| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.1 / 3301   16 มีนาคม 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมชุดอุปกรณ์เปิด-ปิดประตูฯ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / 3300   16 มีนาคม 2566   ขอเชิญประชุมบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าสับปะรดระดับเขต ครั้งที่ 2/2566  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0028 / 3299   16 มีนาคม 2566   ขอส่งแบบรายงานผลการสำรวจข้อมูลฯ  กองเศรษฐกิจการแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0022 / 3298   16 มีนาคม 2566   การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0032 / 3297   16 มีนาคม 2566   รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0025 / 3296   16 มีนาคม 2566   ขอส่งรายงานการประเมินผลตัวชชี้วัดสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน 5 ด้านสำหรับผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0004 / 3295   16 มีนาคม 2566   โครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One Local Experience)  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0018.1 / 3294   16 มีนาคม 2566   สารวัตรกำนันขอลาออกจากตำแหน่ง  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 3293   16 มีนาคม 2566   รายงานผลการเข้าใช้บริการของสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0021(ศปถจ)/ / 3292   16 มีนาคม 2566   การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 3291   16 มีนาคม 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 3290   16 มีนาคม 2566   ิซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานสถานธนานุบาลมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3289   16 มีนาคม 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25666  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.1 / 3288   16 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 3287   16 มีนาคม 2566   การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 3286   16 มีนาคม 2566   ส่งตัวอย่างลายมือชื่อและดวงตราประจำตำแหน่งานายทะเบียนท้องที่ และแบบลงทะเบียน ผู้ปฎิบัติงาน e-DOPA License  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 3285   16 มีนาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) (นางบำรุง คล้ายแก้วสกุล)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0010 / 3284   16 มีนาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ ประจำปี 2565 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0033.001 / 3283   16 มีนาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / 3282   16 มีนาคม 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัข  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.3 / 3281   16 มีนาคม 2566   การรายงานผลการปฏิบัติในการป้องกัน สกัดกั้น ปราบปรามฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 3280   16 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 3279   16 มีนาคม 2566   รายงานผลการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 3278   16 มีนาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2 / 3277   16 มีนาคม 2566   การชำระเงินสงเคราะหืศพ ฌปค.  ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 3276   16 มีนาคม 2566   ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / 3275   16 มีนาคม 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0035 / 3274   16 มีนาคม 2566   ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการอบรม โครงการวัดสีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.1 / 3273   16 มีนาคม 2566   ร้องเรียนความเดือดร้อนจากปัญหาฝุ่นละออง  คุณมัสยา บุ๙คีลย์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3272   16 มีนาคม 2566   ร้องทุกข์ขอให้ตรวจสอบราคาสินค้าทางการเกษตรและมาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัด  พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3271   16 มีนาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3270   16 มีนาคม 2566   ร้องทุกข์ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 3269   16 มีนาคม 2566   ขอความช่วยเหลือในการหาทางระบายน้ำ  ร้อยโท ทานิน วัชรพุทธ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.5 / 3268   16 มีนาคม 2566   ข้าราชการอรับบำนาญ และบำเหน็จดำรงชีพ  คลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.1 / 3267   16 มีนาคม 2566   รายงานการแก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 3266   16 มีนาคม 2566   การสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากกรอบวงเงินของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0025 / 3265   16 มีนาคม 2566   รายงานจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0014.3/ / 3264   16 มีนาคม 2566   นางลาวัลย์ ภาคภูมิ ขออนุญาตเพิ่มวัตถุประสงค์  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 3263   16 มีนาคม 2566   หจก พีเจ กรีน พาวเวอร์ขอรับใบอนุยาต ตั้งโรงงานแปรรูปไม้  ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 3262   16 มีนาคม 2566   หจก พีเจ กรีน พาวเวอร์ขอรับใบอนุยาต ตั้งโรงงานแปรรูปไม้  อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 3261   16 มีนาคม 2566   หจก พีเจ กรีน พาวเวอร์ขอรับใบอนุยาต ตั้งโรงงานแปรรูปไม้  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0022 / 3260   16 มีนาคม 2566   ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  กองแผนงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 3259   16 มีนาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และกำหนดราคาขั้นต่ำ  คณะกรรมการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 3258   16 มีนาคม 2566   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขายโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี เดือน กุมภาพันธ์ 2566  กรมชลประทาน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 3257   16 มีนาคม 2566   ขอส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอแบ่งขายโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี เดือน กุมภาพันธ์ 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0033.306 / 3256   16 มีนาคม 2566   ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด  โรงพยาบาลพิชัย
  อต0025 / 3255   16 มีนาคม 2566   ส่งบัญชีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0033.306 / 3254   16 มีนาคม 2566   ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด  โรงพยาบาลพิชัย
  อต 0005/ / 3253   16 มีนาคม 2566   ชี้แจงการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ครั้งที่ 1/2566  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.2 / 3252   15 มีนาคม 2566   ข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าได้ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73