สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 41,915
 เรื่อง : ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น ?สตรีไทยดีเด่น?
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 15:04:58 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,914
 เรื่อง : การคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 15:01:57 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,913
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2565/2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 14:38:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,912
 เรื่อง : ประกาศมติคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ชื่อโรงรับจำนำ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 14:36:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,911
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และสอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 14:33:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,910
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 28
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 14:30:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,909
 เรื่อง : แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 14:20:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,908
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อน้องผู้พิการ
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 13:56:57 น. ]

รับแล้ว : 213 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 197 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,907
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 13:22:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,906
 เรื่อง : ขอส่งแผนปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลงิ้วงาม [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 13:13:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,905
 เรื่อง : การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี2566
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 13:08:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,904
 เรื่อง : การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 12:48:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,903
 เรื่อง : ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 12:07:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,902
 เรื่อง : การยกระดับปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 12:04:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,901
 เรื่อง : โครงการ "คืนมนุษย์สู่เหย้า เพื่อเฝ้าเมือง" ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ผู้รับ : 317 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 11:56:54 น. ]

รับแล้ว : 157 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 160 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,900
 เรื่อง : รายงานการสำรวจสถานที่ตั้งรูปเหมือนพระยาพิชัยดาบหัก
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 11:47:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,899
ด่วนมาก


 เรื่อง : สรุปผลการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลวังดิน
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 11:40:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,898
ด่วนมาก


 เรื่อง : สรุปผลการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลวังดิน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 11:39:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,897
ด่วนมาก


 เรื่อง : สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลวังดิน
ผู้รับ : 1. อบต.วังดิน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 11:38:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,896
 เรื่อง : ขอแจ้งแผนการเยี่ยมพลังและให้คำแนะนำในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องปลอดฝุ่นศูนย์พัมนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาเป็น ห้องปลอดฝุ่นต้นแบบ
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีค. 66 11:15:26 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206   | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๑,๒๒๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖