| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0033.010 / 10496   14 กันยายน 2566   ขอให้ไปรายงานตัว  นางสาวอริสา ทิเลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.2 / 10495   14 กันยายน 2566   ขอรับเงินบำเหน็จปกติลูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรง กรณีถึงแก่กรรม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 10494   14 กันยายน 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 10493   14 กันยายน 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 10492   14 กันยายน 2566   การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ของบุคลากรที่ถ่ายโอน ที่รับการจัดสรรไม่เพียงพอ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 10491   14 กันยายน 2566   ข้าราชการเจ็บป่วยเพราะปฏิบัติราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10490   14 กันยายน 2566   การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 10489   14 กันยายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0022 / 10488   14 กันยายน 2566   รายงานผลการสำรวจสินทรัพย์เฉพาะรายการที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ฯ  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.4 / 10487   14 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022 / 10486   14 กันยายน 2566   ส่งบัญชีรายละเอียดจ้างเหมาบริการและบัญชีรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022 / 10485   14 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบ (โอน) ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างฯ  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0019.4 / 10484   14 กันยายน 2566   สำรวจรายการสินทรัพย์ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ไม่มีการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ หรือมีการใช้งานตามวัตถุประสงค์แต่ไม่มีหน่วยงานปกครองดูแลบำรุงรักษา  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0029.1/ / 10483   14 กันยายน 2566   การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการจัดหางาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต0032 / 10482   14 กันยายน 2566   รายละเอียดข้อมูลโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0030 / 10481   14 กันยายน 2566   ขอความร่วมมือแก้ต่างคดีแรงงาน  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0018.2 / 10480   14 กันยายน 2566   สำรวจสินทรัพย์ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่มีการใช้งาน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 10479   14 กันยายน 2566   รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และส่งคืนงบประมาณรายจ่าย  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 10478   14 กันยายน 2566   ส่งคืนเงินเหลือจ่ายค่าจ้างเหมาบริการลุกจ้างชั่วคราวฯ  ิอธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / 10477   14 กันยายน 2566   ขอหารือร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่องจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริหารรถการแพทย์ฉุกเฉินกรณีเป็นบุคคลต่างชาติ พ.ศ.2566  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 10476   14 กันยายน 2566   จัดส่งเอกสารการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 10475   14 กันยายน 2566   การตรวจสอบสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 10474   14 กันยายน 2566   การตรวจสอบสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  นายอำเภอลับแล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 10473   14 กันยายน 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ  หัวหน้าจิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10472   14 กันยายน 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10471   14 กันยายน 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด รอง ผอ รมน จว อต  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10470   14 กันยายน 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10469   14 กันยายน 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10468   14 กันยายน 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0014.3 / 10467   14 กันยายน 2566   ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบพื้นที่งานอนุญาตงานอุตสาหกรรมไม้ ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0019.4 / 10466   14 กันยายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / 10465   14 กันยายน 2566   แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 10464   14 กันยายน 2566   แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0018.1 / 10463   14 กันยายน 2566   เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 10462   14 กันยายน 2566   แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566  คุณณรงค์ศักดิ์ ไม้เลี้ยง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0018.1 / 10461   14 กันยายน 2566   การกำหนดเลขประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสองฯ  นายทะเบียนอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0014.2 / 10460   14 กันยายน 2566   การประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดครั้งที่ 3/2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0022 / 10459   14 กันยายน 2566   ส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0018.1 / 10458   14 กันยายน 2566   ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 10457   14 กันยายน 2566   ส่งแบบรายงานการทำลายแบบพิมพ์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 10456   14 กันยายน 2566   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0005 / 10455   13 กันยายน 2566   ขอส่งแบบรายงานการถอดบมเรียนฌครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน กสจ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 10454   13 กันยายน 2566   ขอสนับสนุนบัตรประจำตัวคนพิการ2000ใบ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  กค 0318.72/ / 10453   13 กันยายน 2566   การขอใช้ที่ราชพัสดุ ราย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม  อธิบดีกรมธนารักษ์  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 10452   13 กันยายน 2566   รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 10451   13 กันยายน 2566   การขอเปิดรหัสโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 10450   13 กันยายน 2566   ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนปกิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.5 / 10449   13 กันยายน 2566   ายงานการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.3 / 10448   13 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินการขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.010 / 10447   13 กันยายน 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11499 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230