค. 66 08:19:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,027
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตัังคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 28 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มีค. 66 17:27:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,026
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 มีค. 66 16:27:18 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,025
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แผนเผชิญเหตุการณ์/แผนตอบโต้สถานการณ์ฝุ่นละออง
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 4 มีค. 66 12:46:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200   | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๑,๕๘๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖