สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 40,626
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นร่างการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 17:26:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,625
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่ภูพญาพ่อ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน และเชื่อมโยงจังหวัดอุตรดิตถ์ - แพร่
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 17:25:00 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,624
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นร่างการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 17:18:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,623
 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 16:41:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,622
 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 16:39:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,621
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญร่วมประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่ภูพญาพ่อ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน และเชื่อมโยงจังหวัดอุตรดิตถ์ - แพร่
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 16:30:45 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,620
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 66
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 16:01:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,619
 เรื่อง : ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 16:00:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,618
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เข้าพบเพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการ โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบสะพานปากนายข้ามเขื่อนสิริกิติ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 15:58:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,617
 เรื่อง : ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 89 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 15:57:37 น. ]

รับแล้ว : 81 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,616
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การมอบทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 15:55:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,614
 เรื่อง : ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 15:53:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,613
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การมอบทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 15:52:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,612
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการตรวจสอบรายงานขอเบิกเงินจากคลังเดือนมกราคม 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 15:23:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,611
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2566
ผู้รับ : 1. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 15:18:44 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,610
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมต้นรับ ฯพณฯองคมันตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ผู้รับ : 1. อบต.หาดสองแคว
 หน่วยงานผู้ส่ง :   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 15:00:07 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,609
 เรื่อง : การกำหนดตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 14:41:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,608
 เรื่อง : สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี ประจำปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 14:40:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,607
 เรื่อง : การกำหนดตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหาดกรวด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 14:40:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,606
 เรื่อง : ขออนุญาตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 กพ. 66 14:32:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,175 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129   | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๕๐,๙๕๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖