| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0008 / 3715   4 เมษายน 2567   ย้ายข้าราชการ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต0032 / 3714   4 เมษายน 2567   ส่งแบบการประเมินของบุคลากรทีปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0021 / 3713   3 เมษายน 2567   อปพร.ดีเด่น  นายกเทศบาลตำบลท่าเสา  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0030 / 3712   3 เมษายน 2567   ส่งแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  จังหวัดนนทบุรี  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0014.3 / 3711   3 เมษายน 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนสายจำปู่งก หมู่ที่ 2 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 00 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 3710   3 เมษายน 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนสายจุดชมวิว หมู่ที่ 2 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 00 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 3709   3 เมษายน 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนสายห้วยม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 0 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 3708   3 เมษายน 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนสายห้วยกิ่ว หมู่ที่ 2 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 2 ไร่ 0 งาน 90 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 3707   3 เมษายน 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนสายจำปู่งกแยกซ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 1 ไร่ 0 งาน 00 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 3706   3 เมษายน 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนสายห้วยบ้านเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 00 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 3705   3 เมษายน 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนสายปางก้อ หมู่ที่ 3 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 00 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 3704   3 เมษายน 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 2 ไร่ 0 งาน 15 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 3703   3 เมษายน 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนสายจำผักกูด หมู่ที่ 5 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 2 ไร่ 0 งาน 00 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 3702   3 เมษายน 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนสายห้วยจี๋ หมู่ที่ 2 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 00 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 3701   3 เมษายน 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนสายห้วยชายเขา หมู่ที่ 1 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 10 ไร่ 0 งาน 00 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0005/ / 3700   3 เมษายน 2567   ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาและดำเนินการ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0010 / 3699   3 เมษายน 2567   ส่งคืนดอกผลเงินโครงการเงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดเพื่อเป็นรายได่แผ่นดิน  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 3698   3 เมษายน 2567   เลื่อนข้าราชการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3697   3 เมษายน 2567   เลื่อนข้าราชการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3696   3 เมษายน 2567   แต่งตั้งข้าราชการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0014.3 / 3695   3 เมษายน 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ขอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าฯ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนสายห้วยโท้ง หมู่ที่1 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 2 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 3694   3 เมษายน 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ขอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าฯ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนสายกิ่วแกว หมู่ที่1 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 5 ไร่ 0 งาน 00 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0020.1 / 3693   3 เมษายน 2567   เลื่อนข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.3 / 3692   3 เมษายน 2567   ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0014.3 / 3691   3 เมษายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งขวา เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่าน (ชนิดรถยนต์ผ่านได้)พร้อมกิจกรรมประกอบและงานขุดลอก ท้องที่ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 โครงการ  นายธนารักษ์ ต่อสกุล  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 3690   3 เมษายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งขวา เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่าน (ชนิดรถยนต์ผ่านได้)พร้อมกิจกรรมประกอบและงานขุดลอก ท้องที่ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 โครงการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 3689   3 เมษายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งขวา เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่าน (ชนิดรถยนต์ผ่านได้)พร้อมกิจกรรมประกอบและงานขุดลอก ท้องที่ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 โครงการ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0020.4 / 3688   3 เมษายน 2567   การขอใบอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวบกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตดูดทราย)  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0014.3 / 3687   3 เมษายน 2567   องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ขอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าฯ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนสายห้วยคอกช้างบน หมู่ที่3 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 00 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0020.4 / 3686   3 เมษายน 2567   การขอต่อใบอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบขออนุญาตดูดทราย)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.4 / 3685   3 เมษายน 2567   เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ "ศูนย์สารภีร์"  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3684   3 เมษายน 2567   เลื่อนข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0025 / 3683   3 เมษายน 2567   รายงานลการฝึกทักษะการทำงานรับจ้างของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 3682   3 เมษายน 2567   แต่งตั้งข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0016 / 3681   3 เมษายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงเทศกาลสงกรานต์  พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 3680   3 เมษายน 2567   ขอใช้สิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบข้อมูลรายการบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต.0021/ / 3679   3 เมษายน 2567   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 3678   3 เมษายน 2567   ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0017.5 / 3677   3 เมษายน 2567   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนภูมิภาค) สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต.0021/ / 3676   3 เมษายน 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0025 / 3675   3 เมษายน 2567   รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบตัวชี้วัดที่ 1.17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0021/ / 3674   3 เมษายน 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย วาตภัย อำเภอน้ำปาด  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0017.1 / 3673   3 เมษายน 2567   ราษฎรขอความช่วยเหลือ กรณี การแก้ไขเอกสารโฉนดที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3672   3 เมษายน 2567   แจ้งผลการดำเนินการ  นายวัฒนะ ช่วยเนิน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3671   3 เมษายน 2567   ขอรับการการสนับสนุนงบประมาณ๕รงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแมงเหนือ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3670   3 เมษายน 2567   การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3669   3 เมษายน 2567   ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 3668   3 เมษายน 2567   ขอส่งแบบรายงานผลการรับชำระเงิน(แบบใหม่) ประจำเดือน มีนาคม 2567  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0029.1/ / 3667   3 เมษายน 2567   ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมีนาคม 2567ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ชุด  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0018.1 / 3666   3 เมษายน 2567   การดำเนินโครงการ1จังหวัด1ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6166 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124