| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.1 / 6860   2 กรกฏาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6859   2 กรกฏาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6858   2 กรกฏาคม 2567   แจ้งผลการดำเนินการ  นางสุภาณี นันตะเงิน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6857   2 กรกฏาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6856   2 กรกฏาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6855   2 กรกฏาคม 2567   ขอให้แก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนจากร้านอาหารชื่อ เสือดำ Black Tiger  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.2/ / 6854   2 กรกฏาคม 2567   ส่งแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 6853   2 กรกฏาคม 2567   ร้องทุกข์ปัญหาความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงดังรบกวน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6852   2 กรกฏาคม 2567   แจ้งผลการดำเนินการ  นายวินัย จ่าเหม็ง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.2/ / 6851   2 กรกฏาคม 2567   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2567  ประธานกรรมการ ฌ.ก.น. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 6850   2 กรกฏาคม 2567   ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้อินเทอร์เน็ตไม่อั้น  กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6849   2 กรกฏาคม 2567   ขอให้ตรวจสอบการตัดต้นไม้ริมถนน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.2 / 6848   2 กรกฏาคม 2567   โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดและขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.2/ / 6847   2 กรกฏาคม 2567   ส่งเงินได้รายเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำเดือน มิถุนายน 2567  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 6846   2 กรกฏาคม 2567   รายงานการโอนเงินค่าณาปนกิจสงเคราะห์ ของพนักงานราชการและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์  ประธานกรรมการ ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 6845   2 กรกฏาคม 2567   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2567  ประธานกรรมการ ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 6844   2 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินชายตลิ่ง  นายอำเภอทองแสนขัน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.1 / 6843   2 กรกฏาคม 2567   แจ้งอนุมัติโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อนุมัติครั้งที่ 11)  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.3 / 6842   2 กรกฏาคม 2567   โครงการอบรมขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)  คณะทำงานฯ (ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0022.4 / 6841   2 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการสำรวจข้อมูลเสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ตามแนวชายแดนของประเทศไทย (จังหวัดอุตรดิตถ์)  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0023.3 / 6840   2 กรกฏาคม 2567   ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 6839   2 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ 2551 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6838   2 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ประจำเดือน มกราคม 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0019.2 / 6837   2 กรกฏาคม 2567   การดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0018.3/ / 6836   2 กรกฏาคม 2567   หนังสือผ่านสิทธิ  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3/ / 6835   2 กรกฏาคม 2567   หนังสือผ่านสิทธิ  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6834   2 กรกฏาคม 2567   การดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 267-269 ปี2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022.5 / 6833   2 กรกฏาคม 2567   ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567  กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.1 / 6832   2 กรกฏาคม 2567   มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / 6831   2 กรกฏาคม 2567   การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0005/ / 6830   2 กรกฏาคม 2567   รายงานผลตามแบบประเมินผล(สคส.03) และ รายงานผลตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฯ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 6829   2 กรกฏาคม 2567   แบบขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  กรมกิจการสตรีและสภาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0018.1 / 6828   2 กรกฏาคม 2567   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 6827   2 กรกฏาคม 2567   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 6826   2 กรกฏาคม 2567   ส่งเอกสารขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ของผู้เกษียณอายุราชการปี 2567  คลังเขต 6  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0019.3 / 6825   2 กรกฏาคม 2567   การดำเนินงานโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหนุนเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดฯ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 6824   2 กรกฏาคม 2567   การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / 6823   2 กรกฏาคม 2567   ส่งคืนหลักประกันสัญญา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0033 / 6822   2 กรกฏาคม 2567   เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  วชิรญาณ์ ปันแดน  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 6821   2 กรกฏาคม 2567   เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  ขนิษฐา มีล้อม  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 6820   2 กรกฏาคม 2567   เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  เอกปวีณ์ ผุดผ่อง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 6819   2 กรกฏาคม 2567   เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว  ปาณิสรา ใจกัน)  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 6818   1 กรกฏาคม 2567   รายงานการเงินกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สป.พม.  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 6817   1 กรกฏาคม 2567   รายงานการเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์  สป.พม.  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 6816   1 กรกฏาคม 2567   ได้ดำเนิการจัดผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0  สป.พม.  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 6815   1 กรกฏาคม 2567   หนังสือรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 6814   1 กรกฏาคม 2567   สำรวจความต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยทุกเป้าหมายระดับจังหวัด  สป.พม.  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 6813   1 กรกฏาคม 2567   แบบรายงานตามแผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และรายงานการรับ-การจ่ายเงินกองทุน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.2 / 6812   1 กรกฏาคม 2567   การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 55 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 6811   1 กรกฏาคม 2567   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165