| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 7560   4 กรกฏาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7559   4 กรกฏาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 7558   4 กรกฏาคม 2566   การจ้างพนักงานราชการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 7557   4 กรกฏาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย  หัวหน้าจิตอาสา 904  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7556   4 กรกฏาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7555   4 กรกฏาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7554   4 กรกฏาคม 2566   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 7553   4 กรกฏาคม 2566   รายงานการชำระเงินผ่านเครื่อง EDC  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0009 / 7552   4 กรกฏาคม 2566   แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 7551   4 กรกฏาคม 2566   แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0033.012 / 7550   4 กรกฏาคม 2566   ขอนำส่ง แนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรม คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0028 / 7549   4 กรกฏาคม 2566   ขอส่งรายงานผลการวิเคราห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566  ปลัดกระทรวงแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0017.3 / 7548   4 กรกฏาคม 2566   อนุมัติให้ทำการเรี่ยไร  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 7547   4 กรกฏาคม 2566   แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดอุตรดิตถ์ (กคร.จังหวัดอุตรดิตถ์) ครั้งที่ 1/2566  ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 7546   4 กรกฏาคม 2566   แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดอุตรดิตถ์ (กคร.จังหวัดอุตรดิตถ์) ครั้งที่ 1/2566  คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0006/ / 7545   4 กรกฏาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.5 / 7544   4 กรกฏาคม 2566   มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0033.001 / 7543   4 กรกฏาคม 2566   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ.พิชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0028 / 7542   4 กรกฏาคม 2566   ติดตามเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวัน  สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028 / 7541   4 กรกฏาคม 2566   รายงานผลกาารติดตามผลของประชาชน  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028 / 7540   4 กรกฏาคม 2566   รายงานการจ่ายค่าตอบแทน อสร.  สำนักตรวจและประเมินผล  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028/ / 7539   4 กรกฏาคม 2566   ขอส่งแบบสำรวจการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินผลการดำเนินงานฯลฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สำนักตรวจและประเมินผล)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 7538   4 กรกฏาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (นางสาวชนินเนตร ตรัยภาวัต)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 7537   4 กรกฏาคม 2566   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (นางพนิตนาฎ โชคดี)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 7536   4 กรกฏาคม 2566   ขึ้นทะเบียนกองประจำการแทน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0018.1 / 7535   4 กรกฏาคม 2566   กิจกรรมการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1/ / 7534   4 กรกฏาคม 2566   ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ประเภทเฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะ - เก้าอี้ไม้  คุณฟ้าใส กองรัตน์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 7533   4 กรกฏาคม 2566   ตรวจรับนาฬิกายาม Guard tour พร้อมอุปกรณ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 7532   4 กรกฏาคม 2566   ส่งรายงานทะเบียนคุมและรายงานการรับ-จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0033.010 / 7531   4 กรกฏาคม 2566   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 7530   4 กรกฏาคม 2566   แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.1 / 7529   4 กรกฏาคม 2566   ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริง  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7528   4 กรกฏาคม 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นางชัยริวภา ชีวกลินศักดิ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7527   4 กรกฏาคม 2566   ขอให้ติดตามการออกโฉนดที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 7526   4 กรกฏาคม 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 7525   4 กรกฏาคม 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 7524   4 กรกฏาคม 2566   การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 7523   4 กรกฏาคม 2566   การต้อนรับองคมนตรี และคณะ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 7522   4 กรกฏาคม 2566   การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0011/ / 7521   4 กรกฏาคม 2566   การย้ายข้าราชการ  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0011/ / 7520   4 กรกฏาคม 2566   การส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0002 / 7519   4 กรกฏาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 7518   4 กรกฏาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 7517   4 กรกฏาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 7516   4 กรกฏาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 7515   4 กรกฏาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 7514   4 กรกฏาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 7513   4 กรกฏาคม 2566   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1/ / 7512   4 กรกฏาคม 2566   การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดิน สาธารณประโยชน์ แปลง "ที่สาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 5"  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.4 / 7511   4 กรกฏาคม 2566   แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานคดี ในคดีหมายเลขดำที่ 74/2566 ของศาลปกครองพิษณุโลก  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225