| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0023.4 / 3434   21 มีนาคม 2566   ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / 3433   21 มีนาคม 2566   รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 3432   21 มีนาคม 2566   การขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3431   21 มีนาคม 2566   ให้ข้าราชการพ้นจากการช่วยราชการ ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 3430   21 มีนาคม 2566   หารขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต00181 / 3429   21 มีนาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต00181 / 3428   21 มีนาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 3427   21 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังเครื่องเขียนอภิญญา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 3426   21 มีนาคม 2566   ขอนำส่งหลักฐานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0032 / 3425   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3424   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.4 / 3423   21 มีนาคม 2566   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต 0017.4 / 3422   21 มีนาคม 2566   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต 0009 / 3421   21 มีนาคม 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 3420   21 มีนาคม 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0006 / 3419   21 มีนาคม 2566   ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเป็นกรณีพิเศษ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0009 / 3418   21 มีนาคม 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.3 / 3417   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญเป็นพิธีกร  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / 3416   21 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / 3415   21 มีนาคม 2566   สรุปปัญหาความต้องการของราษฏรจากการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566  นายอำเภอตรอน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 3414   21 มีนาคม 2566   สรุปปัญหาความต้องการของราษฏรจากการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566  พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ / 3413   21 มีนาคม 2566   ขอมีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12)  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0016 / 3412   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "พาณิชย์...ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย" จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0016 / 3411   21 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "พาณิชย์...ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย" จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 00170.2 / 3410   21 มีนาคม 2566   การให้สัตยาบันรับรองการดำเนินการและการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021 / 3409   21 มีนาคม 2566   สรุปปัญหาราษฎรจากการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 3408   21 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบอาคารบ้านพักทางราชการที่มีลักษณะร้างไม่มีการใช้งานเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย  ผู้อำนวยการปฏิบัติการเดินรถภาค 3 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0005 / 3407   20 มีนาคม 2566   ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 8 ราย  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0025 / 3406   20 มีนาคม 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมการฝึกอบรม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.4 / 3405   20 มีนาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  พราว โปรดักส์แอนด์ แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.5 / 3404   20 มีนาคม 2566   แนวทางการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการประชาชนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  ปลัดจังหวัดอุตรดติถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.2 / 3403   20 มีนาคม 2566   การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.5/ / 3402   20 มีนาคม 2566   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำฯ กรณีเกษียณอายุราชการ ณ 30 กันยายน 2565  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1 / 3401   20 มีนาคม 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3400   20 มีนาคม 2566   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด  คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมการมีและใช้วัตถุระเบิด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2/ / 3399   20 มีนาคม 2566   การมอบอำนาจการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.3 / 3398   20 มีนาคม 2566   แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0011/ / 3397   20 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2566  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0018.3 / 3396   20 มีนาคม 2566   การสำรวจและรวบรวมข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  กค 0318.72/ / 3395   20 มีนาคม 2566   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  กค 0318.72/ / 3394   20 มีนาคม 2566   ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  อธิบดีกรมธนารักษ์  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต0023.2 / 3393   20 มีนาคม 2566   รายงานการอนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในนระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3392   20 มีนาคม 2566   การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ฯ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / 3391   20 มีนาคม 2566   การอนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3390   20 มีนาคม 2566   การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ฯ  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 3389   20 มีนาคม 2566   การขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงบึงยาวสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างวัด  นายณภัทรพงษ์ พงษ์เอม  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0005 / 3388   20 มีนาคม 2566   ขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0035 / 3387   20 มีนาคม 2566   การแก้ไขปัญหาที่ดินที่พักสงฆ์เทพมงคลทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0005/ว / 3386   20 มีนาคม 2566   การพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0030 / 3385   20 มีนาคม 2566   ขอให้ดำเนินคดีนายจ้างฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127