| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0011/ / 3584   24 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ปีงบประมาณ 2566  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 3583   24 มีนาคม 2566   รายงานผลการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย นายท้วม ธิจุ่ม  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 3582   24 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินโครงการสำคัญ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0005 / 3581   24 มีนาคม 2566   ขอส่งหนังสือแสดงความประสงค์ขอรับอุปการะคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.001 / 3580   24 มีนาคม 2566   แจ้งจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และบัญชีรายการก่อสร้าง  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ช. คอนสตรัคชั่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0035 / 3579   24 มีนาคม 2566   การเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3578   24 มีนาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) (สมศรี พูลเกษ)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0017.3 / 3577   24 มีนาคม 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.1/ว / 3576   24 มีนาคม 2566   การประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  บัญชีแจ้งท้ายหัวหน้าส่วนราชการ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0133.1/05/ / 3575   24 มีนาคม 2566   ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าร่วมประชุม  นางทัศนีย์ ปราบสมรชัย, นางวันวิสาข์ เกตุทิม, นายรุ่งเรือง กิกลิ้ง  รพ.สต.คุ้งตะเภา
  อต 0018.1 / 3574   24 มีนาคม 2566   การลงทะเบียนใช้งานระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหนัาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(2) / 3573   24 มีนาคม 2566   การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0033.001 / 3572   24 มีนาคม 2566   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 3571   24 มีนาคม 2566   อนุม้ติเปิดเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) เพื่อใช้ในส่วนราชการ  สาธารณสุขอำเภอท่าปลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.1 / 3570   24 มีนาคม 2566   ตรวจสอบสำนักงานช่างรังวัดเอกชน เดอะเซทอัพ มีงานรังวัดค้างดำเนินการอยู่หรือไม่  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 3569   24 มีนาคม 2566   ขอช่างสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่สำรวจวงรอบ - รายแปลงในเขตนิคมสหกรณ์พิชัย  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1/ / 3568   24 มีนาคม 2566   รายงานผลการจ้างคนพิการ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3567   24 มีนาคม 2566   ส่งเอกสารหนังสือรับทราบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 29 ราย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0005/ / 3566   23 มีนาคม 2566   ส่งเอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ  สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 3565   23 มีนาคม 2566   ขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.3 / 3564   23 มีนาคม 2566   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ปลัดกระทรวงการคลัง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / 3563   23 มีนาคม 2566   สรุปผลรายงานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน มีนาคม 2566)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1 / 3562   23 มีนาคม 2566   ได้รับควาามเดือดร้อนจากการเลี้ยงสุนัข  นางจรีรัตน์ เกตุทิพย์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3561   23 มีนาคม 2566   ร้องทุกข์บิดาได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3560   23 มีนาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำท่วมขังบ้าน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.1 / 3559   23 มีนาคม 2566   ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.2 / 3558   23 มีนาคม 2566   รายงานผลการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ผู้ใหญ่ทอง นางเมือง  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0008 / 3557   23 มีนาคม 2566   ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต0025 / 3556   23 มีนาคม 2566   ขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยใช้เงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฎิบัตินอกเวลาราชการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.2 / 3555   23 มีนาคม 2566   รายงานผลการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย นายเงิน เตชัย  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 3554   23 มีนาคม 2566   รายงานผลการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย นายหวัน ทังสี  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 3553   23 มีนาคม 2566   รายงานผลการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย นายสังข์ ทับเกษม  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0011 / 3552   23 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เลขาธิการส.ป.ก.  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0023.4 / 3551   23 มีนาคม 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 3550   23 มีนาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3549   23 มีนาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 3548   23 มีนาคม 2566   การอนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.2 / 3547   23 มีนาคม 2566   เร่งรัดการดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาล  เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0002 / 3546   23 มีนาคม 2566   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  บัญชเทียบจำนวนคนที่จะกะเรียก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 3545   23 มีนาคม 2566   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  บัญชีเทียบจำนวนคนที่จะเรียกได้ (คณะที่2)  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 3544   23 มีนาคม 2566   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  บัญชีเทียบจำนวนคนที่จะเรียกได้ (คณะที่ 1)  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0023.2 / 3543   23 มีนาคม 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 3542   23 มีนาคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  นายกเทศมนตรีตำบลตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3541   23 มีนาคม 2566   รายงานผลคดี  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / 3540   23 มีนาคม 2566   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ในการขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3539   23 มีนาคม 2566   การดำเนินการซ่อมแซมเครื่องบัตรคิวและจัดซื้อกระดาษพิมพ์บัตรคิวให้กับสำนักทะเบียนอำเภอ  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0004 / 3538   23 มีนาคม 2566   แจ้งผลการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แจ้งท้าย  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  กก 5115 / 3537   23 มีนาคม 2566   ขอส่งรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนฯ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115 / 3536   23 มีนาคม 2566   ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบัญชีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115 / 3535   23 มีนาคม 2566   ขอให้เปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบัญชีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  สรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127