| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0002 / 1348   29 มกราคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1347   29 มกราคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1346   29 มกราคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1345   29 มกราคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1344   29 มกราคม 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1343   29 มกราคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1342   29 มกราคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1341   29 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1340   29 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1339   29 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไคโกะอุดรธานี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1338   29 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1337   29 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1336   29 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1335   29 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1334   29 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1333   29 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1332   29 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1331   29 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1330   29 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1329   29 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองแพร่  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1328   29 มกราคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0019.2 / 1327   29 มกราคม 2567   การประกวดร้านงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2/ / 1326   29 มกราคม 2567   การปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0002 / 1325   29 มกราคม 2567   แจ้งผลการตรวจสอบภูมิลำเนาทหาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0017.2 / 1324   29 มกราคม 2567   การปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2/ / 1323   29 มกราคม 2567   การปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0002 / 1322   29 มกราคม 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1321   29 มกราคม 2567   ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 1320   29 มกราคม 2567   ขอปรับยอดใบนำฝากเงิน (Pay-in Slip)  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / 1319   29 มกราคม 2567   แจ้งเกษตรกรเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพื่อความยั่งยืน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0030 / 1318   29 มกราคม 2567   ส่งบันทึกคำให้การลูกจ้าง  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุลบุรี  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0033.001 / 1317   29 มกราคม 2567   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.1 / 1316   29 มกราคม 2567   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1315   29 มกราคม 2567   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1314   29 มกราคม 2567   การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือนธันวาคม 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1313   29 มกราคม 2567   ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1312   29 มกราคม 2567   ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1311   29 มกราคม 2567   ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0033 / 1310   29 มกราคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.สทธิพร หอมชื่น  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 1309   29 มกราคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายสมเจต ชัยเจริญ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0028/ / 1308   29 มกราคม 2567   ขอส่งแบบคำร้องขอเงินเยียวยาแรงงานไทยฯลฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน(สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ))  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0002 / 1307   29 มกราคม 2567   ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1306   29 มกราคม 2567   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1305   29 มกราคม 2567   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0028/ / 1304   29 มกราคม 2567   ขอส่งบันทึกข้อตกลงการปฎิบัติบัติราชการ แบบประเมินฯลฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0033.001 / 1303   29 มกราคม 2567   หนังสือรับรอง นางสาวอัญชลี หน่อคำ  นางสาวอัญชลี หน่อคำ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 1302   29 มกราคม 2567   การพิจารณายกเลิกการอนุญาตให้เข้ารับการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1301   29 มกราคม 2567   ผู้ต้องขังขออนุญาตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 1300   29 มกราคม 2567   รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 1299   29 มกราคม 2567   ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 5398 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108