| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 5263   2 พฤษภาคม 2566   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายฯ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 5262   2 พฤษภาคม 2566   สารวัตรกำนันขอลาออกจากตำแหน่ง  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5261   2 พฤษภาคม 2566   การทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรายนางสาวสมหมาย คำภีร์  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 5260   2 พฤษภาคม 2566   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ส่งรายงานทะเบียนคุมและรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 5259   2 พฤษภาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005 / 5258   2 พฤษภาคม 2566   ขอส่งเอกสารโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 5257   2 พฤษภาคม 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แทนขวัญการโยธา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0014.1 / 5256   2 พฤษภาคม 2566   เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขึ้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ครั้งที่ 1 (่ 1 เมษายน 2565)  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0017.1 / 5255   2 พฤษภาคม 2566   ขอส่งข้อมูลปัญหาหนี้นอกระบบ  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 5254   2 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการรัำระเงิน(แบบใหม่)ผ่านเครื่อง EDC สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์และสาขาประจำเดือน เมษายน 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0028 / 5253   2 พฤษภาคม 2566   ขอส่งรายงานสถานการณ์แรงงานฯ  กองเศรษฐกิจการแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0023.3 / 5252   2 พฤษภาคม 2566   การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0025 / 5251   2 พฤษภาคม 2566   ขออนุมัติพักการลงโทษ กรณีปกติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0035 / 5250   2 พฤษภาคม 2566   ข้าราชการลาออกจากราชการ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0020.1 / 5249   2 พฤษภาคม 2566   รายงานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระครอบรอบ 100 ปีฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 5248   2 พฤษภาคม 2566   รายงานข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.66  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5247   2 พฤษภาคม 2566   รายงานข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5246   2 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5245   2 พฤษภาคม 2566   รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินฝากผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5244   2 พฤษภาคม 2566   ขออนุญาตย้ายผู้ต้องขังป่วย  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 5243   2 พฤษภาคม 2566   การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.101.3 / 5242   2 พฤษภาคม 2566   การเสนอขอพระราชเครื่องราชชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5241   2 พฤษภาคม 2566   ขอความช่วยเหลือติดตามคดี  นางณัฐสุดา สงวนจารีต  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.2 / 5240   2 พฤษภาคม 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0028/ / 5239   2 พฤษภาคม 2566   ขอส่งบันทึกข้อตกลงการปฎิบัติราชการ แบบประเมินผลสัมฤทะิ์ของงานและแบบประเมินพฤติกรรมปฏิบัติราชการฯลฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0009 / 5238   2 พฤษภาคม 2566   ส่งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการช่วยราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 5237   2 พฤษภาคม 2566   ส่งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการช่วยราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 5236   2 พฤษภาคม 2566   การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (1 เมษายน 2566)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0033.010 / 5235   2 พฤษภาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0028 / 5234   2 พฤษภาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0019.4 / 5233   2 พฤษภาคม 2566   การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0010 / 5232   2 พฤษภาคม 2566   ยืนยันการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้เพื่อยกระดับราคาของสถาบันเกษตรกร ปี 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0019.4 / 5231   2 พฤษภาคม 2566   การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.2 / 5230   2 พฤษภาคม 2566   ขอส่งสำเนาทะเบียนการครอบครองที่ดินฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 5229   2 พฤษภาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าองประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 5228   2 พฤษภาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าองประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566))  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0009 / 5227   2 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุุมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเรื่องทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพระดับจังหวัดและอำเภอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 5226   2 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุุมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเรื่องทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพระดับจังหวัดและอำเภอ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 5225   2 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่การบริหารจัดการพืชหลากหลาย  นายอำเภอตรอน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0020.1 / 5224   2 พฤษภาคม 2566   ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0034(2) / 5223   2 พฤษภาคม 2566   ขอปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 5222   2 พฤษภาคม 2566   อนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดินประจำเดือน มีนาคม 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 5221   2 พฤษภาคม 2566   อนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดินประจำเดือน มีนาคม 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.010 / 5220   2 พฤษภาคม 2566   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 5219   2 พฤษภาคม 2566   รายงาานการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกนักโทษเด็ดขาด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5218   2 พฤษภาคม 2566   กการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่อยูในข่ายจะได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 5217   2 พฤษภาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖)  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0035 / 5216   2 พฤษภาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖)  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0018.1 / 5215   2 พฤษภาคม 2566   ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.5 / 5214   2 พฤษภาคม 2566   แจ้งลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง  หุ้นส่วน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225