| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0017.5/ / 6211   17 มิถุนายน 2567   การเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 (1 เมษายน 2567)  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.5/ / 6210   17 มิถุนายน 2567   การเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 (1 เมษายน 2567)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2/ / 6209   17 มิถุนายน 2567   การมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005/ / 6208   17 มิถุนายน 2567   อนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชัวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 6207   17 มิถุนายน 2567   อนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 6206   17 มิถุนายน 2567   อนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 6205   17 มิถุนายน 2567   อนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 6204   17 มิถุนายน 2567   อนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 6203   17 มิถุนายน 2567   อนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1/ / 6202   17 มิถุนายน 2567   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6201   17 มิถุนายน 2567   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.3 / 6200   17 มิถุนายน 2567   รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้ของชาติ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6199   17 มิถุนายน 2567   การออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6198   17 มิถุนายน 2567   การดำเนินการร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้เลิกมูลนิธิ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3/ / 6197   17 มิถุนายน 2567   มอบหมายรับแผ่นธรรม  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 6196   17 มิถุนายน 2567   การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  นายอำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.3 / 6195   17 มิถุนายน 2567   การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางหลวงท้องถิ่น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.1 / 6194   17 มิถุนายน 2567   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  กก5115 / 6193   17 มิถุนายน 2567   การแข่งขันวอลเลย์บอล PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 6192   17 มิถุนายน 2567   ส่งรายงานการเงินผลพลอยได้ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก5115 / 6191   17 มิถุนายน 2567   ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐  กรรมการทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 6190   17 มิถุนายน 2567   ส่งงบเดือนเงินผลพลอยได้  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 6189   17 มิถุนายน 2567   การขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธีบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.3 / 6188   17 มิถุนายน 2567   การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2567  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 6187   17 มิถุนายน 2567   การอบรมสร้างวิทยากรระดับจังหวัด เพื่อสร้างผู้นำด้านการส่งเสริมการออมเงินกับ กอช.  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / 6186   17 มิถุนายน 2567   การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขั้นกรรมาธิการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 6185   17 มิถุนายน 2567   แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (เฉพาะราย)  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 6184   17 มิถุนายน 2567   ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฦาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0009 / 6183   17 มิถุนายน 2567   แจ้งการจำหน่ายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และนำส่งเงิน  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 6182   17 มิถุนายน 2567   แจ้งการจำหน่ายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และนำส่งเงิน  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 6181   17 มิถุนายน 2567   แจ้งการจำหน่ายอาคารและสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0017.5 / 6180   17 มิถุนายน 2567   ขอเชิญเป็นวิทยากร  ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0032 / 6179   17 มิถุนายน 2567   ขอขอบคุณ  พระครูพุทธบริหาร เจ้าอาวาสวัดพระยืน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6178   17 มิถุนายน 2567   ขอขอบคุณ  สถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6177   17 มิถุนายน 2567   ขอขอบคุณ  นางการะเกด พลจัตุรัส  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6176   17 มิถุนายน 2567   ขอขอบคุณ  นายบุุม มีรัตน์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6175   17 มิถุนายน 2567   ขอขอบคุณ  ประธานมูลนิธิสว่างอุตรดิตถ์ธรรมสถาน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6174   17 มิถุนายน 2567   ขอขอบคุณ  ผู้บังคบการตำรวจภูธรจังหวัดอตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / 6173   17 มิถุนายน 2567   การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระ  แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / 6172   17 มิถุนายน 2567   ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานแพร่-อุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6171   17 มิถุนายน 2567   ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / 6170   17 มิถุนายน 2567   การรายงานผลการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกทำร้ายและการถูกล่วงละเมิดทางเพศ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / 6169   17 มิถุนายน 2567   ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 6168   17 มิถุนายน 2567   การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.5 / 6167   17 มิถุนายน 2567   การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน  ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0032 / 6166   17 มิถุนายน 2567   ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0017.3 / 6165   17 มิถุนายน 2567   การจัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาล  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1 / 6164   16 มิถุนายน 2567   ขอส่งบันทึกสรุปข้อเท็จจริงเพื่อจัดทำคำให้การเพิ่มเติม  อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองพิษณุโลก 1  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0034(2) / 6163   14 มิถุนายน 2567   จำหน่ายทะเบียนโรงงาน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.3 / 6162   14 มิถุนายน 2567   ตอบรับเข้าร่วมงานนมัสการพระธาตุท้าวแก่น- พระธาตุพระนางแพงสี ประเพณีบุญ เดือน 7 บุญพระพระเวส ประจำปี 2567  เจ้าแขวงไชยะบูลี สปป.ลาว  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165