| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0020.1 / 5461   28 พฤษภาคม 2567   ขอเบิกสิ่งของ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0031 / 5460   27 พฤษภาคม 2567   การประเมินผลเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานประกันสังคม  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต0034(3) / 5459   27 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดตลาด MIND "ยิ้ม พิมพ์ ใจ"  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0034(3) / 5458   27 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดตลาด MIND "ยิ้ม พิมพ์ ใจ"  นายกเทศมนตรีตำบลผาจุก  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0019.4 / 5457   27 พฤษภาคม 2567   การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.2 / 5456   27 พฤษภาคม 2567   การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2/ / 5455   27 พฤษภาคม 2567   การจัดกิจกรรม "นุ่งซิ่นกินทุเรียน ปี 67"  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 5454   27 พฤษภาคม 2567   การออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5453   27 พฤษภาคม 2567   การออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  สาธารณสุขอำเภอท่าปลา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5452   27 พฤษภาคม 2567   การออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าปลา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5451   27 พฤษภาคม 2567   การออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  นายอำท่าปลา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1/ / 5450   27 พฤษภาคม 2567   โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 5449   27 พฤษภาคม 2567   โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 5448   27 พฤษภาคม 2567   โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5447   27 พฤษภาคม 2567   หนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกำนัน  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5446   27 พฤษภาคม 2567   ใบอนุญาตค้าของเก่า ประจำปี พ.ศ. 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.5 / 5445   27 พฤษภาคม 2567   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 5444   27 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมประกวดรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลต้นแบบสัมมนาชีพ ประจำปี 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.3 / 5443   27 พฤษภาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 5442   27 พฤษภาคม 2567   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์  นายอำเภอ นายกเทศมนตรี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 5441   27 พฤษภาคม 2567   การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 5440   27 พฤษภาคม 2567   การขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ (ครู ข)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0025 / 5439   27 พฤษภาคม 2567   รายงานการจำแนกลักษณะของนักโทษเด็ดขาดฯ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0008 / 5438   27 พฤษภาคม 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗  อธิบดีกรมปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต0029.2/ / 5437   27 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต0021 / 5436   27 พฤษภาคม 2567   การติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.2 / 5435   27 พฤษภาคม 2567   การดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และ คทช.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0029.2/ว / 5434   27 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว  แจ้งท้าย  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0002 / 5433   27 พฤษภาคม 2567   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.2 / 5432   27 พฤษภาคม 2567   การมอบอำนาจในการดำเนินโครงการจัดทำป้าย Billboard ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้งบประมาณรายการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 5431   27 พฤษภาคม 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการจัดทำป้าย Billboard ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้งบประมาณรายการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / 5430   27 พฤษภาคม 2567   การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ (กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / 5429   27 พฤษภาคม 2567   การจัดทำหนังสือเนื่องในโอกสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษษ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / 5428   27 พฤษภาคม 2567   แจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาต  เจ้ภา คาราโอเกะ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5427   27 พฤษภาคม 2567   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0025 / 5426   27 พฤษภาคม 2567   ขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ(เพิ่มเติม)  คลังเขต 6  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 5425   27 พฤษภาคม 2567   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ..ลับแล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0133/12.2 / 5424   27 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมประชุม  สาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  รพ.สต.พระฝาง
  อต 0007 / 5423   27 พฤษภาคม 2567   เชิญประชุมประจำเดือน  นายอำเภอตรอน  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.5 / 5422   27 พฤษภาคม 2567   การศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / 5421   27 พฤษภาคม 2567   การศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0006/ว / 5420   27 พฤษภาคม 2567   การช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/2567 ของำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  แนบท้าย  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต0023.4 / 5419   27 พฤษภาคม 2567   ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อทำคำให้การแก้คำฟ้องเพิ่มเติม  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / 5418   27 พฤษภาคม 2567   ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / 5417   27 พฤษภาคม 2567   รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำเดือนมีนาคม 2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  กษ 0312.06 / 5416   27 พฤษภาคม 2567   แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท จ.จักรวาล 42 จำกัด  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
  อต 0033.005 / 5415   27 พฤษภาคม 2567   ขอส่งเช็คจากการบังคับคดี กรณีนายบุญทัน สำราญดี กระทำละเมิด  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.1 / 5414   27 พฤษภาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 6 (ปบถ.6)  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 5413   27 พฤษภาคม 2567   การมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0016 / 5412   27 พฤษภาคม 2567   ขอให้พิจารณาสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ  คลังเขต 6  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165