| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0033.101.2 / 6094   29 พฤษภาคม 2566   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญยาจ้างการก่อสร้างอาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้นฯ (ครั้งที่ 3)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033.101.2 / 6093   29 พฤษภาคม 2566   ข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0011/ว / 6092   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต.0023.5 / 6091   29 พฤษภาคม 2566   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0020.1 / 6090   29 พฤษภาคม 2566   รายงานขอซื้อ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 6089   29 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / 6088   29 พฤษภาคม 2566   การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 6087   29 พฤษภาคม 2566   การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำน่าน  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0014.3/ / 6086   29 พฤษภาคม 2566   กรมชลประทาน ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ  นายธนารักษ์ ต่อสกุล  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0017.2 / 6085   29 พฤษภาคม 2566   การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำน่าน  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0014.3/ / 6084   29 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่าบริเวณ สนง.ตำรวจแห่งชาติฯ  ผู้กำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 31  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 6083   29 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่าบริเวณ สนง.ตำรวจแห่งชาติฯ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0023.2 / 6082   29 พฤษภาคม 2566   หารือการรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 6081   29 พฤษภาคม 2566   การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 6080   29 พฤษภาคม 2566   อัตราค่าเช่ารถประจำตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีปริมาตรกระบอกสูบเกิน 2,000 ซีวี  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 6079   29 พฤษภาคม 2566   การขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 6078   29 พฤษภาคม 2566   การกำหนดผู้ให้ความเห็นชอบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 6077   29 พฤษภาคม 2566   การออกประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0010 / 6076   29 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเก็บวัสดุสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต.0023.5 / 6075   29 พฤษภาคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / 6074   29 พฤษภาคม 2566   การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0023.6 / 6073   29 พฤษภาคม 2566   แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 6072   29 พฤษภาคม 2566   สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ไตรมาสที่ 4 )  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 6071   29 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งที่ปรึกษา, คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด "อบจ.อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 6070   29 พฤษภาคม 2566   หารือการรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.6 / 6069   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่วงปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ 5/2566  นอภ อบจ ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / 6068   29 พฤษภาคม 2566   ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / 6067   29 พฤษภาคม 2566   ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6066   29 พฤษภาคม 2566   การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อรองรับและเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่ รถไฟทางคู่ สายปากน้ำโพ - เด่นชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6065   29 พฤษภาคม 2566   การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อรองรับและเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่ รถไฟทางคู่ สายปากน้ำโพ - เด่นชัย  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6064   29 พฤษภาคม 2566   การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อรองรับและเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่ รถไฟทางคู่ สายปากน้ำโพ - เด่นชัย  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 6063   29 พฤษภาคม 2566   การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อรองรับและเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่ รถไฟทางคู่ สายปากน้ำโพ - เด่นชัย  อธิบดีกรมการขนส่งทางราง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / 6062   29 พฤษภาคม 2566   การผลักดันโครงการวางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าสู่ตำบลวังดิน  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.3/ / 6061   29 พฤษภาคม 2566   แบบรายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0021 / 6060   29 พฤษภาคม 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย(ภัยแล้ง)  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / 6059   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6058   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6057   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6056   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6055   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6054   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.101.6 / 6053   29 พฤษภาคม 2566   ขออนุมัติใช้เงินบำรุง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต.0023.5 / 6052   29 พฤษภาคม 2566   การจัดสรรเงินภาษีธูรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือน เมษายน 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / 6051   29 พฤษภาคม 2566   ขอส่งคืนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.2 / 6050   29 พฤษภาคม 2566   หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับจัดสรรเงินอุดหนุนการส่งเสริมวินัยการออม ประจำปี 2566  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.012 / 6049   29 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเยี่ยมผู้ป่วยในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 10)  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / 6048   29 พฤษภาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6047   29 พฤษภาคม 2566   ขอให้ตัดต้นไม้เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตราย  นายละมาย เสวันนา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.3 / 6046   29 พฤษภาคม 2566   การจัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาล  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.1 / 6045   29 พฤษภาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบที่มาของน้ำซึมจากใต้ดิน  นางกันติยา เป็นมงคล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 10944 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219