| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / 7160   26 มิถุนายน 2566   รายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 55 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 7159   26 มิถุนายน 2566   แจ้งตรวจสอบโครงการครบกำหนดสัญญาและตรวจสอบที่อยู่เพื่อเตรียมส่งหนังสือทวงถาม  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 7158   26 มิถุนายน 2566   แจ้งตรวจสอบโครงการครบกำหนดสัญญาและตรวจสอบที่อยู่เพื่อเตรียมส่งหนังสือทวงถาม  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 7157   26 มิถุนายน 2566   แจ้งตรวจสอบโครงการครบกำหนดสัญญาและตรวจสอบที่อยู่เพื่อเตรียมส่งหนังสือทวงถาม  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 7156   26 มิถุนายน 2566   แจ้งตรวจสอบโครงการครบกำหนดสัญญาและตรวจสอบที่อยู่เพื่อเตรียมส่งหนังสือทวงถาม  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 7155   26 มิถุนายน 2566   แจ้งตรวจสอบโครงการครบกำหนดสัญญาและตรวจสอบที่อยู่เพื่อเตรียมส่งหนังสือทวงถาม  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 7154   26 มิถุนายน 2566   แจ้งตรวจสอบโครงการครบกำหนดสัญญาและตรวจสอบที่อยู่เพื่อเตรียมส่งหนังสือทวงถาม  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 7153   26 มิถุนายน 2566   แจ้งตรวจสอบโครงการครบกำหนดสัญญาและตรวจสอบที่อยู่เพื่อเตรียมส่งหนังสือทวงถาม  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0008 / 7152   26 มิถุนายน 2566   โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 7151   26 มิถุนายน 2566   แจ้งตรวจสอบโครงการครบกำหนดสัญญาและตรวจสอบที่อยู่เพื่อเตรียมส่งหนังสือทวงถาม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต.0017.5 / 7150   26 มิถุนายน 2566   การขอรับบำเหน็จบำนาญ  คลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0016.2/ / 7149   26 มิถุนายน 2566   การใช้เงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 7148   26 มิถุนายน 2566   การอนุมัติโครงการการจัดทำสื่อวีดีทัศประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อุตรดิตถ์  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 7147   26 มิถุนายน 2566   การอนุมัติโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาอำเภอพิชัย  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / 7146   26 มิถุนายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินโครงการสำคัญ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0019.4 / 7145   26 มิถุนายน 2566   การแก้ไขและให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 7144   26 มิถุนายน 2566   การแก้ไขและให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รอบการประเมินที่ 1 (1 เมษายน 2566)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 7143   26 มิถุนายน 2566   ขอคัดทะเบียนราษฎร์  ปลัดจังหวัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.3 / 7142   26 มิถุนายน 2566   ส่งเงินจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3- 4 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ว / 7141   26 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0028 / 7140   26 มิถุนายน 2566   ขอส่งสรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประเดือนมิถุนายน 2566  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 7139   26 มิถุนายน 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการศึกษา (ณัฐสิทธิ์)  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 7138   26 มิถุนายน 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการศึกษา (เฉลิมชนม์)  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 7137   26 มิถุนายน 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการศึกษา (พุฒิพงศ์)  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 7136   26 มิถุนายน 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการศึกษา (โชษิตา)  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 7135   26 มิถุนายน 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการศึกษา (ปริญญ์)  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต.0017.5 / 7134   26 มิถุนายน 2566   รายงานผลการประชุมและการลงพื้นที่ติดตามโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0007 / 7133   26 มิถุนายน 2566   การอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จัจับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0020.1 / 7132   26 มิถุนายน 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ร้าน โอ อาร์ เซอร์วิส (โดยนายรุ่งโรจน์ พลเสน)  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.5 / 7131   26 มิถุนายน 2566   ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 และข้อเสนอแนะเพื่อส่งสัญญาณล่วงหน้า (Early Warning)  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0022 / 7130   26 มิถุนายน 2566   ส่งข้อมูลจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า (kWh) ประจำเดือน มิถุนายน 2566  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0005 / 7129   26 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566  สาธารณสุขอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 7128   26 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566  สาธารณสุขอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.2 / 7127   26 มิถุนายน 2566   การเดินทางไปศึกษาดูงานและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005 / 7126   26 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566  สาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  รง 0487 / 7125   26 มิถุนายน 2566   ให้ข้าราชการรายงานตัว  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  รง 0487 / 7124   26 มิถุนายน 2566   ให้ข้าราชการรายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  อต0025 / 7123   26 มิถุนายน 2566   ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  น.ส.สุรีย์พร ใจอ่อน  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 7122   26 มิถุนายน 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0023.5 / 7121   26 มิถุนายน 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 7120   26 มิถุนายน 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / 7119   26 มิถุนายน 2566   การมอบเกียรติบัตรการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประจำปี 2566  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.5 / 7118   26 มิถุนายน 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุ ตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 7117   26 มิถุนายน 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุ ตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005 / 7116   26 มิถุนายน 2566   แจ้งรายชื่อผู้รับเข็มพระราชทานเฉพาะกิจ ประจำปี 2566  ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.010 / 7115   26 มิถุนายน 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0019.2 / 7114   26 มิถุนายน 2566   โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 7113   26 มิถุนายน 2566   ขอส่งคำสั่ง เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ชุด  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 7112   23 มิถุนายน 2566   การอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบบุรณาการ งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7111   23 มิถุนายน 2566   การอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบบุรณาการ งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225