| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0006/ / 10146   6 กันยายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผุ้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต0018.1 / 10145   6 กันยายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัดฯ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 10144   6 กันยายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัดฯ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / 10143   6 กันยายน 2566   หารือกรณีหารหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 10142   6 กันยายน 2566   ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 10141   6 กันยายน 2566   การติดตามผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 10140   6 กันยายน 2566   ขอให้จัดการบ่อขยะริมคลองน้ำไหล หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะเฟือง  นายดลธรรม สิงห์เปรม  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 10139   6 กันยายน 2566   การประพฤติตนไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น  นายภิรมภ์ คงค  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0003 / 10138   6 กันยายน 2566   เชิญประชุมเร่งรัดการใช้งบประมาณ และชี้แจงการปฏิบติงานในระบบ New GFMLA Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0017.1 / 10137   6 กันยายน 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นางเจริญพร เมืองก่อ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 10136   6 กันยายน 2566   ขอให้ติดตามการออกโฉนดที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 10135   6 กันยายน 2566   แจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 10134   6 กันยายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นมูลสุกรรบกวน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 10133   6 กันยายน 2566   แจ้งเบาะแสสถานบันเทิงส่งเสียงดัง  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 10132   6 กันยายน 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นางสาวนิชธาวัลย์ แดงจีน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 10131   6 กันยายน 2566   ขอความช่วยเหลือด้านทันตกรรม  นายจักรกฤษณ์ เผือกมงคล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0013/ / 10130   6 กันยายน 2566   ขอความอนุเคราะห์สำรวจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0017.1 / 10129   6 กันยายน 2566   ร้องทุกข์ได้รับความเสียหายจากเพื่อนบ้านต่อเติมอาคาร  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 10128   6 กันยายน 2566   ขอส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทอำนวยการระดับสูง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.3 / 10127   5 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินการออกบัตรประจำตัวผู้ไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน ประจำเดือนสิงหาคม 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.5/ / 10126   5 กันยายน 2566   ส่งผลการประเมินพนักงานราชการ สนจ.อต. รอบ 2/2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1 / 10125   5 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10124   5 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10123   5 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10122   5 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10121   5 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10120   5 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10119   5 กันยายน 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 10118   5 กันยายน 2566   ขอส่งคำสั่งย้ายข้าราชการ (ชนกกาน+อิสรียา)  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 10117   5 กันยายน 2566   ขอส่งคำสั่งย้ายข้าราชการ (ชนกกาน+อิสรียา)  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 10116   5 กันยายน 2566   ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ขอเปลี่ยนชื่อ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1/ / 10115   5 กันยายน 2566   ขอส่งคำสั่งย้ายข้าราชการ (ชนกกาน+อิสรียา)  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  กค 0318.72/ / 10114   5 กันยายน 2566   การขอใช้ที่ราชพัสดุ ราย กรมการปกครอง  อธิบดีกรมธนารักษ์  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 10113   5 กันยายน 2566   ขออนุมัติเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 10112   5 กันยายน 2566   ขอส่งรายงานการนำฝากเงิรค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดินที่นำฝากคลังของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์และสาขา ประจำเดือน สิงหาคม 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 10111   5 กันยายน 2566   ส่งตั๋วรับจำนำ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 10110   5 กันยายน 2566   รายงานผลการพัฒนาจิตใจผู้ตองขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 10109   5 กันยายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการสินค้าเกษตรเชิงกลยุทธ์  นายอำเภอตรอน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0020.2 / 10108   5 กันยายน 2566   การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคำขอออกโฉนดที่ดินฯจากหลักฐาน ส.ค.1 ที่ค้างดำเนินการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 10107   5 กันยายน 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033 / 10106   5 กันยายน 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ (กัญญาภัค จึงมีลาภ)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033.101.2 / 10105   5 กันยายน 2566   ส่งสำเนาสัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033.101.2 / 10104   5 กันยายน 2566   ส่งสำเนาสัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1  ผอก.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจ.อุตรดิตถ์  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033.101.2 / 10103   5 กันยายน 2566   ส่งสำเนาสัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033.101.2 / 10102   5 กันยายน 2566   การแก้ไขสัญญาจ้าง  หจก.รัตนนาคะ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1/ / 10101   5 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา กรมที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2/ / 10100   5 กันยายน 2566   ติดตามเร่งรัดการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.2 / 10099   5 กันยายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0028 / 10098   5 กันยายน 2566   งบทดลองและค่าใช้จ่าย  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0018.1 / 10097   5 กันยายน 2566   การจัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการ ตื่น ฟื้น คืน ชีวิตสัมพันธ์)  หัวหน้าจิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11499 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230