| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0025 / 3884   31 มีนาคม 2566   รายงานผลดำเนินโครงการอบรมและบรรยายธรรมโดยผู้นำศาสนาฯ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 3883   31 มีนาคม 2566   การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 3882   31 มีนาคม 2566   หนังสือรับรองสภาพวัด  เจ้าอาวาสวัดห้วยครั่ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0023.3 / 3881   31 มีนาคม 2566   ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3880   31 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3879   31 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 3878   31 มีนาคม 2566   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566)  ประธานกรรมการจัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3877   31 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3876   31 มีนาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3875   31 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อสำรวจออกแบบและจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักงานที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3874   31 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3873   31 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0019.4 / 3872   31 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามบันทึกข้อตกลงจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)  นางสาวณิชารีย์ โตมี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 3871   31 มีนาคม 2566   ส่งตั๋วรับจำนำ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 3870   31 มีนาคม 2566   ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0021 / 3869   31 มีนาคม 2566   การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ตรวจสอบความพร้อมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน Check lish  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 3868   31 มีนาคม 2566   การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ตรวจสอบความพร้อมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน Check lish  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.2 / 3867   31 มีนาคม 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 3866   31 มีนาคม 2566   ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญากู้ยืม  นางสาวบัวชมพู บัวบาน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.2 / 3865   31 มีนาคม 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3864   31 มีนาคม 2566   รายงานการสิ้นสุดสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ตำบลเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3863   31 มีนาคม 2566   รายงานการสิ้นสุดสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม ตำบลเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0014.2/ / 3862   31 มีนาคม 2566   ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  ขอส่งเอกสารองค์กความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองฯ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0017.1 / 3861   31 มีนาคม 2566   ร้องเรียนการถมดินลงแม่น้ำน่าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3860   31 มีนาคม 2566   ขอที่ดินหรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  ปฎูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  กษ 0312.06 / 3859   31 มีนาคม 2566   ขอให้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอียด  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย แอนด์ พี อินเตอร์  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 3858   31 มีนาคม 2566   ขอส่งรายงานการตรวจสอบสภาพอาคารของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0019.4 / 3857   31 มีนาคม 2566   ขอเอกสารการตรวจสอบค่าใช้จ่ายตามโครงการเส้นทางการเมืองใสสะอาด  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / 3856   31 มีนาคม 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3855   31 มีนาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (เนตรนภา ภมะราภา)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 3854   31 มีนาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (อายุส ภมะราภา)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 3853   31 มีนาคม 2566   ขอทราบผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม คพร.จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3852   31 มีนาคม 2566   ขอทราบผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม คพร.จังหวัดอุตรดิตถ์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.3 / 3851   31 มีนาคม 2566   หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับผู้อำนวยการอำเภอ  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3850   31 มีนาคม 2566   แผนการดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ คพร.จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 3849   31 มีนาคม 2566   การขยายเวลาเบิกจ่ายโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.3 / 3848   31 มีนาคม 2566   การตรวจสอบกรณีมีเหตุสงสัยว่าคนต่างด้าวดำเนินการหลีกเลี่ยงกฎหมาย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0023.3 / 3847   31 มีนาคม 2566   รายงานการขออนุมัติแก้ไขรายการเงินจัดสรรของโครงการที่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3846   31 มีนาคม 2566   ขอปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ (สำริด,ดวงเดือน)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 3845   31 มีนาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (ศศมน)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 3844   31 มีนาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (ญาณิกา)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 3843   31 มีนาคม 2566   ขอให้รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3842   31 มีนาคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ปานวาด,ปิยวัฒน์)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 3841   31 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิสทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ และจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.4 / 3840   31 มีนาคม 2566   ขออนุมัติใช้งบประมาณส่วนที่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสารธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3839   31 มีนาคม 2566   หารือการรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005 / 3838   31 มีนาคม 2566   เชิญชวนการประกวดคลิปวีดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรเอกชน ทุกแห่ง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0009 / 3837   31 มีนาคม 2566   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.3 / 3836   30 มีนาคม 2566   ขอเชิญเป็นพิธีกร  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0002 / 3835   30 มีนาคม 2566   ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127