| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0014.3 / 2251   17 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย นายชม สมคุ้ม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0014.3 / 2250   17 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย นายไพทูล สุโน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2249   17 กุมภาพันธ์ 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2248   17 กุมภาพันธ์ 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2247   17 กุมภาพันธ์ 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / 2246   17 กุมภาพันธ์ 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 2245   17 กุมภาพันธ์ 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 2244   17 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญร่วมประชุมเตรียมการรับองคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ)  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 2243   17 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญร่วมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ / 2242   17 กุมภาพันธ์ 2566   การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 2241   17 กุมภาพันธ์ 2566   เชิญร่วมประชุมเตรียมการรับองคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.010 / 2240   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์,พิชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 2239   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเชิญประชุม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0017.3 / 2238   17 กุมภาพันธ์ 2566   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ กรณี ขอคัดถ่ายสำเนาหนังสือผลการ พิจารณาอุทธรณ์ความรับผิดทางละเมิดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 2237   17 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนราชการในสังกัดส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0010 / 2236   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งเอกสารการดำเนินคดีเพิ่มเติม  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0002 / 2235   17 กุมภาพันธ์ 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 2234   17 กุมภาพันธ์ 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.5 / 2233   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบประวัติการดำเนินการทางวินัย  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0020.1 / 2232   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขาย  กรมชลประทาน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 2231   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขาย  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0014.3/ / 2230   17 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งการออกหนังสืออนุญาตให้่นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืนที่ที่ได้รับอนุญาต  ผวจ.ชัยภูมิ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0019.4 / 2229   17 กุมภาพันธ์ 2566   โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / 2228   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2227   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2226   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2225   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้สั่งติดตามทหารหนีราชการ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0028 / 2224   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งสรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0033.001 / 2223   17 กุมภาพันธ์ 2566   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.5 / 2222   17 กุมภาพันธ์ 2566   การประชุมชี้แจงแนวทางการกำหนดค่ำเป้าหมายและการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการจัดคลินิก ให้คำปรึกษาดำเนินงาตามตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0014.1/ / 2221   17 กุมภาพันธ์ 2566   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.1/ / 2220   17 กุมภาพันธ์ 2566   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ผู้อำนายการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.1/ / 2219   17 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบแก่งโสภา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0009 / 2218   17 กุมภาพันธ์ 2566   ข้าราชการขอไปช่วยปฏิบัติราชการหรือย้ายไปตำแหน่งที่ว่างในจังหวัดพะเยา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 2217   17 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปี 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 2216   17 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานพื้นที่เป้าหมายโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 2215   17 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการเพิ่มจำนวนสินค้าในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0017.3 / 2214   16 กุมภาพันธ์ 2566   สรุปผลการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2566  กองคลัง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0025 / 2213   16 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งบัญชีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1 / 2212   16 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 2211   16 กุมภาพันธ์ 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0018.1 / 2210   16 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินดครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 2209   16 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2566  กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0018.1 / 2208   16 กุมภาพันธ์ 2566   การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย  นางสาว ลอง ที บี ทวย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ / 2207   16 กุมภาพันธ์ 2566   นางสาว ลอง ที บี ทวย ขอถือสัญชาติไทยตามสามี  คณะทำงานสัมภาษณ์ สังเกตพฤติการณ์และทดสอบความรู้ภาษาไทยของผู้ยื่รนคำขอที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.001 / 2206   16 กุมภาพันธ์ 2566   ส่งคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลพิชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0017.3 / 2205   16 กุมภาพันธ์ 2566   คำขอมีบัตรข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ  กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.2 / 2204   16 กุมภาพันธ์ 2566   ตอบรับโอนเงินนอกงบประมาณ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 2203   16 กุมภาพันธ์ 2566   ตอบรับโอนเงินนอกงบประมาณ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(2) / 2202   16 กุมภาพันธ์ 2566   การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73