| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0018.3/ / 7921   18 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 7920   18 กรกฏาคม 2567   การดำเนินโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2567  สิบเอกธันวา คำปัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033/ / 7919   18 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0018.1 / 7918   18 กรกฏาคม 2567   การดำเนินโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2567  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033/ / 7917   18 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 7916   18 กรกฏาคม 2567   แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองและผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / 7915   18 กรกฏาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์รายชื่อบุคลากรร่วมเป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033/ / 7914   18 กรกฏาคม 2567   ส่งประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0017.2 / 7913   18 กรกฏาคม 2567   ขออนุมัติโครงการตามแผนปฎิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0021/ / 7912   18 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 7911   18 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.3 / 7910   17 กรกฏาคม 2567   แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถฯ  คณะทำงานฯ ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 7909   17 กรกฏาคม 2567   ขอส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 7908   17 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญให้มาเสนอราคา  ร้านเอ็นจอยป้ายโฆษณา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 7907   17 กรกฏาคม 2567   ผลการพิจารณาของดดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0006 / 7906   17 กรกฏาคม 2567   การช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/2567 ของอำภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0019.4 / 7905   17 กรกฏาคม 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 7904   17 กรกฏาคม 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.4 / 7903   17 กรกฏาคม 2567   ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง ศูนย์สารภีร์ที่สาธารณประโยชน์  นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.4 / 7902   17 กรกฏาคม 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0025 / 7901   17 กรกฏาคม 2567   รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.4 / 7900   17 กรกฏาคม 2567   แบบพิมพ์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสุญหาย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0035 / 7899   17 กรกฏาคม 2567   วัดเกษจจิตตาราม ขอปรับลดค่าเช่าในการนัดทำสัญญาที่ดินฯ  เจ้าอาวาสวัดเกษมจิตตตาราม  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 7898   17 กรกฏาคม 2567   วัดเกษจจิตตาราม ขอปรับลดค่าเช่าในการนัดทำสัญญาที่ดินฯ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0014.3 / 7897   17 กรกฏาคม 2567   ขอขึ้นทะเบียนตราและรับรองตรา  นายลำทวน สิทธินัน  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0019.4 / 7896   17 กรกฏาคม 2567   การแก้ไขและให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ / 7895   17 กรกฏาคม 2567   อนุมัติคุณสมบัติการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นางสาวนาฎสุดา จุลเกตุ และนายเพ็ญ จุลเกตุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.001 / 7894   17 กรกฏาคม 2567   แจ้งให้แก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ 3)  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ช. คอนสตรัคชั่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0007 / 7893   17 กรกฏาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0033.010 / 7892   17 กรกฏาคม 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 7891   17 กรกฏาคม 2567   รายงานจำนวนเงินบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.010 / 7890   17 กรกฏาคม 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0025 / 7889   17 กรกฏาคม 2567   ส่งรายงานการเงินผลพลอยได้ประกอบการบันทึกลงในระบบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 7888   17 กรกฏาคม 2567   ส่งงบเดือนเงินผลพลอยได้  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0007 / 7887   17 กรกฏาคม 2567   ขอสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำในการจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7886   17 กรกฏาคม 2567   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.1 / 7885   17 กรกฏาคม 2567   การโอนเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ / 7884   17 กรกฏาคม 2567   ขอส่งแบบรายงานผลการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1/ / 7883   17 กรกฏาคม 2567   การออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7882   17 กรกฏาคม 2567   การออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.2 / 7881   17 กรกฏาคม 2567   การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP  OTOP Trader จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0035 / 7880   17 กรกฏาคม 2567   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 7879   17 กรกฏาคม 2567   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 7878   17 กรกฏาคม 2567   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 7877   17 กรกฏาคม 2567   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  เจ้าคณะอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.2 / 7876   17 กรกฏาคม 2567   ขอส่งรายละเอียดรายการรหัสงบประมาณ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0035 / 7875   17 กรกฏาคม 2567   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  เจ้าคณะอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 7874   17 กรกฏาคม 2567   ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  นางคำหล้า ดวงสุภา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7873   17 กรกฏาคม 2567   แต่งตั้งสารวัตรกำนัน  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 7872   17 กรกฏาคม 2567   การออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8224 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165