สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 58,478
 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาโครงการและทำสัญญารัยเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 16:14:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,477
 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาโครงการและทำสัญญารัยเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 16:13:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,476
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 16:10:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,475
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การควบคุมกำกับดูแลสถานบริการ สถานการประกอบที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 16:09:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,474
 เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงพื้นที่โครงการเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดา้นการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.บ่อทอง 2. เทศบาลตำบลทองแสนขัน 3. อบต.ท่ามะเฟือง 4. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 16:07:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,473
 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาโครงการและทำสัญญารัยเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 16:01:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,472
 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาโครงการและทำสัญญารัยเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 16:00:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,471
 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาโครงการและทำสัญญารัยเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 15:59:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,470
 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาโครงการและทำสัญญารัยเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ผู้รับ : 1. อบต.ชัยจุมพล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 15:58:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,469
 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาโครงการและทำสัญญารัยเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ผู้รับ : 1. อบต.หาดล้า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 15:43:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,468
 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาโครงการและทำสัญญารัยเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ผู้รับ : 1. อบต.ท่ามะเฟือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 15:42:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,467
 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาโครงการและทำสัญญารัยเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ผู้รับ : 1. อบต.ร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 15:41:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,466
 เรื่อง : (ส่งเอกสารเพิ่มเติม) ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ.2567
ผู้รับ : 411 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 15:38:10 น. ]

รับแล้ว : 196 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 215 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,464
 เรื่อง : แบบตอบรับการเข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 15:25:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,463
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 15:17:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,462
 เรื่อง : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงดารชุมชนแชมป์เปี้ยน นักเล่าเรื่อง "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 2. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 3. โรงเรียนอุตรดิตถ์ 4. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 15:12:09 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,461
 เรื่อง : ขอส่งแปนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 15:11:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,460
 เรื่อง : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงดารชุมชนแชมป์เปี้ยน นักเล่าเรื่อง "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 15:09:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,459
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2566-2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ 3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 15:09:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,458
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2566 - 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 21 กพ. 67 15:04:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129   | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๓๕๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖