| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0032 / 2601   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2600   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอขอบคุณ  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2599   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2598   28 กุมภาพันธ์ 2566   การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ขับเคลื่อนสู่จังหวัดคุณธรรม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2597   28 กุมภาพันธ์ 2566   การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ขับเคลื่อนสู่จังหวัดคุณธรรม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0002 / 2596   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0023.1 / 2595   28 กุมภาพันธ์ 2566   การขอย้ายข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 2594   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2593   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2592   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2591   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2590   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2589   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2588   28 กุมภาพันธ์ 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.2 / 2587   28 กุมภาพันธ์ 2566   ตอบรับโอนเงินนอกงบประมาณ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 2586   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2585   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2584   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2583   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2582   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.1 / 2581   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต.172  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 2580   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0019.4 / 2579   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.4 / 2578   28 กุมภาพันธ์ 2566   หารือการขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0019.4 / 2577   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2576   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2575   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2574   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2573   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.2 / 2572   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ จังหวัดอุตรดิตถ์ – วังเวียง(สปป.ลาว)  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0019.4 / 2571   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2570   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4 / 2569   28 กุมภาพันธ์ 2566   การจำหน่ายพัสดุ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / 2568   28 กุมภาพันธ์ 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 2567   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 2566   28 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.2 / 2565   27 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ในการขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 2564   27 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ กรณีหารือการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 2563   27 กุมภาพันธ์ 2566   เร่งรัดการดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาล  เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเเนการทางวินัยฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0021/ / 2562   27 กุมภาพันธ์ 2566   การติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm2.5)ปี2565-2566  อำเภอบ้านโคก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / 2561   27 กุมภาพันธ์ 2566   การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005/ / 2560   27 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดบริการผุ้ช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2559   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งคืนเงินสนับสนุนการจัดบริการผุ้ช่วยคนพิการ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 2558   27 กุมภาพันธ์ 2566   การขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ดูดทราย)  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 2557   27 กุมภาพันธ์ 2566   การขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ดูดทราย)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 2556   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งเอกสารการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2555   27 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการทบทวนการดำเนินงานการขับเคลื่อนสมัชชาสตรี ประจำปี 2565  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.101.3 / 2554   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ไปรายงานตัว  ผู้ได้รับการคัดเลือก (ปานวาด หาญอมร)  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 2553   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ไปรายงานตัว  ผู้ได้รับการคัดเลือก (ปิยวัฒน์ เอียวสวัสดิ์)  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต.0018.1/ / 2552   27 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตซื้อมีใช้และขนย้ายวัตถุระเบิด  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73