| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0032 / 2934   8 มีนาคม 2566   กิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราธิดา ตามโครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ"  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2933   8 มีนาคม 2566   กิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราธิดา ตามโครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ"  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0005/ / 2932   8 มีนาคม 2566   เชิญร่วมส่งมอบบ้านตามโครงการ ชาวอุตรดิตถ์ ร่วมใจ ซ่อมสร้างบ้าน 610 หลัง เพื่อผู้ยากไร้  ผู้บังชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.3 / 2931   8 มีนาคม 2566   การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566  ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002/ / 2930   8 มีนาคม 2566   รายงานวันที่มิได้รับราชการของข้าราชการสัสดี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 2929   8 มีนาคม 2566   การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0035 / 2928   8 มีนาคม 2566   วัดเหล่าป่าสา ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประโยชน์ท่ีธรณีสงฆ์แทน  เจ้าอาวาสวัดเหล่าป่าสา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0009 / 2927   8 มีนาคม 2566   ส่งเอกสารประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0023.3 / 2926   8 มีนาคม 2566   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.1 / 2925   8 มีนาคม 2566   โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 9"  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2 / 2924   8 มีนาคม 2566   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไลขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับภาค  ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.2 / 2923   8 มีนาคม 2566   ตรวจสอบทะเบียนครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 425 ต.แม่พูล อ.ลับแล  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 2922   8 มีนาคม 2566   ตรวจสอบทะเบียนครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 205 ต.แม่พูล อ.ลับแล  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2 / 2921   8 มีนาคม 2566   รายงานผลการเบิกจ่ายการจัดสรรเงินในการเลือกตั้งสมาชิกเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.010 / 2920   8 มีนาคม 2566   ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ณ วันที่ 1 เมษายน 2566  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.2 / 2919   8 มีนาคม 2566   ขอถอนคืนเงินที่หักจากค่าปรับไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (1ส่วน)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 2918   8 มีนาคม 2566   ดำเนินงานปรับรุงแก้ไขผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.3/ / 2917   8 มีนาคม 2566   การรับมอบรถยนต์ผิดกฎหมายจากแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว  ท่านเจ้าแขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาชนลาว  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0018.3 / 2916   8 มีนาคม 2566   การรับมอบรถยนต์ผิดกฎหมายจากแขวงไซยะบุรีฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 2915   8 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนขอเข้ารับพระราชทานความช่วยเหลือ  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 2914   8 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2913   8 มีนาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2912   8 มีนาคม 2566   ขอใบอนุญาตค้าของเก่า ประจำปี พ.ศ. 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 2911   7 มีนาคม 2566   การนำเข้าข้อมูลลงในระบบด้านการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.3 / 2910   7 มีนาคม 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 2909   7 มีนาคม 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 2908   7 มีนาคม 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4 / 2907   7 มีนาคม 2566   การส่งคืนเงินงบประมาณ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0035 / 2906   7 มีนาคม 2566   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอต่อสัญญาเช่าท่ีดินวัดป่าสะแก(ร้าง)  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0009 / 2905   7 มีนาคม 2566   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0014.3 / 2904   7 มีนาคม 2566   รายงานผลการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.13) ราย นายเรวัต อชิเมธากุล  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0017.2 / 2903   7 มีนาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบพัฒนาจังหวัด)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2902   7 มีนาคม 2566   การป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำรถยนต์ผิดกฎหมายออกนอกราชการอาณาจักรในพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  นอ.บ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2901   7 มีนาคม 2566   การป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำรถยนต์ผิดกฎหมายออกนอกราชการอาณาจักรในพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  ผกก.ตชด31  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2900   7 มีนาคม 2566   การป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำรถยนต์ผิดกฎหมายออกนอกราชการอาณาจักรในพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  ผอ.กอ.รมน.จว.อต  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 2899   7 มีนาคม 2566   การป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำรถยนต์ผิดกฎหมายออกนอกราชการอาณาจักรในพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0002 / 2898   7 มีนาคม 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0002 / 2897   7 มีนาคม 2566   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.010 / 2896   7 มีนาคม 2566   ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 2895   7 มีนาคม 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0028 / 2894   7 มีนาคม 2566   งบทดลองและค่าใช้จ่าย  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0033.010 / 2893   7 มีนาคม 2566   ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  จังหวัดสกลนคร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.2 / 2892   7 มีนาคม 2566   ขอรับเงินสงเคราะห์ศพ รายนายนาค จันทร์ด้ง  ประธานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / 2891   7 มีนาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / 2890   7 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสารขอความเห็นชอบปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 2889   7 มีนาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสารขอความเห็นชอบปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0002 / 2888   7 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2887   7 มีนาคม 2566   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0032 / 2886   7 มีนาคม 2566   การตรวจสอบสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0002 / 2885   7 มีนาคม 2566   การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  สำนักงานสัสดีจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6334 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127