| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005/ / 2351   21 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งแบบรายงานผลหารดำเนินโครงการและรายงานค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปี 2566  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2350   21 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมสมัชชาสตรี ปี 2566  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.2 / 2349   21 กุมภาพันธ์ 2566   การดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / 2348   21 กุมภาพันธ์ 2566   การจัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 2347   21 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2346   21 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.5 / 2345   21 กุมภาพันธ์ 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำดงชีพให้เเก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งเเต่ 70 ปีขึ้นไป  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 2344   21 กุมภาพันธ์ 2566   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำดงชีพให้เเก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งเเต่ 70 ปีขึ้นไป  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 2343   21 กุมภาพันธ์ 2566   การตรวจสอบการขอรับเงินบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน)  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 2342   21 กุมภาพันธ์ 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ.2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0009 / 2341   21 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.1 / 2340   21 กุมภาพันธ์ 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากกิ่งไม้ของเพื่อบ้าน  นางสาวศรีวรรณ ปิงเมือง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2339   21 กุมภาพันธ์ 2566   ร้องขอให้รื้อถอนเสาสัญญาณวิทยุ  นายทองสุข ทิงิ้วงาม  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2338   21 กุมภาพันธ์ 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นายณัฏฐวัชร เรืองวิรุฬ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0011/ / 2337   21 กุมภาพันธ์ 2566   หนังสือยินยอมให้เกษตรกรก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย  นางโรย บุญมา  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 2336   21 กุมภาพันธ์ 2566   ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 35 จำกัด ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0023.4 / 2335   21 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 2334   21 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตใช้ที่สาธารณประโยชน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 2333   21 กุมภาพันธ์ 2566   ดำเนินการทบทวนยืนยันแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.3 / 2332   21 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.3 / 2331   21 กุมภาพันธ์ 2566   ขอความร่วมมือในการจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0004 / 2330   21 กุมภาพันธ์ 2566   การตรวจสอบการกระทำผิดวินัย  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  อต 0017.1 / 2329   21 กุมภาพันธ์ 2566   ร้องเรียนปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างถนน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0035 / 2328   21 กุมภาพันธ์ 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบท่ี ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0017.1 / 2327   21 กุมภาพันธ์ 2566   ร้องเรียนการถมดินลงแม่น้ำน่าน  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0035 / 2326   21 กุมภาพันธ์ 2566   พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุุตรดิตถ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต(กปภจ)0021 / 2325   21 กุมภาพันธ์ 2566   การติดตามผลการดำเนินกาป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0007 / 2324   21 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ 3 เดือน  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0017.3 / 2323   21 กุมภาพันธ์ 2566   ขอสำเนาเอกสาร  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / 2322   21 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานตัวพนักงานราชการ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต.0021/ / 2321   21 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.2 / 2320   21 กุมภาพันธ์ 2566   ขอส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ปฏิบัติราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 2319   21 กุมภาพันธ์ 2566   ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าใช้งานศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0021/ / 2318   21 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (อัคคีภัย)  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 2317   21 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 2316   21 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (อัคคีภัย)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 2315   21 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0034(2) / 2314   21 กุมภาพันธ์ 2566   ขอปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต.0021/ / 2313   21 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (อัคคีภัย)  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 2312   21 กุมภาพันธ์ 2566   ขออนุญาตใช้ห้องประชุม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0021/ / 2311   21 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 2310   21 กุมภาพันธ์ 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0033.101.2 / 2309   21 กุมภาพันธ์ 2566   ขอให้ไปทำสัญญา  บ.อุดรเมดิคอลซัพพลาย จำกัด  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต.0021/ / 2308   21 กุมภาพันธ์ 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย อัคคีภัย อำเภอบ้านโคก  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0017.1 / 2307   21 กุมภาพันธ์ 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน  นางศิริพร ทองอู๋  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2306   21 กุมภาพันธ์ 2566   ร้องเรียนการประกวดราคางานเสริมกำลังฐานราก  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 2305   21 กุมภาพันธ์ 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยมูลสุกรลงลำน้ำสาธารณะ  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.4 / 2304   21 กุมภาพันธ์ 2566   หารือการจัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลท่าเสา พ.ศ. ....  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 2303   21 กุมภาพันธ์ 2566   หารือการจัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลท่าเสา พ.ศ. ....  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต(กปภจ) 0021/ / 2302   21 กุมภาพันธ์ 2566   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

บันทึกข้อมูลไว้ 3601 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73