| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต.0023.5 / 11196   29 กันยายน 2566   การตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 11195   29 กันยายน 2566   การขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 11194   29 กันยายน 2566   การขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 11193   29 กันยายน 2566   การแต่งตั้งอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 75  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 11192   29 กันยายน 2566   การแต่งตั้งอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 75  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033 / 11191   29 กันยายน 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 11190   29 กันยายน 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 11189   29 กันยายน 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (ภูรวัฒ)  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพขร  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 11188   29 กันยายน 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ(ภฺริวัฒ)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11187   29 กันยายน 2566   รายงานผลการใช้อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณอุปกรณ์สื่อสารในรอบ 6 เดือนหลัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 11186   29 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0029.1/ / 11185   29 กันยายน 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(เฉพาะราย)และบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่มาช่วยราชการ  อธิบดีกรมการจัดหางาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต0032 / 11184   29 กันยายน 2566   สรุปประเด็นการประชุมกลุ่มเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0004 / 11183   29 กันยายน 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0005 / 11182   29 กันยายน 2566   ขอส่งแบบรายงานการดำเนินงานกับลูกหนี้กองทุน พก  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0028 / 11181   29 กันยายน 2566   ขอส่งรายงานความพึงพอใจ  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028 / 11180   29 กันยายน 2566   ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0025 / 11179   29 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปะ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 11178   29 กันยายน 2566   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2566  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0025 / 11177   29 กันยายน 2566   ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11176   29 กันยายน 2566   รายงานการจ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเป็นรางวัล  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0029.1/ / 11175   29 กันยายน 2566   การจ้างลูกจ้างชั่วคราว  อธิบดีกรมการจัดหางาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต0025 / 11174   29 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบตัวชี้วัดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11173   29 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบตัวชี้วัดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 11172   29 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบตังชี้วัดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0018.1/ / 11171   29 กันยายน 2566   การแต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนนายอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / 11170   29 กันยายน 2566   หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 11169   29 กันยายน 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  อำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / 11168   29 กันยายน 2566   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาท และเชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  พระราชวชิรากร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 11167   29 กันยายน 2566   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาท และเชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  พระครูพิศาลจริยธรรม เจ้าอาวาสวัดวังกะพี้  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 11166   29 กันยายน 2566   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาท และเชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  พระวินัยสาทร เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 11165   29 กันยายน 2566   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาท และเชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  พระครูโฆสิตธรรมพินิต เจ้าอาวาสวัดท้องลับแล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 11164   29 กันยายน 2566   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาท และเชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  พระมหามงคล กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดธรรมาธิปไตย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 11163   29 กันยายน 2566   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาท และเชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  พระศรีปริยัติวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0005 / 11162   29 กันยายน 2566   ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0023.5 / 11161   29 กันยายน 2566   ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบดำเนินงาน  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033 / 11160   29 กันยายน 2566   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ญาณิศา ขำคง)  อธิบดีกรมสรรพากร  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 11159   29 กันยายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอตรอน  นายอำเภอตรอน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0028/ / 11158   29 กันยายน 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0033 / 11157   29 กันยายน 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.สุวิชชา ธำรงโชติ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0019.4(อกส.จ.)/ / 11156   29 กันยายน 2566   การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005 / 11155   29 กันยายน 2566   ขอส่งเอกสารแบบสรุปโครงการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0021 / 11154   29 กันยายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)  มทบ.35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 11153   29 กันยายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 11152   29 กันยายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 11151   29 กันยายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 11150   29 กันยายน 2566   ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 11149   29 กันยายน 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0031 / 11148   29 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0028 / 11147   29 กันยายน 2566   ขอส่งรายงานผลการติดตามผลของประชาชน  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11499 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230