| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0033.001 / 1317   29 มกราคม 2567   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.1 / 1316   29 มกราคม 2567   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1315   29 มกราคม 2567   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1314   29 มกราคม 2567   การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือนธันวาคม 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1313   29 มกราคม 2567   ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1312   29 มกราคม 2567   ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1311   29 มกราคม 2567   ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0033 / 1310   29 มกราคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.สทธิพร หอมชื่น  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 1309   29 มกราคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายสมเจต ชัยเจริญ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0028/ / 1308   29 มกราคม 2567   ขอส่งแบบคำร้องขอเงินเยียวยาแรงงานไทยฯลฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน(สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ))  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0002 / 1307   29 มกราคม 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1306   29 มกราคม 2567   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1305   29 มกราคม 2567   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0028/ / 1304   29 มกราคม 2567   ขอส่งบันทึกข้อตกลงการปฎิบัติบัติราชการ แบบประเมินฯลฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0033.001 / 1303   29 มกราคม 2567   หนังสือรับรอง นางสาวอัญชลี หน่อคำ  นางสาวอัญชลี หน่อคำ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 1302   29 มกราคม 2567   การพิจารณายกเลิกการอนุญาตให้เข้ารับการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1301   29 มกราคม 2567   ผู้ต้องขังขออนุญาตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 1300   29 มกราคม 2567   รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 1299   29 มกราคม 2567   ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 1298   29 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0023.3 / 1297   29 มกราคม 2567   การจัดส่งรายชื่อและจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 1296   29 มกราคม 2567   การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 1295   29 มกราคม 2567   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1294   29 มกราคม 2567   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0023.3 / 1293   29 มกราคม 2567   ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา ระดับประเทศ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 1292   29 มกราคม 2567   รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัด  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.2 / 1291   29 มกราคม 2567   ขอส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ปฏิบัติราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 1290   29 มกราคม 2567   ขอส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ปฏิบัติราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033 / 1289   29 มกราคม 2567   ข้าราชการเดินทางไปประชุมต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 1288   29 มกราคม 2567   ข้าราชการเดินทางไปประชุมต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 1287   29 มกราคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน นายสมหมาย พิมพ์อูบ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 1286   29 มกราคม 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0028/ / 1285   29 มกราคม 2567   ขอส่งแบบคำร้องกรณีขอให้ติดตามเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานฯลฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน(สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0033 / 1284   29 มกราคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.เบญจพร มั่นอิ่มา  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 1283   29 มกราคม 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.2 / 1282   29 มกราคม 2567   หารือการรับโอน (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล  เลขานุการ ก.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 1281   29 มกราคม 2567   การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.2 / 1280   29 มกราคม 2567   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาร้องทุกข์ฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 1279   29 มกราคม 2567   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 1278   29 มกราคม 2567   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิต  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 1277   29 มกราคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1276   29 มกราคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1275   29 มกราคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.3 / 1274   29 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผ่นจารอักขระเพื่อนำมาเป็นชนวนในการประกอบพิธีการสร้างพระพุทธรูป สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ และเหรียญ สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0007 / 1273   29 มกราคม 2567   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ด้านแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ ปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.1 / 1272   29 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.3 / 1271   29 มกราคม 2567   รายงานสภาพอ่างเก็บน้ำผาโปดและอาคารระบายน้ำล้นเพื่อขอรับการออกแบบและสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 1270   29 มกราคม 2567   ขอรับการสนับสนุนบุคลากรเพื่อร่วมสำรวจออกแบบ ประมาณราคาและสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำผาโปดและอาคารระบายน้ำล้น  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 1269   29 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.5 / 1268   29 มกราคม 2567   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2317 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47