| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005 / 10243   7 กันยายน 2566   เรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีวิชาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 10242   7 กันยายน 2566   ขอส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมเงินอุดหนุนจัดซื้ออาหารและสื่อพัฒนาการเด็ก  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.010 / 10241   7 กันยายน 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 10240   7 กันยายน 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 10239   7 กันยายน 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 70 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.2 / 10238   7 กันยายน 2566   แบบแจ้งงดเบิกเบี้ยหวัด บำนาญ บำเหน็จรายเดือน และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  กรมบัญชีกลาง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 10237   7 กันยายน 2566   การขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ ประจำปี 2566  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0033.101.1 / 10236   7 กันยายน 2566   ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7/2566 ลว 4 กค 66  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  กษ 0312.06 / 10235   7 กันยายน 2566   ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท จ.จักรวาล 42 จำกัด  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 10234   7 กันยายน 2566   การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 10233   7 กันยายน 2566   ขอให้เพิกถอนคำสั่งงดการจดทะเบียนในโฉนดที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0033 / 10232   7 กันยายน 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0008 / 10231   7 กันยายน 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติเพิ่ม  คลังเขต 6  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต0008 / 10230   7 กันยายน 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติเพิ่ม  คลังเขต 6  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต0008 / 10229   7 กันยายน 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติเพิ่ม  คลังเขต 6  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต0033 / 10228   7 กันยายน 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (นายวสันต์ ธีรจางคพิชัย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 10227   7 กันยายน 2566   ขอเสนอให้ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0033 / 10226   7 กันยายน 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน (นส.มารินทร์ พลขันธ์)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต.0023.5 / 10225   7 กันยายน 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 10224   7 กันยายน 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 10223   7 กันยายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองและเสียงดังรบกวน  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 10222   7 กันยายน 2566   รายงานข้อมุลตามแบบรายงานจำนวนเรื่องนิติบุคคลขอรับบริการจดทะเบียนและนิติกรรมฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0033 / 10221   7 กันยายน 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ(นายสมเจตน์ ชัยเจริญ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0010 / 10220   7 กันยายน 2566   การรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0023.4 / 10219   7 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 10218   7 กันยายน 2566   รายงานโครงการให้บริการประชาชนผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพโดยไม่มีีคิวเพื่อฉลอง 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.4 / 10217   7 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  ประธานสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 10216   7 กันยายน 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการมอบรางวัลผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น ประจำปี 2566 ให้กับวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2566  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 10215   7 กันยายน 2566   กำชับและเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้เสร็จทุกเรื่อง และบันทึกข้อมูลลงในระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เป็นปัจจุบัน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033 / 10214   7 กันยายน 2566   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (วรัชญา ใจคำ)  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 10213   7 กันยายน 2566   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (อัญชิสา สังบัวแก้ว)  อธิบดีกรมการแพทย์  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 10212   7 กันยายน 2566   รายงานการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามมาตรการป้องกันการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประจำเดือนสิงหาคม 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 10211   7 กันยายน 2566   ขอส่งผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 10210   7 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033 / 10209   7 กันยายน 2566   บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (สุรีรัตน์,สุทธิพร)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 10208   7 กันยายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมรถยนต์ราชการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 10207   7 กันยายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4/ / 10206   7 กันยายน 2566   การขอรับบำเหน็จตกทอด นายธนามิตร อ่อนชูศรี  กรมบัญชีกลาง  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1 / 10205   7 กันยายน 2566   การออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน กันยายน 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10204   7 กันยายน 2566   การออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน กันยายน 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 10203   7 กันยายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566  (ตามบัญชีแนบท้ายฯ)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0030 / 10202   7 กันยายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0023.3 / 10201   7 กันยายน 2566   โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2 / 10200   7 กันยายน 2566   การขอแก้ไขรายละเอียดการรายงานการส่งคืนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0035 / 10199   7 กันยายน 2566   ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชน์สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน พระราชวชิรากร และงานมุทิตาสักการะ อายุวัฒนะมงคล  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 10198   7 กันยายน 2566   ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชน์สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน พระราชวชิรากร และงานมุทิตาสักการะ อายุวัฒนะมงคล  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.2 / 10197   7 กันยายน 2566   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต)  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / 10196   6 กันยายน 2566   การเบิกจ่ายแทนกันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0025 / 10195   6 กันยายน 2566   ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 10194   6 กันยายน 2566   รายงานยอดเงินฝากผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 11496 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230