| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0025 / 10195   6 กันยายน 2566   ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 10194   6 กันยายน 2566   รายงานยอดเงินฝากผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 10193   6 กันยายน 2566   รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.5 / 10192   6 กันยายน 2566   มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0034(2) / 10191   6 กันยายน 2566   ขอรับใบแทนใบอนุญาต (บริษัท ปุ๋ยเมืองเจริญ จำกัด)  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  กก5115 / 10190   6 กันยายน 2566   ส่งเงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก5115 / 10189   6 กันยายน 2566   ตอบรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.3 / 10188   6 กันยายน 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0010 / 10187   6 กันยายน 2566   ขอออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0017.2/ / 10186   6 กันยายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบพัฒนาจังหวัด)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0010 / 10185   6 กันยายน 2566   การตรวจสอบ รับรองแลยืยันผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0017.2/ / 10184   6 กันยายน 2566   การายงานการใช้จ่ายงบประมารและการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ปี 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 10183   6 กันยายน 2566   แนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.1 / 10182   6 กันยายน 2566   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ว / 10181   6 กันยายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 7/2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 10180   6 กันยายน 2566   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนพิธีบวงสรวงในพิธีเปิดงานลางสาดและลองกองหวาน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0025 / 10179   6 กันยายน 2566   รายงานผลการเข้าใช้บริหารของสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BR NUMBER ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 10178   6 กันยายน 2566   การดำเนินารยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่งอในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 10177   6 กันยายน 2566   แจ้งเลขบัญชีธนาคาร  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005 / 10176   6 กันยายน 2566   ขอส่งหลักฐานการโอนเงินเหลือจ่ายและดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต.0023.5 / 10175   6 กันยายน 2566   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 10174   6 กันยายน 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0025 / 10173   6 กันยายน 2566   ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0021 / 10172   6 กันยายน 2566   ขอเชิญประชุมวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2566  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.2/ / 10171   6 กันยายน 2566   ส่งคืนเงินเหลือจ่ายงบประมาณโครงการค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.2 / 10170   6 กันยายน 2566   การปรับปรุงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง/ระดับต้น  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2/ / 10169   6 กันยายน 2566   ส่งเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายการค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 10168   6 กันยายน 2566   อนุมัติคุณสมบัติการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  นายพิรุณ ภู่เจริญ และนางสาวเกศริน ชุ่มสันเที๊ยะ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 10167   6 กันยายน 2566   รายงานอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับสนุบสนุนจาก สน.อส.  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0018.1/ / 10166   6 กันยายน 2566   รายงานสำรวจแบบพิมพ์คงเหลือ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 10165   6 กันยายน 2566   ประกาศสิ้นสุดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยจากช้างป่า)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 10164   6 กันยายน 2566   ขอความอนุเคราะฆืใช้ห้องประชุมช่องทางศาลากลางจังหวัด ในการจัดสอนเสริมแบบเข้มพิเศษประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๒๕  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 10163   6 กันยายน 2566   รายงานป้องกันและปรบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10162   6 กันยายน 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 10161   6 กันยายน 2566   ประกาศสิ้นสุดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยจากช้างป่า)  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 10160   6 กันยายน 2566   ประกาศสิ้นสุดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยจากช้างป่า)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0018.1 / 10159   6 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0020.1 / 10158   6 กันยายน 2566   แจ้งลงนามในสัญญา  ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเครื่องเขียนอภิญญา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 10157   6 กันยายน 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมโครงการอบรม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 10156   6 กันยายน 2566   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่9 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002/ / 10155   6 กันยายน 2566   รายงานวันที่มิได้รับราชการของข้าราชการสัสดี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.5 / 10154   6 กันยายน 2566   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรภาครัฐผู้มีผลงานโดดเด่นและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / 10153   6 กันยายน 2566   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรภาครัฐผู้มีผลงานโดดเด่นและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0025 / 10152   6 กันยายน 2566   ขออนุญาตย้ายผู้ต้องขังตามคำขอโอนตัวของสถานีตำรวจนครบาลพญาไท  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 10151   6 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10150   6 กันยายน 2566   การรายงานสถิติข้อมูลสำนวนคดีอาญาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกา  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / 10149   6 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1 / 10148   6 กันยายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัดฯ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 10147   6 กันยายน 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัดฯ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0006/ / 10146   6 กันยายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผุ้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11498 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230