| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.1 / 3792   5 เมษายน 2567   รายงานการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 3791   5 เมษายน 2567   การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ไปพลางก่อน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0034(1) / 3790   5 เมษายน 2567   กำหนดวันปิดหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลฤดุกาลผลิตปี 2566/2567  เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 3789   5 เมษายน 2567   โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยที่ดินปันสุข  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3788   5 เมษายน 2567   ขอส่งรายงานการนำฝากเงินค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดินที่นำฝากคลังของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ และสาขา ประจำเดือน มีนาคม 2567  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2/ / 3787   5 เมษายน 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 3786   5 เมษายน 2567   จัดส่งแบบตอบรับร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น  อธีบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.2/ / 3785   5 เมษายน 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 3784   5 เมษายน 2567   รายงานสรุปผลการใช้งานอุปกรณ์เครื่องิ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 3783   5 เมษายน 2567   รายงานผลการดำเนินงานและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ประจำเดือน มกราคม 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 3782   5 เมษายน 2567   การดำเนินการยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่งอในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.4 / 3781   5 เมษายน 2567   การเร่งรัดการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของวัดวาอาราม  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 3780   5 เมษายน 2567   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.4 / 3779   5 เมษายน 2567   เร่งรัดการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของวัดวาอาราม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ผ่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์)  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 3778   5 เมษายน 2567   แจ้งผลการดำเนินการ  นายสว่าง โมอารักษ์ และพวก  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 3777   5 เมษายน 2567   รายงานอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับสนุบสนุนจาก สน.อส.  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.4 / 3776   5 เมษายน 2567   เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินวัดร้างตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินของกรมที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 3775   5 เมษายน 2567   การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง  นางสาวจินตนา คำปล้อง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 3774   5 เมษายน 2567   รายงานป่าไม้รอบเดือน  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 3773   5 เมษายน 2567   แจ้งผลการดำเนินการ  นางสาววิภารัตน์ หิรัญพฤกษ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0014.3 / 3772   5 เมษายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าคาย ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าคายและใช้ประโยชน์อย่างอื่น ท้องที่ตำบลป่าคาย อำเภอทองเเสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 15 ไร่ 0 งาน 00 ตารางวา  นายธนกฤต แสงสาย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3 / 3771   5 เมษายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าคาย ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคายและใช้ประโยชน์อย่างอื่น ท้องที่ตำบลนาป่าคาย อำเภอทองเเสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 15 ไร่ 0 งาน 00 ตารางวา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  0017.1 / 3770   5 เมษายน 2567   ได้รับความเดือดร้อนจาการที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงเรียกเก็บค่าน้ำประปาเกินจริง  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0014.3 / 3769   5 เมษายน 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าคาย ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าคายและใช้ประโยชน์อย่างอื่น ท้องที่ตำบลป่าคาย อำเภอทองเเสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 15 ไร่ 0 งาน 00 ตารางวา  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0020.1 / 3768   5 เมษายน 2567   รายงานข้อมุลตามแบบรายงานจำนวนเรื่องนิติบุคคลขอรับบริการจดทะเบียนและนิติกรรมฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0021 / 3767   5 เมษายน 2567   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm2.5))  อธิบดีกรมป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.1 / 3766   5 เมษายน 2567   การรายงานผลดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมที่ดินฉบับที่สอง พ.ศ. 2566-2570  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 3765   5 เมษายน 2567   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3764   5 เมษายน 2567   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3763   5 เมษายน 2567   แจ้งผลการดำเนินการ  นายสมชาย พรมเกษา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3762   5 เมษายน 2567   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  หัวหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3761   5 เมษายน 2567   แจ้งผลการดำเนินการ  นายปัณมนัส ทรัพย์เกรียงเดช  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3760   5 เมษายน 2567   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 3759   5 เมษายน 2567   การแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3758   5 เมษายน 2567   การแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 3757   4 เมษายน 2567   แผนปฏิบัติการด้านสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2567  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0020.1 / 3756   4 เมษายน 2567   การปรับปรุงบัญชีรายได้รอการรับรู้(สินทรัพย์รับบริจาค)  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 3755   4 เมษายน 2567   การตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ Krungthai Corporate Online  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 3754   4 เมษายน 2567   รายงานการดำเนินงานปฏิบัติราชการตามมาตรการฯ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 3753   4 เมษายน 2567   ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 3752   4 เมษายน 2567   ประเมินผการปฏิบัติงานองพนักงานกองทุนฯ กสจ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0017.3 / 3751   4 เมษายน 2567   ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  หัวหน้าสำนักงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.5/ / 3750   4 เมษายน 2567   รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เลขาธิการ ก.พ.ร.  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0025 / 3749   4 เมษายน 2567   รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาและนันทนาการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 3748   4 เมษายน 2567   รายงานผลการเข้าใช้บริการของสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 3747   4 เมษายน 2567   ขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่ตำบลขุนฝาง  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0031 / 3746   4 เมษายน 2567   เตือนให้ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนตรวัฒน์ โฮลติ้ง จำกัด  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต0031 / 3745   4 เมษายน 2567   เตือนให้ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  พบลับแล  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต0031 / 3744   4 เมษายน 2567   เตือนให้ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  นายวัชรพงษ์ โลกเลื่อง  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต0017.5/ / 3743   4 เมษายน 2567   รายงานสรุปผลการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2566  เลขาธิการ ก.พ.  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 4093 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82