| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005/ / 243   4 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางทิพย์สุมน แก้วมูล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 242   4 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางจุติพร พึ่งเกษม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 241   4 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางทองทิพย์ ฝักฝ่าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 240   4 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางบัวลอง มีป้อง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 239   4 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายชัยพร ภู่ปาน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 238   4 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสมพิศ รัตน์ทอง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 237   4 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายโอภาส ศรีปานอินทร์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 236   4 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายกรรณนิวัฒน์ ศรีปานอินทร์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 235   4 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวน้ำทิพย์ ทำความชอบ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 234   4 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายสวิด ทองอยู่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 233   4 มกราคม 2567   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางเนาวรัตน์ มาพันธุ์สุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 232   4 มกราคม 2567   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายอำพล มาพันธุ์สุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 231   4 มกราคม 2567   ขอส่งแบบรายงานผล ข้อมูลองค์กรภาคธุรกิจ CSR  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 230   4 มกราคม 2567   มอบหมายให้ข้าราชการรายใหม่ทำหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติกน้าที่ราชการของนางสาวสุปวีณ์ มีบุญ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 229   4 มกราคม 2567   ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 228   4 มกราคม 2567   รายงานสรุปผลการใช้งานอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0005/ / 227   4 มกราคม 2567   ขอส่งแบบรายงานผลการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0025 / 226   4 มกราคม 2567   รายงานลการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 225   4 มกราคม 2567   รายงานลการสำรวจจำนวนนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานและผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงงาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 224   4 มกราคม 2567   รายงานผลการจัดการการอบรมฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 223   4 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ทำความสะอาดบริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0025 / 222   4 มกราคม 2567   รายงานการใช้แรงงานผู้ต้องขังตามตัวชี้วัด ร้อยละเฉลี่ยของนักโทษเด็ดขาดที่มีงานทำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 221   4 มกราคม 2567   รายงานการจ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 220   4 มกราคม 2567   รายงานผลการฝึกทักษะการทำงานรับจ้างของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 219   4 มกราคม 2567   การเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0030 / 218   4 มกราคม 2567   ส่งคำร้องลูกจ้าง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0023.5 / 217   4 มกราคม 2567   การตรวจสอบการขอรับเงินบำเหน็จปกติของลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 216   4 มกราคม 2567   การตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบ New GFMIS Thai ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0030 / 215   4 มกราคม 2567   ขอส่งบันทึกคำให้การ (แบบ กร.3)  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  อต 0020.1 / 214   4 มกราคม 2567   การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่งไป ระดับอาวุโส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1/ / 213   4 มกราคม 2567   การออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0013 / 212   4 มกราคม 2567   การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document สำหรับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0017.2 / 211   4 มกราคม 2567   ขอสมัครเป็นสมาชิก "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"  อธิบดีกรมกิจการพิเศษ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0025 / 210   4 มกราคม 2567   รายงานยอดเงินฝากผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 209   4 มกราคม 2567   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 208   4 มกราคม 2567   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 207   4 มกราคม 2567   การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 206   4 มกราคม 2567   การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 205   4 มกราคม 2567   การดำเนินการยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่งอในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 204   4 มกราคม 2567   การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคำขอออกโฉนดที่ดินฯจากหลักฐาน ส.ค.1 ที่ค้างดำเนินการ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0016 / 203   4 มกราคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างการลาและในระหว่างวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0032 / 202   4 มกราคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ไตรมาสที่ 1  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 201   4 มกราคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.001 / 200   4 มกราคม 2567   หนังสือรับรอง นางณัฐธนวรรณ ภัคน์วุฒิกุลศิริ  นางณัฐธนวรรณ ภัคน์วุฒิกุลศิริ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 199   4 มกราคม 2567   ส่งแบบการประเมินงานของบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 198   4 มกราคม 2567   การจัดทำคำของบประมาณ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002 / 197   4 มกราคม 2567   ทหารกองเกินหมดเหตุผ่อนผันตามมาตรา 27(2)  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0018.1 / 196   4 มกราคม 2567   การปรับปรุงการจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 งบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้างสำหรับภูมิภาค  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 195   4 มกราคม 2567   ส่งแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 194   4 มกราคม 2567   ขออนุญาตใช้ห้องประชุม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4093 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82