| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / 5411   27 พฤษภาคม 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 5410   27 พฤษภาคม 2567   การมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 5409   27 พฤษภาคม 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต.0017.1 / 5408   27 พฤษภาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือคดีแพ่ง  ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.6 / 5407   27 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบจ.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.005 / 5406   27 พฤษภาคม 2567   แจ้งการลาออกของทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนยังไม่ครบตามสัญญา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1/ / 5405   27 พฤษภาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5404   27 พฤษภาคม 2567   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5403   27 พฤษภาคม 2567   ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 5402   27 พฤษภาคม 2567   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 5401   27 พฤษภาคม 2567   การจัดจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5400   27 พฤษภาคม 2567   ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5399   27 พฤษภาคม 2567   รายงานความเสียหายของสถานที่ราชการจากเหตุวาตภัย  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5398   27 พฤษภาคม 2567   การรายงานสถิติข้อมูลสำนวนคดีอาญาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นในกรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกา  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  0017.5 / 5397   27 พฤษภาคม 2567   ขออนุญาตออกนอกเขตของผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.3 / 5396   24 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญเป็นพิธีกร  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 5395   24 พฤษภาคม 2567   ส่งเอกสารเพิ่มเติม (ดำเนินคดีตามสัญญากู้ยืมเงินฯ)  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0012 / 5394   24 พฤษภาคม 2567   แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการรอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 5393   24 พฤษภาคม 2567   แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการรอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 5392   24 พฤษภาคม 2567   แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการรอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 5391   24 พฤษภาคม 2567   แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการรอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 5390   24 พฤษภาคม 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครึ่งปีแรก (๑ เมษายน ๒๕๖๗)  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0009 / 5389   24 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) รุ่นที่ 2  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0020.1 / 5388   24 พฤษภาคม 2567   ขอเบิกแบบพิมพ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 5387   24 พฤษภาคม 2567   ขอเบิกสิ่งของ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0025 / 5386   24 พฤษภาคม 2567   การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 5385   24 พฤษภาคม 2567   การมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 5384   24 พฤษภาคม 2567   การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและผ่านเกณฑ์การประเมินผล  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.306 / 5383   24 พฤษภาคม 2567   ขอแก้ไขสัญญาและบันทึกแนบท้ายเพิ่มเติมอาคารผู้ป่วยนอกฯ (ครั้งที่ ๔)  ผู้ว่าราชการจังหวัด  โรงพยาบาลพิชัย
  อต0023.5 / 5382   24 พฤษภาคม 2567   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.2/ / 5381   24 พฤษภาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการทอผ้าลายพระราชทานและสืบสานภูมิปัญญางานหัตถกรรม ภายใต้ชื่อการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายสิริวชิราภรณ์"  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0011/ / 5380   24 พฤษภาคม 2567   ขอขึ้นทะเบียนและกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0021 / 5379   24 พฤษภาคม 2567   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm2.5))  อธิบดีกรมป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0020.1 / 5378   24 พฤษภาคม 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 7729/2567  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0017.2 / 5377   24 พฤษภาคม 2567   การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.1 / 5376   24 พฤษภาคม 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 7729/2567  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 5375   24 พฤษภาคม 2567   ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 7729/2567  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.5 / 5374   24 พฤษภาคม 2567   การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ 10933 ให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 5373   24 พฤษภาคม 2567   การนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลการติดตามการใช้ประโยชน์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0017.2 / 5372   24 พฤษภาคม 2567   นำเสนอประเด็นผลการศึกษาวิจัยยกระดับเขตเศรษฐกิจภูดู่ บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ)  หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 5371   24 พฤษภาคม 2567   ดำเนินคดีตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนนพัฒนาบทบาทสตรีฯ  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033 / 5370   24 พฤษภาคม 2567   ส่งสำเนาคำสั่งย้ายข้าราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0005/ว / 5369   24 พฤษภาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2567  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.1 / 5368   24 พฤษภาคม 2567   การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0018.1 / 5367   24 พฤษภาคม 2567   อนุญาตให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลาอุสมบท  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 5366   24 พฤษภาคม 2567   การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประจำเดือนเมษษยน 2567  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 5365   24 พฤษภาคม 2567   การทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดินในสารบบ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.3 / 5364   24 พฤษภาคม 2567   ส่งมอบพื้นที่ดำเนินการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก  ผู้จัดการ ร้านสวนแย้มชื่น  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.4 / 5363   24 พฤษภาคม 2567   ขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 5362   24 พฤษภาคม 2567   ขออนุมัติแผนและของบประมาณเพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165